បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រថៃ

ពីវិគីភីឌា
ព្រះមហាក្សត្រថៃ
សម្ដេចព្រះចៅយូហួ
មហាវជិរាលង្ករណ
បតិន្ទ្រទេព្យវរាង្កូរ
(ព្រះរាមទី ១០)
ទង់មហាក្សត្រថៃគ្រុឌនៅចំកណ្ដាលជានិមិត្តរូបនៃព្រះមហាក្សត្រតាំងពីសម័យអយុធ្យា

អាណាចក្រសុខោទ័យ[កែប្រែ]

សន្តតិវង្សព្រះរោង (១២៣៨–១៣៦៨ ១៣៦៨–១៤៣៨)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលចាប់ពី រជ្ជកាលរហូតដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
ពុកខុនស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ

(កមរតេងឣញ្ញស្រីឥនទ្រាបតិន្ទ្រាទិត្យ)
(ពុកឃុនបាងខ្លោងហាវ)

? ១២៤៩ ១២៧៩ (៣០ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រទីមួយនៃសុខោទ័យ
ពុកឃុនបានមឿង ? ១២៧៩ (១ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ
ពុកឃុនរាមកំហែងមហារាជ

(ព្រះបាទកមរតេងឣញ្ញស្រីរាមរាជ)
(ពុកឃុនរាមរាជ)

រង្វង់ ១២៣៧-១២៤៧ ១២៧៩ ១២៩៨ (១៩ ឆ្នាំ)  • ប្អូនប្រុស បានមឿង
 • បុត្រនៃ ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ
ពញាលើថៃ ? ១២៩៨ ១៣២៣ (២៥ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ រាមកំហែង
ពញាងួណាំថុម ? ១៣២៩ ១៣៤៧ (២៤ ឆ្នាំ)  • អយ្យកោមួយនៃ លើថៃ
 • បុត្រនៃ បានមឿង
ពញាលិថៃ

(ព្រះបាទកមរតេងឣញ្ញស្រីសុរិយពង្សរាមមហារាជាធិរាជ)
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី១)

? ១៣៤៧ ១៣៦៨ (២១ ឆ្នាំ)  • ជីដូនមួយនៃ ងួណាំថុម
 • បុត្រនៃ លើថៃ
ក្រោមអធិរាជ្យនៃនគរអយុធ្យា
ពញាលឺថៃ
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី២)
? ១៣៦៨ ១៣៩៩ (៣១ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ លិថៃ
ពញាសៃលឺថៃ
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី៣)
? ១៤០០ ១៤១៩ (១៩ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ លឺថៃ
ពញាបរមបាល
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី៤)
? ១៤១៩ ១៤៣៨ (១៩ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ សៃលឺថៃ

អាណាចក្រអយុធ្យា[កែប្រែ]

សន្តតិវង្សឧទងទី១ (១៣៥០–១៣៧០)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
សម្ដេចព្រះចៅឧទង

(សម្ដេចព្រះចៅរាមាធិបតីទី១)

១៣១៤ ១៣៥០ ១៣៦៩ (២០ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រទីមួយនៃអយុធ្យា
សម្ដេចព្រះរាមេសួរ ១៣៣៩ ១៣៦៩ ១៣៧០ (តិចជាងមួយឆ្នាំ)
(ដាក់រាជ្យ)
១៣៩៥  • បុត្រនៃ ឧទង

សន្តតិវង្សសុពណ្ណភូមិ (១៣៧០–១៣៨៨)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
សម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជទី១
(ឃុនហ្លួងផាងួ)
? ១៣៧០ ១៣៨៨ (១៨ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រជ្រែករាជ្យ
 • អតីព្រះចៅសុពណ្ណបុរី
សម្ដេចព្រះចៅទងល័ន

(ចៅទងច័ន្ទ)

? ១៣៨៨ (៧ ថ្ងៃ)
(ជ្រែករាជ្យ)
 • បុត្រនៃ បរមរាជាធិរាជទី១

សន្តតិវង្សឧទងទី២ (១៣៨៨–១៤០៩)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងជាមួយក្សត្រមុន
សម្តេចព្រះនរេសូរ (សោយរាជ្យលើកទី២) 1339 1388 1395 (7 years)  • Former King reclaiming the throne
 • Son of Uthong
សម្ដេចព្រះរាមរាជាធិរាជ២ ១៣៥៦ ១៣៩៥ ១៤០៩ (១៤ ឆ្នាំ)
(ជ្រែករាជ្យ)
?  • បុត្ររបស់ រាមេសូរ

រាជវង្សសុពណ៌បុរីលេីកទី២ (១៤០៩–១៥៦៩)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
សម្តេចព្រះឥន្ទរាជាឥន្ទ្ររាជា ១៣៥៩ ១៤០៩ ១៤២៤ (១៥ ឆ្នាំ)  • Nephew of Borommarachathirat I
 • Former Lord of Suphanburi, offered crown
សម្ដេចព្រះ បរមរាជាធិរាជទី២
(ចៅសាមពញា)
? ១៤២៤ ១៤៤៨ (២៤ ឆ្នាំ)  • Son of Intha Racha I
សម្ដេចព្រះ បរមត្រៃលោកនាថ ១៤៣១ ១៤៤៨ ១៤៨៨ (៤០ ឆ្នាំ)  • Son of Borommarachathirat II
សម្តេចព្រះ បរមរាជាធិរាជទី៣ ? 1488 1491 (3 years)  • Son of Trailokanat
សម្ដេចព្រះ រាមាធិបតីទី២ 1473 1491 1529 (38 years)  • Younger brother of Borommarachathirat III
 • Son of Trailokanat
សម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជទី៤ ? 1529 1533 (4 years)  • Son of Ramathibodi II
ព្រះ រតស្តាធិរាជកុមារ 1529 1533 (4 months)
(usurped)
 • Son of Borommarachathirat IV
 • Child King, reign under regency
សម្តេចព្រះ ជ័យរាជាធិរាជ ? 1533 1546 (13 years)  • Uncle of Ratsadathirat
 • Son of Ramathibodi II
 • Usurper
ព្រះ កែវហ្វា

(យ៉តហ្វា)

1535 1546 1548 (2 years)  • Son of Chairacha
ឃុន វរវង្សាធិរាជធិរាជ ? 11 November 1548 (42 days)
(Removed)
 • Usurper monarch, not accepted by some historians
សម្តេចព្រះ មហាចក្រពត្តិ 1509 1548 1569 (16 years)  • Son of Ramathibodi II
 • Younger brother of Borommarachathirat IV and Chairacha
 • Seized the throne from usurper
 • Became a monk at Pegu (1564–1568)
ជាប្រទេសរាជរបស់ភូមា (1564–1568)
សម្តេចព្រះ មហិន្ទ្រាធិរាជ 1539 1564 1569 (4 years as vassal king,
1 year as king)
 • Son of Maha Chakkrapat and Queen Suriyothai
Vassal of Burma (1569–1584)

រាជវង្សសុខោទ័យ (1569–1629)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
Somdet Phra មហាធម៌រាជាធិរាជ
(Somdet Phra Sanphet I)
1517 1569 29 July 1590 (21 years)  • Former Lord of Phitsanulok
 • Installed as vassal of បឹយីនណោន of Burma, declared independence in 1584
Somdet Phra នរេសួរ the Great
(Somdet Phra Sanphet II)
(Phra Naret)
25 April 1555 29 July 1590 7 April 1605 (15 years)  • Son of Maha Thammarachathirat
Somdet Phra ឯកាទស្សរថ
(Somdet Phra Sanphet III)
1557 25 April 1605 1610 (5 years)  • Brother of Naresuan
 • Son of Maha Thammarachathirat
Somdet Phra ស្រីសៅវភាគ្យ
(Somdet Phra Sanphet IV)
? 1610–1611 (less than a year)  • Son of Ekathotsarot
Somdet Phra ទ្រង់ធម៌
(Somdet Phra Borommaracha I)
? 1611 12 December 1628 (17 years)  • Son of "Ekathotsarot", invited to take the throne after leaving the Sangha
Somdet Phra Chetthathirat II
(Somdet Phra Borommaracha II)
circa 1613 1628 1628–1629 (1 year)
(assassinated)
 • Son of Songtham
Phra អាទិត្យវង្ស 1618 1629 (36 days)
(usurped)
 • Younger brother of Chetthathirat II
 • Son of Songtham

Prasat Thong Dynasty (1630–1688)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
Somdet Phra Chao Prasat Thong
(Somdet Phra Sanphet V)
1599 1629 1656 (27 years)  • Usurper, formerly the Kalahom
 • Rumored to be a son of Ekathotsarot
Somdet Chao Fa Chai
(Somdet Phra Sanphet VI)
? 1656 (9 months)
(usurped)
 • Son of Prasat Thong
Somdet Phra Si Suthammaracha
(Somdet Phra Sanphet VII)
? 1656 (2 months 17 Days)
(usurped)
26 August 1656
(executed)
 • Usurper, Uncle of Chao Fa Chai
 • Younger brother of Prasat Thong
Somdet Phra Narai the Great
(Somdet Phra Ramathibodi III)
1629 26 August 1656 11 July 1688 (32 years)  • Usurper, nephew of Si Suthammaracha
 • Son of Prasat Thong
 • Half-brother of Chao Fa Chai

Ban Phlu Luang Dynasty (1688–1767)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
Somdet Phra Phetracha 1632 1688 1703 (15 years)  • Usurper, cousin of Narai
 • Former commander of the Royal Elephant Corps
Somdet Phra Suriyenthrathibodi
(Somdet Phra Sanphet VIII)
(Phra Chao Suea)
? 1703 1708 (5 years)  • Rumored to be a son of Narai
Somdet Phra Chao Yu Hua Thai Sa
(Somdet Phra Sanphet IX)
? 1708 1732 (24 years)  • Son of Suriyenthrathibodi
Somdet Phra Chao Yu Hua Boromakot ? 1732 1758 (26 years)  • Brother of Thai Sa, Former Front Palace
 • Son of Suriyenthrathibodi
Somdet Phra Chao Uthumphon
(Somdet Phra Ramathibodi IV)
(Khun Luang Hawat)
? 1758 (2 months)
(usurped)
1796  • Son of Boromakot
Somdet Phra Chao Ekkathat
(Somdet Phra Chao Yu Hua Phra Thinang Suriyat Amarin)
(Somdet Phra Borommaracha III)
? 1758 7 April 1767 (9 years)
(removed)
17 April 1767  • Brother of Uthumphon
 • Usurper, Former Front Palace
 • Son of Boromakot
Second Fall of Ayutthaya

ក្រុងធនបុរី[កែប្រែ]

រាជវង្សធនបុរី (1768–1782)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Coronation Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
សម្ដេចព្រះចៅតាកសិុនមហារាជ
(ព្រះចៅក្រុងធនបុរី)
(សម្ដេចព្រះបរមរាជាទី ៤)
17 April 1734 6 November 1767 28 December 1768 6 April 1782
(15 years)
(removed)
7 April 1782
(47 years old)
(executed)
 • Only King of Thonburi

ក្រុងរតនកោសិន្ទ្រ៍, សៀម (ថៃ)[កែប្រែ]

រាជវង្សចក្រី (1782–បច្ចុបន្ន)[កែប្រែ]

ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី បរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលដល់ សុរគត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាចក្រីបរមនាថ
ព្រះពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ១)
20 March 1737 6 April 1782 10 June 1782 7 September 1809
(27 ឆ្នាំ)
(72 វស្សា)
 • First King of Rattanakosin
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាឥស្សរសុន្ទរ
ព្រះពុទ្ធលើសឡានភាល័យ
(ព្រះរាមទី ២)
24 February 1767 7 September 1809 21 July 1824
(15 ឆ្នាំ)
(57 វស្សា)
 • Son of Rama I and Queen Amarindra
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាចេស្ដាបតិន្ទ្រ
ព្រះណាង់ក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៣)
(ព្រះមហាចេស្ដារាជចៅ)
31 March 1788 21 July 1824 2 April 1851
(26 ឆ្នាំ)
(63 វស្សា)
 • Son of Rama II and Princess Consort Sri Sulalai
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហាមង្កុដ
ព្រះចមក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៤)
18 October 1804 2 April 1851 6 April 1851 1 October 1868
(18 ឆ្នាំ)
(63 វស្សា)
 • Half-brother of Rama III
 • Son of Rama II and Queen Sri Suriyendra
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាចុឡាលង្ករណ៍
ព្រះចុលចមក្លៅចៅយូហួ
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ៥)
(ព្រះបិយៈមហារាជ)
20 September 1853 1 October 1868 11 November 1868
(1st time)
16 November 1873
(2nd time)
23 October 1910
(42 ឆ្នាំ)
(57 វស្សា)
 • Son of Rama IV and Queen Debsirindra
 • Under Regency of Si Suriyawongse from 1868–1873
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហាវជិរាវុធ
ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៦)
(ព្រះមហាធីររាជចៅ)
១ មករា ១៨៨១ ២៣ តុលា ១៩១០ ១១ វិចិកា ១៩១១ ២៥ វិចិកា ១៩២៥
(15 ឆ្នាំ)
(44 វស្សា)
 • Son of Rama V and Queen Saovabha Bongsri
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាប្រជាធិផុក
ព្រះប៉ុកក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៧)
8 November 1893 25 November 1925 25 February 1926 ២ មីនា ១៩៣៥
(9 ឆ្នាំ)
(abdicated)
30 May 1941
(47 វស្សា)
 • Younger brother of Rama VI
 • Son of Rama V and Queen Saovabha Bongsri
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហា ឣាន័ន្ទមហិតល
ព្រះឣដ្ឋមរាមាធិបតិន្ទ្រ
(ព្រះរាមទី ៨)
២០ September ១៩២៥ ២ មីនា ១៩៣៥ - ៩ មិថុនា ១៩៤៦
(12 ឆ្នាំ)
(២០ វស្សា)
(undetermined cause of death)
 • Nephew of Rama VII
 • Grandson of Rama V by Mahidol Adulyadej
 • Under Regency from 1935–1946
ឯកសារ:Rama IX on his Throne.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាភូមិពលអតុល្យតេជ
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ៩)
(សម្ដេចព្រះភ័ទ្រមហារាជ)
៥ ធ្នូ ១៩២៧ ៩ មិថុនា ១៩៤៦ ៥ ឧសភា ១៩៥០ ១៣ តុលា ២០១៦
(៧០ ឆ្នាំ)
(៨៨ វស្សា)
 • Younger brother of Rama VIII
 • Grandson of Rama V by Mahidol Adulyadej
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតី
ឝ្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ
ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ១០)
២៨ កក្កដា ១៩៥២ ១៣ តុលា ២០១៦ បច្ចុបន្ន
(Incumbent: 7 years, 229 days)
(71 វស្សា)
 • Only son of Rama IX
 • 2nd child of Rama IX

See also[កែប្រែ]

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

Bibliography[កែប្រែ]

  • Prince Chula Chakrabongse, HRH (1967). Lords of Life: A History of the Kings of Thailand. United Kingdom: Alvin Redman Limited. 
  • Prince Damrong Rajanubhab, Disuankumaan; (Translated by Baker, Chris) (Originally in 1917, 2001 edition). Our Wars With The Burmese: Thai-Burmese Conflict 1539-1767. Thailand: White Lotus Co. Ltd.. ល.ស.ប.អ. 974-7534-58-4. 
  • Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation (2011). [นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย: Directory of Thai kings (Thai)]. Thailand: www.nanmeebooks.com. ល.ស.ប.អ. 978-616-7308-25-8. นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย:។ បានយកមក 8 January 2012. 
  • Royal Institute of Thailand (2002). "Chronology of the Kings of Ayutthaya". Retrieved 8 January 2012.
  • Wood, William A. R. (1924). History of Siam. Thailand: Chalermit Press. ល.ស.ប.អ. 1-931541-10-8. 

ទំព័រគំរូ:Southeast Asian leaders