ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូង
Emblem of South Korea
រ.យ.ក.ស.រ.ន.ក. ១៩៤៥–៤៨
សាធារណរដ្ឋទីមួយ ១៩៤៨–៦០
 : សង្គ្រាមកូរ៉េ ១៩៥០–៥៣
 : រដ្ឋការអ៊ីស៊ឺងម៉ាន់ ១៩៤៨–៦០
 : បដិវត្តន៍មេសា ១៩៦០
 : រដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះហ៊ជង ១៩៦០
សាធារណរដ្ឋទីពីរ ១៩៦០–៦៣
 : គណៈរដ្ឋមន្ត្រីចាងម្ញ៉ន់ ១៩៦០–៦១
 : រដ្ឋប្រហារ១៦ឧសភា ១៩៦១
 : រដ្ឋការយូនបូស៊ន ១៩៦១–៦២
 : ក្រុមប្រឹក្សាយោធាទីមួយ ១៩៦១–៦៣
សាធារណរដ្ឋទីបី ១៩៦៣–៧២
 : រដ្ឋការបាកជងហ៊ី ១៩៥៣–៧២
 : ស្វ័យរដ្ឋប្រហារបាកជងហ៊ី ១៩៧២
សាធារណរដ្ឋទីបួន ១៩៧២–៨១
 : ឃាតកម្មបាកជងហ៊ី ១៩៧៩
 : រដ្ឋប្រហារដប់ពីរធ្នូ ១៩៧៩
 : រដ្ឋប្រហារដប់ប្រាំពីរឧសភា ១៩៨០
 : ការបះបោរក្វាងជូ ១៩៨០
 : ក្រុមប្រឹក្សាយោធាទីពីរ ១៩៨០–៨១
សាធារណរដ្ឋទីប្រាំ ១៩៨១–៨៧
 : រដ្ឋការជនដូហ្វាន ១៩៨១–៨៧
 : ការបះបោរប្រជាធិបតេយ្យមិថុនា ១៩៨៧
 : មហាការតស៊ូពលកម្ម ១៩៨៧
សាធារណរដ្ឋទីប្រាំមួយ ១៩៨៧–បច្ចុប្បន្ន
 : រដ្ឋការណូធែអូ ១៩៨៧–៩៣
 : រដ្ឋការគីមយងសាំ ១៩៩៣–៩៨
 : ការផ្អាកសំណងជាតិ ១៩៩៧–២០០១
 : រដ្ឋការគីមឌែជូង ១៩៩៨–២០០៣
 : រដ្ឋការណូមូហ្យូន ២០០៣–២០០៨
 : រដ្ឋការអ៊ីម្ញងបាក ២០០៨–២០១៣
 : រដ្ឋការផាកគឺនហ្យេ ២០១៣–បច្ចុប្បន្ន
Portal icon តោរណៈកូរ៉េខាងត្បូង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]