មធ្យមស្តូឡារស្គី

ពីវិគីភីឌា

មធ្យមស្តូឡារស្គីនៃ២ចំនួនពិតវិជ្ជាមាន កំនត់ដោយ៖

.

វាត្រូវបានទាញចេញពី ទ្រឹស្ដីបទតំលៃកណ្ដាល ដែលចែងថាកំនាត់បន្ទាត់ដែលកាត់ក្រាបអនុគមន៍អាចធ្វើដេរីវេ ត្រង់ និង មានមេគុណប្រាប់ទិសដូចគ្នានឹងបន្ទាត់ប៉ះក្រាបត្រង់ចំនុចណាមួយ នៅលើចន្លោះ

មធ្យមស្តូឡារស្គីបានដោយ

ពេលគេយក

ករណីពិសេស[កែប្រែ]

  • ជាតំលៃអប្បបរមា។
  • ជាមធ្យមធរណីមាត្រ
  • ជាមធ្យមលោការីត។ គេអាចទាញវាពីទ្រឹស្ដីបទតំលៃកណ្ដាល​ ដោយយក
  • ជាមធ្យមស្វ័យគុណ ដែលមាននិទស្សន្ត
  • ជាមធ្យមអ៊ីដង់ទ្រិច។ គេអាចទាញវាចេញពីទ្រឹស្ដីបទតំលៃកណ្ដាល ដោយយក
  • ជាមធ្យមនព្វន្ឋ
  • ជាទំនាក់ទំនងរវាងមធ្យមកាដ្រាទិច និង មធ្យមធរណីមាត្រ
  • ជាតំលៃអតិបរមា។

ជាទូទៅ[កែប្រែ]

គេអាចអោយនិយមន័យជាទូទៅនៃមធ្យមស្តូឡារស្គី ចំពោះអថេរ ដូចតទៅ៖

ចំពោះ .