កូឡា

ពីវិគីភីឌា

កូឡា(Kola; Cola) គឺជាជនជាតិដែលរស់នៅភាគខាងកើតនៃ ខេត្តប៉ៃលិន ដែលមានភ្នំយ៉ាត ដែលជាកេរ្ត៍ិដំណែលរស់បងប្អូនជានជាតិនេះ។ អត្តសញ្ញាបងប្អូនជនជាតិកូឡាគឺ តាំងយូរ។ ដែលមាននៅ

អូរតាពុកក្រោម ប៉ាហ៊ីជើង ប៉ាហ៊ីត្បូង អូរតាប្រាង