ភាសាគ្រឹង

ពីវិគីភីឌា

​ ​​ភាសាគ្រឹង [កែប្រែ]

ព្យពា្ជន:ភាសាគ្រឹងមាន៣៨តួ ក​ ខ គ ឃ ង ច ឆ ជ ឈ ញ ដ ឋ ឌ​​ ឍ ណ ត​ ថ ទ​ ធ ន ប ផ ព ភ ម យ រ ល វ ឝ ឞ ស​ ហ ឡ អ អ្ក អ្គ អ្យ ជើងព្យពា្ជន:​ភាសាគ្រឹង មាន៦តួ៖ ្គ ្ង ្ន ្ម ្រ ្ល ឧទាហណ៏: ចកាប់មែវមីកលុនប៉សាយតៃចយ៉ាគត្រាងកាប់មែវមីកលុនទឹតើព្រឺតយ៉ាគ់ស៊ែវ។ ប៉សាយរ៊ិហាយប៉្រៃមីកលុនចក់មែវចះលុងកប់ញ៉ងអាំសុមែខំឡាំង។ មីកលុនរៀន៖សៃចក់ ប៊ុះចាហម៉នប៉ាគ់សៃតក្រាំងអៃនែអៃក្រាំង។ របៀបសួរជាសំនួន: ១ ម៉ាត់ប៉សាយប៉្រៃមីកលុនបើមឆិ? ២ ចមែឆិឡាកាប់មែវមីកលុន?ហឹឆិ? ឧទាហណ៏ទី២:កម៉នែមិះរៀស៏កឡើយមិះរៀត្រំតងៃនែហគែងក្រាគ់ខាក់ឡើយ។ សក់ហស៏កលែកប៊ិងទូសឞ្លួក។ តង៉ៃនែមិះរៀប៉្រៃកួនហរ៊ិក៏ចប៉ូចខួអាវហទឹដាកចណោះ។ កួនមិះរៀដូវហក៏ចខូអាវរួចឡើយអ៊ែហទឺស ស្របកឋៀបកនុងដាកដូវមូយត្រតៀវកិ។ របៀបសួរជាសំនួន: ១​ ម៉ាត់មិះរៀប៉្រៃកួនហរ៊ិបើមឆិទឹដាក? ២ ម៉ាត់កួនមិះរៀទឺសទឹដាកបើមឆិ? ៣​ ត្រំតង៉ៃនែមិះរៀពឆិង៉ាតៃ? ឧទាហណ៏ទី៣ ផើ្តមដោយអក្សរ យ៉ាគ់ អ៊ូគ សសរ់ មឺរ ហួរកលែត្រងដាគ់ខៀរតាញចដាគ់ជុពួរឌីរ៊ិហ៊ឹប្រ៊ី។ តង៉ៃនែក្រានយ៉ាគ់ឌែរវ៉ាដាគ់ឋាររ៊ិហួរកលែត្រងទឹមឺរដាគ់ ពឺរ។ ឌីអ៊ូគ​កសៀរហឡារ៊ិតូយមែពទឺខងហតចាកលែត្រងឌុញឡើយ។​ ម៉ាត់តង៉ៃទិដូចឡងដាគ់ឋារដុចាក់ សសរ់ឋិរៗហហាយឌីមែឡារ៊ិអរែងរៀន៖ វែ! តណោះពឆិឌីអៃអ៊ិនសឌិហសសរ់ចាក់ដៃឋិរៗជឹមិញង៉ាយ។ ដូវអ៊ែមែជឹប៊ឹះនឹងស៊្រុកអ៊ែកួនដាគ់់ឋាររ៊ិលឡាសហ៊ឹយ៉ាគ់គួកស៊្រុត្រកយ៉ក់មែពឋើមតង៉ាឡាររ៊ិហ៊ឹតញែត។ អ្មប៊ឹនែដាគ់ឋារសែនកយ៉ក់ញ៉ងអាំតង៉ាឡាយ៉ាវវ៉ាអាំសះកាសអ៊ែឡើយ។ ឧទាហណ៏ទី៤:ហួរកលែត្រងដាគ់ខៀរតាញចដាគ់ជុពួរឌីរ៊ិហ៊ឹប្រ៊ី។ តង៉ៃនែក្រានយ៉ាគ់ឌែរវ៉ាដាគ់ឋាររ៊ិហួរកលែត្រងទឹមឺរដាគ់ ពឺរ។ ឌីអ៊ូគ​កសៀរហឡារ៊ិតូយមែពទឺខងហតចាកលែត្រងឌុញឡើយ។​ ម៉ាត់តង៉ៃទិដូចឡងដាគ់ឋារដុចាក់ សសរ់ឋិរៗហហាយឌីមែឡារ៊ិអរែងរៀន៖ វែ! តណោះពឆិឌីអៃអ៊ិនសឌិហសសរ់ចាក់ដៃឋិរៗជឹមិញង៉ាយ។ ដូវអ៊ែមែជឹប៊ឹះនឹងស៊្រុកអ៊ែកួនដាគ់់ឋាររ៊ិលឡាសហ៊ឹយ៉ាគ់គួកស៊្រុត្រកយ៉ក់មែពឋើមតង៉ាឡាររ៊ិហ៊ឹតញែត។ អ្មប៊ឹនែដាគ់ឋារសែនកយ៉ក់ញ៉ងអាំតង៉ាឡាយ៉ាវវ៉ាអាំសះកាសអ៊ែឡើយ។ ឧទាហណ៏: ចកាប់កួនក្រពឺមីកលុនប៉សាយតៃចយ៉ាគត្រាងកាប់ពឺមីកលុនទឹតើមព្រឺតយ៉ាគ់ស៊ែវ។ ប៉សាយរ៊ិហាយប៉្រៃមីកលុនចក់កួនក្រពឺចះលុងកប់ញ៉ងអាំសុមែខំឡាំង។ មីកលុនរៀន៖សៃចក់ ប៊ុះចាហម៉នប៉ាគ់សៃតក្រាំងអៃនែអៃក្រាំង។ របៀបសួរជាសំនួន: ១ ម៉ាត់ប៉សាយប៉្រៃមីកលុនបើមឆិ? ២ ចមែឆិឡាកាប់កួនក្រពឺមីកលុន?ហឹឆិ?