កើត(ខ្នើត)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

កើត រឺ ខ្នើត គឺជាការរាប់តាមដំណើរព្រះច័ន្ទ ចាប់ពី ខែភ្លឺ ទៅដល់ ខែងងិត គឺ÷