ទំព័រគំរូ:Infobox website

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
Documentation icon ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[បង្ហាញ] [កែប្រែ] [ប្រវត្តិ] [បន្សុទ្ធ]

Usage[កែប្រែ]

{{Infobox website
| name         = 
| logo         = 
| logocaption     = 
| screenshot      = 
| collapsible     = 
| collapsetext     = 
| caption       = 
| url         = <!-- {{URL|www.example.com}} -->
| slogan        = 
| commercial      = 
| type         = 
| registration     = 
| language       = 
| num_users      = 
| content_license   = 
| programming language = 
| owner        = 
| author        = 
| editor        = 
| launch_date     = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| revenue       = 
| alexa        = 
| ip          = 
| current_status    = 
| footnotes      = 
}}

Parameters[កែប្រែ]

All parameters are optional. Avoid linking to an article more than once within the infobox.

An infobox for articles about website

Template parameters

ParameterDescriptionTypeStatus
Logologo

The website logo.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Logo Captionlogocaption

Caption for the logo.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Screenshotscreenshot

A screen photo of the homepage; see: [[:File:EnglishWikipediaMainPage3rdAugust2007.PNG|Example 1]].

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Collapsiblecollapsible

Whether the screenshot should be collapsed / visible at page load. (Yes / No)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Collapse Textcollapsetext

Text for the header of the collapsed section, defaults to ''Screenshot''.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Captioncaption

Caption saying screenshot of <nowiki><website name></nowiki> as of <nowiki><date></nowiki>.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Urlurl

The most used [[URL]] of the website.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Sloganslogan

The slogan of the website.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Commercialcommercial

Is the site commercially run / owned? (Yes / No)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Typetype

The type of website.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Registrationregistration

Is there registration? (None / Optional / Required)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Languagelanguage

The language(s) the website is available in.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Num Usersnum_users

The number of registered users the website has.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Content Licensecontent_license

The license of the content of the site. Works same as content_licence.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Content Licencecontent_licence

The license of the content of the site. Works same as content_license.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Programming Languageprogramming language

Programming language written or coding done for the website.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Ownerowner

The current owner, company name / persons name / alias, etc.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Authorauthor

The person or entity that writes for the website.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Editoreditor

The person or entity that edits the website.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Launch Datelaunch_date

When the website was launched, check the [[Whois|WHOIS]] database, if needed.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Revenuerevenue

The approximate revenue of the site.

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional
Alexaalexa

The website's current [[Alexa Internet|Alexa]] ranking (find on [http://www.alexa.com Alexa.com]; make sure to cite Alexa's page for this info.)

Default
empty
Example
empty
Auto value
empty
Unknownoptional

Example[កែប្រែ]

Wikipedia
A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.
Wikipedia wordmark
The logo of Wikipedia, a globe featuring glyphs from several writing systems
អាសយដ្ឋាន wikipedia.org
ពាក្យ​ស្លោក The Free Encyclopedia
ពាណិជ្ជកម្ម? No
ប្រភេទ​គេហទំព័រ Internet encyclopedia
ការ​ចុះ​ឈ្មោះ Optional, but is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
ភាសា​ដែល​មាន 275 active editions (285 in total)
អ្នក​ប្រើ 35 million (total registered in all editions)[១]
អាជ្ញាបណ្ណ​មាតិកា Creative Commons Attribution / Share-Alike 3.0 (most text also dual-licensed under GFDL)
Media licensing varies
ម្ចាស់ Wikimedia Foundation (non-profit)
បាន​បង្កើត​ដោយ Jimmy Wales, Larry Sanger[២]
បាន​ដាក់​ចេញ មករា 15, 2001 (2001-01-15) (17 years ago)
ស្ថានភាព​បច្ចុប្បន្ន Online
{{Infobox website
| name      = Wikipedia
| logo      = [[File:Wikipedia-v2-logo.svg|frameless|150px|alt=A white sphere made of large jigsaw pieces. Letters from several alphabets are shown on the pieces.]] <br />[[File:Wikipedia wordmark.svg|150px|Wikipedia wordmark]]
| logocaption   = The [[logo of Wikipedia]], a globe featuring [[glyph]]s from several writing systems
| screenshot   = [[File:Www.wikipedia.org screenshot 2018.png|border|300px|alt=Wikipedia's homepage with links to many languages.]]
| collapsible   = yes
| caption     = Screenshot of Wikipedia's multilingual portal.
| url       = {{URL|http://www.wikipedia.org}}
| slogan     = The Free Encyclopedia
| commercial   = No
| type      = [[Internet encyclopedia]]
| registration  = Optional, but is required for certain tasks such as editing protected pages, creating pages in English Wikipedia and uploading files
| language    = 275 active editions (285 in total)
| num_users    = 35 million (total registered in all editions)<ref>[[meta:List of Wikipedias#Grand Total|Grand Total]]. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.</ref>
| content license = {{nobr|[[Creative Commons licenses|Creative Commons Attribution / Share-Alike]] 3.0}} (most text also dual-licensed under [[GFDL]]) <br />Media licensing varies
| owner      = [[Wikimedia Foundation]] (non-profit)
| author     = [[Jimmy Wales]], [[Larry Sanger]]<ref name="Sidener" />
| launch date   = {{Start date and years ago|mf=yes|2001|1|15}}
| current status = Online
}}

See also[កែប្រែ]

References[កែប្រែ]

 1. Grand Total. Wikimedia. June 10, 2012. Retrieved June 11, 2012.
 2. Sidener, Jonathan (September 23, 2006)។ "Wikipedia co-founder looks to add accountability, end anarchy"The San Diego Union-Tribunehttp://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060923/news_lz1n23wiki.html។ បានយកមក 2007-03-25។ "The origins of Wikipedia date to 2000, when Sanger was finishing his doctoral thesis in philosophy and had an idea for a Web site."