ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ឯកសារកម្មទំព័រគំរូ[មើល] [កែ] [ប្រវត្តិ] [ជម្រុះ]

បំរើបំរាស់[កែប្រែ]

This template includes collapsible lists.

  • To set it to display all lists when it appears (i.e. all lists expanded), use:
  •  {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |expanded=all}} or, if enabled, {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |all}}  (i.e. omitting "expanded=").
  • To set it to display one particular list while keeping the remainder collapsed (i.e. hidden apart from their headings), use:
  •  {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |expanded=listname}} or, if enabled, {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |listname}}
  • …where listname is one of the following (do not include any quotemarks):
  • periods, topics

Full syntax[កែប្រែ]

{{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |listname |image= |imagesize= |caption=}}
 • listname specifies which of the template's lists is expanded (see above).
 • When image= is used, the picture is changed.
 • When imagesize= is used, the picture size is changed (default is 185px).
 • When caption= is used, a caption is added to the picture.

Examples[កែប្រែ]

 • {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន}}
or
 • {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |periods}}
or
 • {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |image=Satsuma-samurai-during-boshin-war-period.jpg |caption=[[Samurai]] of the [[Satsuma clan]]}}
or
 • {{ប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុន |topics |image=Satsuma-samurai-during-boshin-war-period.jpg |imagesize=280px |caption=[[Samurai]] of the [[Satsuma clan]]}}
etc.

See also[កែប្រែ]