ភាសាវៀតណាម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វៀតណាម ៖ [chữ nôm] error: {{lang}}: text has italic markup (help)) ។ [[អក្សភាសាខ្មែរ (chữ quốc ngữ) ដែលត្រូវបានគេប្រើនៅថ្ងៃនេះគឺជាអក្សរឡាតាំងដែលមានសញ្ញាវណ្ណយុត្តិបន្ថែមផង ។

ការចែកចាយផ្លូវភូមិសាស្រ្ត[កែប្រែ]

ក្នុងនាមជាភាសាជាតិ ភាសាវៀតណាមត្រូវបានគេនិយាយទូទាំងវៀតណាមដយជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិភាគតិចជាច្រើនរបស់វៀតណាម ។ ភាសាវៀតណាមក៏ជាភាសាកំណើតរបស់ក្រុមជនជាតិហ្គីននៅខេត្តក្វាងស៊ីខាងត្បូងនៅចិន[១] អ្នកនិយាយដើមកំណើតមួយចំនួនធំក៏រស់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាង ជាកម្ពុជានិងឡាវ

ភាសាវៀតណាមគឺជាភាសាដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុតជាភាសាទីប្រាំមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមានអ្នកនិយាយជាង ១,៥ លាននាក់ដែលប្រមូលផ្តុំនៅរដ្ឋតិចតួច ។ វាគឺជាភាសាដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុតជាភាសាទីបីនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាស់ ទីបួននៅរដ្ឋអាខាន់សាសនិងរដ្ឋល្វីនស៊ីណា និងទីប្រាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីញ៉ា ។[២] ភាសាវៀតណាមគឺជាភាសាដែលមានអ្នកនិយាយច្រើនបំផុតជាភាសាទីប្រាំពីរនៅក្នុងអូស្ត្រាលី ។[៣]

ព្យញ្ជនៈ[កែប្រែ]

អក្សរវៀតណាម[៤]
អក្សរ ឈ្មោះ ឈ្មោះពេលប្រើក្នុងការប្រកប IPA
A a Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អា /aː˧/
Ă ă Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អះ /aː˧˥/
 â Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អើ /əː˧˥/
B b Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. បើ (ប) /ɓe˧, ɓəː˧˩/
C c Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. កើ (ក, គ) /se˧, kəː˧˩/
Ch Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ជើ (ច,ជ) /tɕ/, /c/
D d Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ហ្ស៊ើ / យើ / ញើ (ញ, យ, ស ហ្ស) /ze˧, zəː˧˩/
Đ đ Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ដើ (ដ, ឌ) /ɗe˧, ɗəː˧˩/
E e Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អែ /ɛ˧/
Ê ê Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អ៊េ /e˧/
G g Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ហ្គើ (ក, គ, ហ្គ) /ze˧, ɣəː˧˩/
Gh ហ្គើ (ក, គ, ហ្គ) /ɣ/
Gi Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ហ្ស៊ើ / យើ / ញើ (ញ, យ, ស ហ្ស) /z/
H h Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ហ៊ើ (ហ) /hək˧˥, həː˧˩/
I i Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អ៊ី /i˧ ŋan˧˥/
K k Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. កា (ក, គ) /kaː˧/
Kh Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ឃើ (ខ, ឃ) /x/
L l Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. លើ (ល, ឡ) /(ɛ˧)ləː˧˩/
M m Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. មើ (ម) /(ɛm˧)məː˧˩/
N n Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. នើ (ន, ណ) /(ɛn˧)nəː˧˩/
Ng Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ងើ (ង) /ŋ/
Ngh ងើ, ហ្ងើ (ង, ហ្ង) /ŋ/
Nh Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ញើ, យើ (ញ, យ) /ɲ/
O o Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. /ɔ˧/
Ô ô Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អូ, អោ /o˧/
Ơ ơ Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អ៊ើ, អើ /əː˧/
P p Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ពើ (ប៉, ព) /pe˧, pəː˧˩/
Ph Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ហ្វើ (ហ្វ) /f/
Q q Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ក្វើ (ក្វ, គ្វ) /ku˧, kwi˧, kwəː˧˩/
R r Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ហ្ស៊ើ / រើ (រ, ស ហ្ស) /(ɛ˧)rəː˧˩, rəː˧˩/
S s Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ស៊ើ (ស) /ɛt˦˥si˧˩, ʂəː˧˩/
T t Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. តើ (ត, ទ) /te˧, təː˧˩/
Th Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ធើ (ថ, ធ) /tʰ/
Tr Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ជើ (ច,ជ) /tɕ/
U u Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អ៊ូ /u˧/
Ư ư Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អ៊ឺ /ɨ˧/
V v Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. វើ (វ) /ve˧, vəː˧/
X x Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. ស៊ើ (ស) /ik˦˥si˧˩, səː˧˩/
Y y Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Exponential search' not found. អ៊ី /i˧zaːj˧˩


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Tsung, Linda (2014). Language Power and Hierarchy: Multilingual Education in China. Bloomsbury. p. 188. ISBN 978-1-4411-4235-1.
  2. "Table 53. Languages Spoken At Home by Language: 2009", The 2012 Statistical Abstract (U.S. Census Bureau), http://www.census.gov/compendia/statab/cats/population/ancestry_language_spoken_at_home.html, បានយកមក 2011-12-27 
  3. CIA World factbook
  4. "Vietnam Alphabet". vietnamesetypography.