មធ្យមអ៊ីដង់ទ្រិច

ពីវិគីភីឌា

មធ្យមអ៊ីដង់ទ្រិច នៃ២ចំនួនពិតវិជ្ជមាន កំនត់ដោយ៖

.

វាអាចទាញចេញពីទ្រឹស្ដីបទតំលៃកណ្ដាល ដោយសិក្សាពីកំនាត់ក្រាបនៃអនុគមន៍