ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការ

ពីវិគីភីឌា
ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការ
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការ}} can be used to provide at-a-glance information at the start of an article about an organization.

Usage[កែប្រែ]

name
full_name
native_name
[[File:{{{logo}}}|{{{logo_size}}}|alt={{{logo_alt}}}]]
logo_caption
[[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}]]
caption
[[File:{{{map}}}|{{{map_size}}}|alt={{{map_alt}}}]]
map_caption
[[File:{{{map2}}}|{{{map2_size}}}|alt={{{map2_alt}}}]]
map2_caption
អក្សរ​កាត់abbreviation
ឈ្មោះហៅក្រៅnickname
ការបញ្ចេញសំឡេង
 • {{{pronounce}}} pronounce ref pronounce comment
 • pronounce 2
ដាក់ឈ្មោះតាមnamed_after
អ្នក​កាន់​តំណែង​មុនpredecessor
បាន​រួម​បញ្ចូល​ទៅmerged
អ្នក​កាន់​តំណែងsuccessor
ការបង្កើតformation
ស្ថាបនិកfounder  /  founders
បង្កើតឡើងនៅfounding_location
បាន​រំលាយdissolved  /  defunct
ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាmerger
ប្រភេទtype
លេខអត្តសញ្ញាណអ្នកជាប់ពន្ធ
tax_id  /  vat_id
ការចុះឈ្មោះលេខregistration_id
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់status
គោល​បំណងpurpose
ចំណងជើងវិជ្ជាជីវៈ
professional_title
ទី​ស្នាក់ការheadquarters
ទីតាំង
 • location_city, location_country
 • location_city2, location_country2
ទីតាំង
 • addnl_location_city, addnl_location_country
 • addnl_location_city2, addnl_location_country2
កូអរដោនេcoordinates
ប្រភពដើមorigins
តំបន់ ​ដែល​ត្រូវ​បម្រើ
region_served  /  region  /  area_served
ផលិតផលproducts  /  product
សេវាកម្មservices
វិធីសាស្រ្តmethods  /  method
វាលfields  /  field
សមាជិកhip (_year)
membership
ភាសា​ផ្លូវ​ការlanguage  /  languages
ម្ចាស់owner  /  owners
sec_gen  /  gen_sec
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
leader_title3
leader_name3
leader_title4
leader_name4
board_of_directors
មនុស្ស​សំខាន់
key_people
អង្គការ​មេ
main_organ  /  publication
អង្គការ​មេ
parent_organization  /  parent_organisation
បុត្រសម្ព័ន្ធsubsidiaries
ការបំបែកsecessions
សាខាaffiliations
ថវិកា (_year)
budget
ប្រាក់ចំណូល (_year)
revenue
ការទូទាត់disbursements
ការចំណាយ (_year)expenses
មូលនិធិfunding
អំណោយទាន (_year)endowment
បុគ្គលិក (_year)
staff
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត (_year)
volunteers
សិស្ស (_year)
students
រង្វាន់awards
គេហទំព័រ{{URL|...}}
សម្គាល់remarks
ឈ្មោះពីមុនហៅថាformerly  /  former_name
footnotes

Full syntax[កែប្រែ]

Copy this version to use, remove hidden notes (both the <!-- and --> characters) that surround certain entries, in order for the data you enter to appear in the published article. All fields must be lowercase, and all are optional.

{{Infobox organization
| name        = <!-- defaults to {{PAGENAME}}, if not provided -->
| full_name      = 
| native_name     = <!-- organization's name in its local language -->
| native_name_lang  = <!-- required ISO 639-1 code of the above native language -->
| logo        = 
| logo_size      = 
| logo_alt      = 
| logo_caption    = 
| image        = 
| image_size     = 
| alt         = <!-- see [[WP:ALT]] -->
| caption       = 
| map         = <!-- map image -->
| map_size      = <!-- defaults to 250px -->
| map_alt       = 
| map_caption     = 
| map2        = <!-- 2nd map image, if required -->
| map2_size      = 
| map2_alt      = 
| map2_caption    = 
| abbreviation    = 
| nickname      = 
| pronounce      = 
| pronounce ref    = 
| pronounce comment  = 
| pronounce 2     = 
| named_after     = 
| predecessor     = 
| merged       = <!-- any other organization(s) which it was merged into -->
| successor      = 
| formation      = <!-- or |established = --><!-- use {{start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder       = <!-- or |founders = -->
| founding_location  = 
| dissolved      = <!-- or |defunct = --><!-- use {{end date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger       = <!-- other organizations (if any) merged with, to constitute the new organization -->
| type        = <!-- e.g., [[Nonprofit organization|Nonprofit]], [[Non-governmental organization|NGO]], etc. -->
| tax_id       = <!-- or |vat_id = (for European organizations) -->
| registration_id   = <!-- for non-profits -->
| status       = <!-- legal status or description (company, charity, foundation, etc.) -->
| purpose       = <!-- or |focus = --><!-- humanitarian, activism, peacekeeping, etc. -->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters    = 
| location_city    = 
| location_country  = 
| location_city2   = 
| location_country2  = 
| addnl_location_city = 
| addnl_location_country = 
| addnl_location_city2 = 
| addnl_location_country2 = 
| coordinates     = <!-- {{coord|LAT|LON|display=inline,title}} -->
| origins       = 
| region_served    = <!-- or |area_served = or |region = -->
| products      = <!-- or |product = -->
| services      = 
| methods       = <!-- or |method = -->
| fields       = <!-- or |field = -->
| membership     = <!-- number of members -->
| membership_year   = <!-- year to which membership numbers/data apply -->
| language      = <!-- or |languages = --><!-- any official language or languages used -->
| owner        = <!-- or |owners = -->
| sec_gen       = <!-- or |gen_sec for General Secretary -->
| leader_title    = <!-- defaults to "Leader" -->
| leader_name     = 
| leader_title2    = 
| leader_name2    = 
| leader_title3    = 
| leader_name3    = 
| leader_title4    = 
| leader_name4    = 
| board_of_directors = 
| key_people     = 
| main_organ     = <!-- or |publication = --><!-- organization's principal body (assembly, committee, board, etc.) or publication -->
| parent_organization = <!-- or |parent_organisation = -->
| subsidiaries    = 
| secessions     = 
| affiliations    = 
| budget       = 
| budget_year     = 
| revenue       = 
| revenue_year    = 
| disbursements    = 
| expenses      = 
| expenses_year    = 
| endowment      = 
| endowment_year   = 
| funding       = <!-- source of funding e.g. for "think tanks" -->
| staff        = 
| staff_year     = 
| volunteers     = 
| volunteers_year   = 
| students      = 
| students_year    = 
| awards       = 
| website       = <!-- {{URL|example.com}} -->
| remarks       = 
| formerly      = <!-- or |former_name = -->
| footnotes      = 
| bodystyle      = 
}}

Example[កែប្រែ]

All fields are lower case and optional.

Organization's name
Organization's unabbreviated name
native_name
Text alternative for those who do not see the image
(captionទំព័រគំរូ:Thin space:)
Example.png (image) at template's default size.
This is the message carried by "map_alt" parameter
(map_captionទំព័រគំរូ:Thin space:)
World map.jpg (map) at template's default size.
អក្សរ​កាត់abbreviation
ឈ្មោះហៅក្រៅnickname
ដាក់ឈ្មោះតាមnamed_after
អ្នក​កាន់​តំណែង​មុនpredecessor
បាន​រួម​បញ្ចូល​ទៅmerged
អ្នក​កាន់​តំណែងsuccessor
ការបង្កើតformation  (or established)
ស្ថាបនិកfounder  (or founders)
បង្កើតឡើងនៅfounding_location
បាន​រំលាយdissolved  (or defunct)
ការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាmerger
ប្រភេទtype
លេខអត្តសញ្ញាណអ្នកជាប់ពន្ធ
tax_id  (or vat_id)
ការចុះឈ្មោះលេខregistration_id
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់status
គោល​បំណងpurpose
ទី​ស្នាក់ការheadquarters
ទីតាំង
 • location_city, location_country
កូអរដោនេ(ទំព័រគំរូ:Thin space)
ប្រភពដើមorigins
តំបន់ ​ដែល​ត្រូវ​បម្រើ
region_served
ផលិតផលproducts
សេវាកម្មservices
វិធីសាស្រ្តmethods
វាលfields
សមាជិកhip (_year)
membership
ភាសា​ផ្លូវ​ការlanguage  (or languages)
ម្ចាស់owner  (or owners)
sec_gen  (or gen_sec)
leader_title
leader_name
leader_title2
leader_name2
board_of_directors
មនុស្ស​សំខាន់
key_people
អង្គការ​មេ
main_organ  (or publication)
អង្គការ​មេ
parent_organi[z/s]ation
បុត្រសម្ព័ន្ធsubsidiaries
ការបំបែកsecessions
សាខាaffiliations
ថវិកា (_year)
budget
ប្រាក់ចំណូល (_year)
revenue
ការទូទាត់disbursements
ការចំណាយ (_year)expenses
មូលនិធិfunding
អំណោយទាន (_year)endowment
បុគ្គលិក (_year)
staff
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត (_year)
volunteers
សិស្ស (_year)
students
រង្វាន់awards
គេហទំព័រwebsite
សម្គាល់remarks
ឈ្មោះពីមុនហៅថាformerly  (or former_name)
footnotes
{{Infobox organization 
| name     = Organization's ''name''
| full_name   = Organization's unabbreviated name
| native_name  = ''native_name''
| native_name_lang = required ISO 639-1 code of the above native language
| image     = Example.png
| alt      = Text alternative for those who do not see the image 
| caption    = {{longitem|(''caption''{{thin space}}''':'''){{break}}Example.png (''image'') at template's default size.}}
| map      = World map.jpg
| map_alt    = This is the message carried by "map_alt" parameter
| map_caption  = {{longitem|(''map_caption''{{thin space}}''':'''){{break}}World map.jpg (''map'') at template's default size.}}
| abbreviation = ''abbreviation''
| nickname   = ''nickname''
| named_after  = ''named_after''
| predecessor  = ''predecessor''
| merged    = ''merged''
| successor   = ''successor''
| formation   = {{nowrap|''formation'' &nbsp;(or ''established'')}}
| founder    = ''founder'' &nbsp;(or ''founders'')
| founding_location = ''founding_location''
| dissolved   = ''dissolved'' &nbsp;(or ''defunct'')
| merger    = ''merger''
| type     = ''type''
| tax_id    = ''tax_id'' &nbsp;(or ''vat_id'')
| registration_id = ''registration_id''
| status    = ''status''
| purpose    = ''purpose''
| headquarters = ''headquarters''
| location_city = ''location_city''
| location_country = ''location_country''
| coords    = ({{thin space|use {{tl|coord}}}})
| origins    = ''origins''
| region_served = ''region_served''
| products   = ''products''
| services   = ''services''
| methods    = ''methods''
| fields    = ''fields''
| membership  = ''membership''
| membership_year = ''_year''
| language   = ''language'' &nbsp;(or ''languages'')
| owner     = ''owner'' &nbsp;(or ''owners'')
| sec_gen    = ''sec_gen'' &nbsp;(or ''gen_sec'')
| leader_title = ''leader_title''
| leader_name  = ''leader_name''
| leader_title2 = ''leader_title2''
| leader_name2 = ''leader_name2''
| board_of_directors = ''board_of_directors''
| key_people  = ''key_people''
| main_organ  = {{nowrap|''main_organ'' &nbsp;(or ''publication'')}}
| parent_organization = ''parent_organi[z/s]ation''
| subsidiaries = ''subsidiaries''
| secessions  = ''secessions''
| affiliations = ''affiliations''
| budget    = ''budget''
| budget_year  = ''_year''
| revenue    = ''revenue''
| revenue_year = ''_year''
| disbursements = ''disbursements''
| expenses   = ''expenses''
| expenses_year = ''_year''
| endowment   = ''endowment''
| endowment_year = ''_year''
| funding    = ''funding''
| staff     = ''staff''
| staff_year  = ''_year''
| volunteers  = ''volunteers''
| volunteers_year = ''_year''
| students   = ''students''
| students_year = ''_year''
| awards    = ''awards''
| website    = ''website''
| remarks    = ''remarks''
| formerly   = {{nowrap|''formerly'' &nbsp;(or ''former_name'')}}
| footnotes   = ''footnotes''
}}

Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

TemplateData[កែប្រែ]

This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការ

Used to provide at-a-glance information at the start of an article about an organization.

[Edit template data]

Template parameters

This template has custom formatting.

ParameterDescriptionTypeStatus
Namename

defaults to {{PAGENAME}} if name not provided

Example
YMCA
Stringsuggested
Formationformation established founded

Date established, e.g., use {{start date and age|YYYY|MM|DD}}

Datesuggested
Full namefull_name

Unabbreviated name of the organization

Stringoptional
Native namenative name

Organization's name in its local language

Stringoptional
Native name languagenative_name_lang

2 letter language code for native_name

Example
fr
Stringoptional
Logologo

Logo of organisation

Fileoptional
Logo sizelogo_size

size of logo

Numberoptional
logo_altlogo_alt

see [[WP:ALT]]

Stringoptional
logo_captionlogo_caption

caption of logo

Stringoptional
Imageimage

Image of organisation

Fileoptional
Image sizeimage_size

Size of image

Numberoptional
Alternative textalt

Alternative text for image. See [[WP:ALT]].

Stringoptional
Image captioncaption

Caption for image

Example
YMCA headquarters in Geneva, Switzerland
Stringoptional
Mapmap

Map image

Fileoptional
Map sizemap_size

defaults to 250px

Numberoptional
map_altmap_alt

Alternative text for map

Stringoptional
map_captionmap_caption

caption for map

Stringoptional
map2map2

second map image, if required

Fileoptional
map2_sizemap2_size

size of map

Numberoptional
map2_altmap2_alt

no description

Stringoptional
map2_captionmap2_caption

caption for map

Stringoptional
Abbreviationabbreviation

Abbreviation or acronym of organisation name

Stringoptional
Nicknamenickname

Nickname of organization

Stringoptional
Formerlyformerly former_name

Any former names by which the organization was known

Stringoptional
Named afternamed_after

Person or other entity that the organisation was named after, if any

Stringoptional
Pronouncepronounce

no description

Stringoptional
Pronounce refpronounce ref

no description

Stringoptional
pronounce commentpronounce comment

no description

Stringoptional
Pronounce 2pronounce 2

no description

Stringoptional
Predecessorpredecessor

Organization that preceded this one, if any

Stringoptional
Mergedmerged

Any other organizations with which this organization was merged

Stringoptional
Mergermerger

Other organizations (if any) that merged to constitute this organization

Stringoptional
Successorsuccessor

Organisation that succeeded/replaced this one, if any

Stringoptional
Founderfounder founders

Founder(s) of organisation

Stringoptional
Founding locationfounding_location

Place where organization was founded

Stringoptional
Dissolveddissolved defunct

Dissolved, e.g. use {{end date and age|YYYY|MM|DD}}

Dateoptional
Typetype

Type of organization

Example
[[Governmental organization|Governmental]], [[Non-governmental organization|NGO]], [[Nonprofit organization|Nonprofit]]
Stringoptional
tax_idtax_id vat_id

no description

Stringoptional
registration_idregistration_id

no description

Stringoptional
Statusstatus

Organization's legal status or description (company, charity, foundation)

Example
foundation
Stringoptional
Purposepurpose focus

Organization's purpose or focus

Example
humanitarian, activism, peacekeeping, etc.
Stringoptional
Professional titleprofessional_title

For professional associations

Stringoptional
Headquartersheadquarters

Location of organisation's headquarters

Stringsuggested
Location countrylocation_country

Country of the organization's location

Example
[[Canada]]
Unknownoptional
location_city2location_city2 location2

no description

Unknownoptional
location_country2location_country2

no description

Unknownoptional
addnl_location_cityaddnl_location_city addnl_location

no description

Unknownoptional
addnl_location_countryaddnl_location_country

no description

Unknownoptional
addnl_location_city2addnl_location_city2 addnl_location2

no description

Unknownoptional
addnl_location_country2addnl_location_country2

no description

Unknownoptional
Coordinatescoordinates coords

Coordinates of location, use {{coord}}

Stringoptional
Originsorigins

no description

Stringoptional
Regionregion

Any particular region or regions associated with or served by the organization

Stringoptional
Productsproducts product

no description

Stringoptional
Servicesservices

services of organisation

Stringoptional
Methodsmethods method

no description

Stringoptional
Fieldsfields field

no description

Stringoptional
Membershipmembership members

Number of memberships in organisation, if relevant

Example
100
Stringoptional
Membership yearmembership_year

Year in which number of memberships was given

Example
2016
Dateoptional
Languagelanguage languages

Any official language or languages used by the organization

Example
French
Stringoptional
Ownerowner owners

Entity that owns this organization, if any

Stringoptional
Secretary Generalsec_gen gen_sec

Name of the organization's Secretary General (if such post exists)

Stringoptional
Leader titleleader_title

Title of leader #1

Example
Board Chair
Stringsuggested
Leader nameleader_name

Name of leader #1

Example
Jane Doe
Stringsuggested
Leader title 2leader_title2

no description

Example
CEO, President, etc.
Stringoptional
Leader name 2leader_name2

no description

Stringoptional
Leader title 3leader_title3

no description

Example
Director, Manager, etc.
Stringoptional
Leader name 3leader_name3

no description

Stringoptional
Leader title 4leader_title4

no description

Stringoptional
Leader name 4leader_name4

no description

Stringoptional
Board of directorsboard_of_directors

Organization's board of directors

Stringoptional
Key peoplekey_people

Key people of organisation, e.g. use {{plainlist}} for multiple

Stringoptional
Main organmain_organ publication

Organization's principal body (assembly, committee, board) or publication

Example
assembly, committee, board, etc.
Stringoptional
Parent organizationparent_organization parent_organisation

Parent organisation of this one

Stringoptional
Subsidiariessubsidiaries

Subsidiaries of this organisation

Stringoptional
Secessionssecessions

Organisation secessions

Stringoptional
Affiliationsaffiliations

Affiliation of organisation

Stringoptional
Budgetbudget

Organisation budget

Example
$2 m [[Canadian dollar|CAD]]
Stringoptional
Budget yearbudget_year

no description

Example
2016
Dateoptional
Revenuerevenue

Revenue made by organization

Example
$5 m [[Canadian dollar|CAD]]
Stringoptional
Revenue yearrevenue_year

no description

Dateoptional
Disbursementsdisbursements

no description

Stringoptional
Expensesexpenses

no description

Stringoptional
Expenses yearexpenses_year

no description

Dateoptional
Endowmentendowment

no description

Stringoptional
Endowment yearendowment_year

no description

Dateoptional
Staffstaff employees

Numbers or types of staff

Example
20 [[Full-time equivalent|FTEs]]
Stringoptional
Staff yearstaff_year employees_year

no description

Dateoptional
Volunteersvolunteers

Numbers or types of volunteers

Example
10 (part-time)
Stringoptional
Volunteers yearvolunteers_year

no description

Dateoptional
Studentsstudents

no description

Stringoptional
Students yearstudents_year

no description

Dateoptional
Awardsawards

Awards received by organization, include wikilink if any, use {{Template:Bulleted list}} or {{plainlist}} if multiple

Unknownoptional
Websitewebsite site

Official website of organisation

URLsuggested
Remarksremarks

Organisation remarks

Stringoptional
Footnotesfootnotes

Footnotes/references

Stringoptional
bodystylebodystyle

no description

Stringoptional

Tracking categories[កែប្រែ]

See also[កែប្រែ]