ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េខាងជើង
Emblem of Emblem of North Korea
រដ្ឋការអយោធាសូវៀត ១៩៤៥–៤៨
គណៈកម្មការប្រជាជនបណ្ដោះអាសន្នសំរាប់កូរ៉េខាងជើង ១៩៤៦–៤៨
របបគីមអ៊ីលស៊ុង ១៩៤៨–៩៤
 សង្គ្រាមកូរ៉េ ១៩៥០–៥៣
 ការប៉ះទង្គិចគ្នាតំបន់គ្មានកងទ័ពកូរ៉េ ១៩៦៦–៦៩
 ជូឆេ ១៩៧២
 មរណភាពនិងរដ្ឋពិធីបុណ្យសពគីមអ៊ីលស៊ុង ១៩៩៤
របបគីមជុងអ៊ីល ១៩៩៤–២០១១
 ទុរភិក្សកូរ៉េខាងជើង ១៩៩៤–៩៨
 ស៊នហ្គូន ១៩៩៨
 គោលនយោបាយពន្លឺថ្ងៃ ១៩៩៨–២០១០
 កិច្ចពិភាក្សាប្រាំមួយភាគី ២០០៣
 ការលិច ឈណាន នាវាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ២០១០
 មរណភាពនិងរដ្ឋពិធីបុណ្យសពគីមជុងអ៊ីល ២០១១
របបគីមជុងអ៊ុន ២០១១–បច្ចុប្បន្ន
 គណៈកម្មាធិការកិច្ចការដ្ឋ ២០១៦
  វិបត្តិកូរ៉េខាងជើង ២០១៧
  ជំនួបកំពូលស.ប្រ.ក.ជ.-ស.រ.អា. ២០១៨
Portal icon តោរណៈកូរ៉េខាងជើង

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]