ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ក្រុងព្រះសីហនុ

ពីវិគីភីឌា

ភូមិអូរពីរគឺជាភូមិមួយដែលនៅក្នុងសង្កាត់៤ ក្នុងខណ្ឌមិត្តភាពភូមិនេះគឺកំពុងតែមានការអភិវឌ្ឍន៏ខ្លាំងជាពិសេសផ្នែកគមនាគមន័។នៅក្នុងភូមិនេះមានមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំចំនេះទូទៅជំនួនមួយដែលមានគ្រប់កម្រិតថ្នាក់។

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានតែកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមមួយដូចខាងក្រោមទេ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ក្រុងព្រះសីហនុ"

ទំព័រចំនួន៣០ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៣០ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។