ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រតៃវ៉ាន់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្រវត្តិសាស្ត្រតៃវ៉ាន់
1640 Map of Formosa-Taiwan by Dutch 荷蘭人所繪福爾摩沙-臺灣.jpg
កាលប្បវត្តិវិទ្យា
បុរេប្រវត្តិសាស្ត្រ ដល់ ១៦២៤
ភ្វ័រម៉ូសាហូឡង់ ១៦២៤–១៦៦២
ភ្វ័រម៉ូសាអេស្ប៉ាញ ១៦២៦–១៦៤២
នគរធុងនីង ១៦៦២–១៦៨៣
ការគ្រប់គ្រងរបស់ឈិង ១៦៨៣–១៨៩៥
សាធារណរដ្ឋភ្វ័រម៉ូសា ១៨៩៥
ការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុន ១៨៩៥–១៩៤៥
ការគ្រប់គ្រងរបស់សាធារណរដ្ឋចិន ១៩៤៥–បច្ចុប្បន្ន
តាមប្រធានបទ
ក្នុងស្រុក
បញ្ជី
Portal icon តោរណៈតៃវ៉ាន់