បរិវារវគ្គ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

បឋមភាគ (សៀវភៅលេខ ១២)[កែប្រែ]

មហាវារ១៦[កែប្រែ]

សមុដ្ឋានសីសសង្ខេប[កែប្រែ]

ទុតិយភាគ (សៀវភៅលេខ ១៣)[កែប្រែ]

ខន្ធកបុច្ឆា[កែប្រែ]

ឯកុត្តរិកៈ[កែប្រែ]

ឧបោសថាទិបុច្ឆាវិសជ្ជនា[កែប្រែ]

គាថាសង្គណិកៈ[កែប្រែ]

អធិករណភេទ[កែប្រែ]

អបរគាថាសង្គណិក[កែប្រែ]

ចោទនាកណ្ឌ[កែប្រែ]

ចូឡសង្គាម[កែប្រែ]

មហាសង្គាម[កែប្រែ]

កឋិនភេទ[កែប្រែ]

ឧបាលិបញ្ចកៈ[កែប្រែ]

សមុដ្ឋាន[កែប្រែ]

ទុតិយគាថាសង្គណិក[កែប្រែ]

សេទមោចនគាថា[កែប្រែ]

បញ្ចវគ្គ[កែប្រែ]

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

  1. ព្រះត្រៃបិដក > វិន័យបិដក > បរិវារវគ្គ