ភាពខុសគ្នារវាងកំណែនានារបស់ "ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ"

Jump to navigation Jump to search
គ្មាន​ចំណារពន្យល់ការកែប្រែ
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
ស្លាក: កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត
{{Infobox royalty
|name = ဗုဒ္ဓလေိၐ်လှာန်ဘာလယ် ពុទ្ធលើសឡានភាល័យ<br>{{small|พุทธเลิศหล้านภาลัย}}
|title =King Rama II
|image =Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់អនាមិក

បញ្ជីណែនាំ