កូឡា

ពីវិគីភីឌា

កូឡា(Kola; Cola) គឺជាជនជាតិដែលរស់នៅភាគខាងកើតនៃ ខេត្តប៉ៃលិន ដែលមានភ្នំយ៉ាត ដែលជាកេរ្ត៍ិដំណែលរស់បងប្អូនជានជាតិនេះ។ អត្តសញ្ញាបងប្អូនជនជាតិកូឡាគឺ តាំងយូរ

កូឡា
តំបន់ដែលមានចំនួនប្រជាជនសំខាន់ៗ
កម្ពុជា,ថៃ,ឡាវ
ភាសា
ភាសាសាន, ភាសាបាអូ, ភាសាមន, ភាសាភូមា, ភាសាខ្មែរ, ភាសាឡាវ និងភាសាថៃ
សាសនា
ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទ, អវិញ្ញណនិយម
ក្រុមជនជាតិដែលពាក់ព័ន្ធ
ជនជាតិសាន, ជនជាតិបាអូ, ជនជាតិភូមា, ជនជាតិមន, ជនជាតិតៃ និង ជនជាតិជីងប៉ូ

ដែលមាននៅ

អូរតាពុកក្រោម ប៉ាហ៊ីជើង ប៉ាហ៊ីត្បូង អូរតាប្រាង