ទំព័រគំរូ:ប្រវត្តិសាស្ត្រនេប៉ាល់

ពីវិគីភីឌា
  1. មហិស្បល ១០០ ឆ្នាំ
  2. គោបលបង្ស ៣០០ ឆ្នាំ
  3. នគរកិរាត សម័យកិរាត មគ.៨០០, គស.៤០០
  4. លិច្ឆវី (នគរ) (សម័យលិច្ឆវី) ៣៥០ ឆ្នាំ, មគ.១១៥០, គស.៧៥០
  5. មល្ល (នេបាល) (សម័យមល្ល) ៦០០ ឆ្នាំ, មគ.១៧៥០, គស.១៣៥០
  6. រាជវង្សស័ត្រ (សម័យស័ត្រ) ៣០០ ឆ្នាំ, មគ. ១៧៦៨ ដល់ ២០៦៣, គស.២០០៨
  7. រាជវង្សរាណា (សម័យរាណា) ១០៨ ឆ្នាំ, វស. ១៩០៣ ដល់ មគ.២០០៧, គស.១៨៤៦ ដល់ ១៩៥១

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]