ទំព័រគំរូ:ប្រអប់ព័ត៌មាន អង្គការ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

{{Infobox organization}} can be used for adding at-a-glance comparative information to articles about organizations.

Usage[កែប្រែ]

Copy a blank version to use. All fields are lower case and optional.

{{Infobox organization
| name     = 
| native_name  = 
| former_name  = 
| image     = 
| image_border = 
| size     = <!-- default 200px -->
| alt      = <!-- alt text; see [[WP:ALT]] -->
| caption    = 
| map      = 
| msize     = <!-- map size, optional, default 250px -->
| malt     = <!-- map alt text -->
| mcaption   = 
| map2     = 
| abbreviation = 
| motto     = 
| predecessor  = 
| successor   = 
| formation   = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| founder    = <!-- or | founders = -->
| extinction  = <!-- {{End date and age|YYYY|MM|DD}} -->
| merger    = 
| merged    = 
| type     = <!-- [[Governmental organization|GO]], [[Non-governmental organization|NGO]], [[Intergovernmental organization|IGO]], [[International nongovernmental organization|INGO]], etc -->
| status    = <!-- ad hoc, treaty, foundation, etc -->
| purpose    = <!-- focus as e.g. humanitarian, peacekeeping, etc -->
| professional_title = <!-- for professional associations -->
| headquarters = 
| location   = 
| coords    = <!-- Coordinates of location using {{Coord}} -->
| region_served = 
| services   = 
| membership  = 
| language   = 
| general    = <!-- Secretary General -->
| leader_title = 
| leader_name  = 
| leader_title2 = 
| leader_name2 = 
| leader_title3 = 
| leader_name3 = 
| leader_title4 = 
| leader_name4 = 
| board_of_directors = 
| key_people  = 
| main_organ  = <!-- gral. assembly, board of directors, etc -->
| parent_organization = <!-- or | parent_organisation = , if one -->
| subsidiaries = 
| affiliations = 
| budget    = 
| num_staff   = 
| num_volunteers= 
| slogan    = 
| website    = <!-- {{url|example.com}}-->
| remarks    = 
| footnotes   = 
}}
{{Infobox organization
|name      = 
|image     = 
|image_border  = 
|size      = 
|alt      = 
|caption    = 
|map      = 
|msize     = 
|malt      = 
|mcaption    = 
|map2      =
|abbreviation  = 
|motto     = 
|mission    =
|predecessor  =
|successor   =
|formation   = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD}} -->
|founded    =
|founder    =
|extinction   = 
|type      = 
|status     = 
|purpose    = 
|professional_title = <!-- for professional associations -->
|headquarters  = 
|location    = 
|coords     = <!-- {{Coord|LAT|LONG|type:landmark|display=inline,title}} -->
|region_served = 
|services    = 
|membership   = 
|member     =
|language    = 
|general    =
|leader_title  = 
|leader_name  = 
|leader_title2 = 
|leader_name2  =
|leader_title3 =
|leader_name3  =
|leader_title4 =
|leader_name4  = 
|board_of_directors = 
|key_people   =
|main_organ   = 
|parent_organization = <!-- or | parent_organisation = -->
|subsidiaries  = 
|affiliations  = 
|budget     = 
|num_staff   = 
|num_volunteers = 
|slogan     = 
|website    = <!-- {{URL|example.org}} -->
|remarks    = 
|footnotes   = 
|former name  =
}}

Examples[កែប្រែ]

United Wikipedia Editors
Woman seated on a pedestal, holding the scales of justice. At the pedestal's foot are the western and eastern hemispheres and a laurel wreath
The logo of the union
World map
zone of influence
អក្សរ​កាត់UWE
បាវចនាEdit and edit again
អ្នក​កាន់​តំណែង​មុនnone
បាន​រួម​បញ្ចូល​ទៅMerged organizations
អ្នក​កាន់​តំណែងn/a
ការ​កកើតមករា 1, 2010; 12 ឆ្នាំកន្លងទៅ (2010-០១-01)
ការ​រលាយn/a
ការ​លាយMerger information
ប្រភេទINGO
ឋានៈ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់Association
គោល​បំណងEducational
ទី​ស្នាក់ការVirtual Space
ទីតាំងAround City
កូអរដោនេ34°22′01″N 89°32′00″W / 34.3670317°N 89.5334458°W / 34.3670317; -89.5334458
តំបន់​ដែល​ត្រូវ​បម្រើWorldwide
សមាជិក​ភាពprivate persons
ភាសា​ផ្លូវ​ការEn and Wikipedian
អគ្គ​លេខាធិការStar Wikipedian
Chairman of the BoardGoodfellow Editorth
មនុស្ស​សំខាន់Admins
អង្គការ​មេAssembly
អង្គការ​មេWikimedia Foundation
សាខាSocieties of Wikipedians
ថវិកាទំព័រគំរូ:USD
បុគ្គលិក11
អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត200,000
គេហទំព័រexample.org
សម្គាល់Non existing organization given as example
ឈ្មោះ​ផ្លូវ​ការnone
{{Infobox organization
|name     = United Wikipedia Editors
|image    = Seal of the International Court of Justice.png
|size     = 162px
|alt     = Woman seated on a pedestal, holding the scales of justice. At the pedestal's foot are the western and eastern hemispheres and a laurel wreath
|caption   = The logo of the union
|map     = World map.jpg
|msize    = 200px
|malt     = World map
|mcaption   = zone of influence
|abbreviation = UWE
|motto    = Edit and edit again
|predecessor = none
|successor  = n/a
|formation  = {{Start date and age|2010|01|01}}
|extinction  = n/a
|type     = [[International nongovernmental organization|INGO]]
|status    = Association
|purpose   = Educational
|headquarters = Virtual Space
|location   = Around City
|coords    = {{coord|34.3670317|N|89.5334458|W|region:US-MS_type:edu|display=inline}}
|region_served = Worldwide
|membership  = private persons
|language   = En and Wikipedian
|general   = Star Wikipedian
|leader_title = Chairman of the Board
|leader_name = Goodfellow Editorth
|key_people  = Admins
|main_organ  = Assembly
|parent_organization = Wikimedia Foundation
|affiliations = Societies of Wikipedians
|num_staff  = 11
|num_volunteers = 200,000
|budget    = {{USD|0}}
|website   = {{URL|example.org}}
|remarks   = Non existing organization given as example
|former name = none
}}


Microformat[កែប្រែ]

The HTML mark up produced by this template includes an hCard microformat, which makes the organisation's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue article across Wikipedia, or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.

If the organisation has an "established", "founded", "opened" or similar date, use {{Start date}} (unless the date is before 1583 CE)

If the organisation has a URL, use {{URL}}

If the organisation has a "coordinates" field, use {{Coord}} to include a Geo microformat, which additionally makes the coordinates (latitude & longitude) parsable, so that they can be, say, looked up on a map, or downloaded to a GPS unit.

hCard uses HTML classes including:

 • adr
 • agent
 • category
 • country-name
 • extended-address
 • fn
 • geo
 • label
 • latitude
 • locality
 • longitude
 • nickname
 • note
 • org
 • region
 • street-address
 • url
 • vcard

Please do not rename or remove these classes; nor collapse nested elements which use them.

See also[កែប្រែ]