មធ្យមហេរ៉ុង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មធ្យមហេរុង H នៃ២ចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន A និង B គណនាតាមរូបមន្ត៖

វាត្រូវបានដាក់ឈ្មោះតាមគណិតវិទូក្រិចឈ្មោះ ហេផោម និងត្រូវបានប្រើសំរាប់រកមាឌរបស់កំនាត់សូលីដ មាន កំនាត់ពីរ៉ាមីដ និង កំនាត់កោណ ជាដើម។ មាឌរបស់កំនាត់សូលីដ ស្មើនឹងផលគុណកំពស់របស់វាជាមួយនឹងមធ្យមហេរុង​នៃផ្ទៃបាតស្របគ្នាទាំង២។

មធ្យមហេរ៉ុងនៃ២ចំនួន A និង B ជា មធ្យមប៉ុងដេរ៉េ នៃ មធ្យមនព្វន្ឋ និង មធ្យមធរណីមាត្រ របស់វា៖