មធ្យមលោការីត

ពីវិគីភីឌា

នៅក្នុងគណិតវិទ្យា មធ្យមលោការីត នៃ២ចំនួនជាផលធៀបរវាងផលសងរបស់ចំនួនទាំង២នោះ​ជាមួយនឹងផលសងលោការីតនៃ២ចំនួននោះ។ គេសរសេរ៖

ចំពោះ២ចំនួនវិជ្ជមាន ។ តំលៃនេះមានសារសំខាន់នៅក្នុងការគណនាក្នុងវិស្វកម្ម ទាក់ទិននឹងការបញ្ជូនកំដៅ។

វិសមភាព[កែប្រែ]

មធ្យមលោការីតនៃ២ចំនួនតូចជាងឬស្មើមធ្យមនព្វន្ឋ ប៉ុន្តែធំជាងឬស្មើមធ្យមធរណីមាត្រ (សមភាពកើតមានកាលណា ចំនួនទាំង២នោះស្មើគ្នា)៖