បញ្ជីព្រះមហាក្សត្រថៃ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះមហាក្សត្រថៃ
King Rama X on the royal palaquin, 5 May 2019.jpg
សម្ដេចព្រះចៅយូហួ
មហាវជិរាលង្ករណ
បតិន្ទ្រទេព្យវរាង្កូរ
(ព្រះរាមទី ១០)
ទង់មហាក្សត្រថៃគ្រុឌនៅចំកណ្ដាលជានិមិត្តរូបនៃព្រះមហាក្សត្រតាំងពីសម័យអយុធ្យា

អាណាចក្រសុខោទ័យ[កែប្រែ]

សន្តតិវង្សព្រះរោង (១២៣៨–១៣៦៨ ១៣៦៨–១៤៣៨)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលចាប់ពី រជ្ជកាលរហូតដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์.jpg ពុកឃុនស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ

(កមរតេងឣញ្ញឝ្រីឥនទ្រាបតិនទ្រាទិត្យ)
(ពុកឃុនបាងខ្លោងហ្វា)

? ១២៤៩ ១២៧៩ (៣០ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រទីមួយនៃសុខោទ័យ
No image.png ពុកឃុនបានមឿង ? ១២៧៩ (១ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ
Ramkhamhaeng the Great.jpg ពុកឃុនរាមកំហែង មហារាជ

(ព្រះបាទកមរតេងឣញ្ញឝ្រីរាមរាជ)
(ពុកឃុនរាមរាជ)

រង្វង់ ១២៣៧-១២៤៧ ១២៧៩ ១២៩៨ (១៩ ឆ្នាំ)  • ប្អូនប្រុស បានមឿង
 • បុត្រនៃ ស្រីឥន្ទ្រាទិត្យ
No image.png ពញាលេថៃ ? ១២៩៨ ១៣២៣ (២៥ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ រាមកំហែង
No image.png ពញាងួនណាំថុន ? ១៣២៩ ១៣៤៧ (២៤ ឆ្នាំ)  • អយ្យកោមួយនៃ លេថៃ
 • បុត្រនៃ បានមឿង
No image.png ពញាលិថៃ

(ព្រះបាទកមរតេងឣញ្ញឝ្រីសុរិយពង្ឝរាមមហាធម៌រាជាធិរាជ)
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី១)

? ១៣៤៧ ១៣៦៨ (២១ ឆ្នាំ)  • ជីដូនមួយនៃ ងួនណាំថុន
 • បុត្រនៃ លេថៃ
ក្រោមអធិរាជ្យនៃនគរអយុធ្យា
No image.png ពញាលឺថៃ
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី២)
? ១៣៦៨ ១៣៩៩ (៣១ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ លិថៃ
No image.png ពញាសៃលឺថៃ
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី៣)
? ១៤០០ ១៤១៩ (១៩ ឆ្នាំ)  • Son of Leuthai
No image.png ពញាបរមបាល
(ព្រះមហាធម៌រាជាទី៤)
? ១៤១៩ ១៤៣៨ (១៩ ឆ្នាំ)  • បុត្រនៃ សៃលឺថៃ

អាណាចក្រអយុធ្យា[កែប្រែ]

សន្តតិវង្សឧទងទី១ (១៣៥០–១៣៧០)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
Phrajaouthong06.jpg សម្ដេចព្រះចៅឧទង
(សម្ដេចព្រះរាមាធិបតីទី១)
១៣១៤ ១៣៥០ ១៣៦៩ (២០ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រទីមួយនៃអយុធ្យា
No image.png សម្ដេចព្រះរាមេសូរ (រជ្ជកាលទីមួយ) ១៣៣៩ ១៣៦៩ ១៣៧០ (តិចជាងមួយឆ្នាំ)
(ដាក់រាជ្យ)
១៣៩៥  • បុត្រនៃ ឧទង

សន្តតិវង្សសុពណ៌ភូមិ (១៣៧០–១៣៨៨)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
No image.png សម្ដេចព្រះបរមរាជាធិរាជទី១
(ឃុនហ្លួងផះង័វ)
? ១៣៧០ ១៣៨៨ (១៨ ឆ្នាំ)  • ក្សត្រជ្រែករាជ្យ
 • អតីព្រះចៅសុពណ៌បុរី
No image.png សម្ដេចព្រះចៅទងល័ន
(ចៅទងចន្ទ្រ)
? ១៣៨៨ (៧ ថ្ងៃ)
(ជ្រែករាជ្យ)
 • បុត្រនៃ បរមរាជាធិរាជទី១

សន្តតិវង្សឧទងទី២ (១៣៨៨–១៤០៩)[កែប្រែ]

ព្រះឆាយាលក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី រជ្ជកាលដល់ សោយទិវង្គត ទំនាក់ទំនងជាមួយក្សត្រមុន
No image.png Somdet Phra Ramesuan (Second Reign) 1339 1388 1395 (7 years)  • Former King reclaiming the throne
 • Son of Uthong
No image.png សម្ដេចព្រះរាមរាជាធិរាជ ១៣៥៦ ១៣៩៥ ១៤០៩ (១៤ ឆ្នាំ)
(ជ្រែករាជ្យ)
?  • បុត្ររបស់ រាមេសូរ

2nd Suphannaphum Dynasty (1409–1569)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
No image.png Somdet Phra Intha Racha I
(Phra Chao Nakhon In)
1359 1409 1424 (15 years)  • Nephew of Borommarachathirat I
 • Former Lord of Suphanburi, offered crown
No image.png Somdet Phra Borommarachathirat II
(Chao Sam Phraya)
? 1424 1448 (24 years)  • Son of Intha Racha I
No image.png Somdet Phra Boromma Trailokanat 1431 1448 1488 (40 years)  • Son of Borommarachathirat II
No image.png Somdet Phra Borommarachathirat III
(Intha Racha II)
? 1488 1491 (3 years)  • Son of Trailokanat
No image.png Somdet Phra Ramathibodi II
(Phra Chetthathirat I)
1473 1491 1529 (38 years)  • Younger brother of Borommarachathirat III
 • Son of Trailokanat
No image.png Somdet Phra Borommarachathirat IV
(Somdet Phra Borommaracha Nor Buddhankoon)
(Phra Athitawongse)
? 1529 1533 (4 years)  • Son of Ramathibodi II
No image.png Phra Ratsadathirat 1529 1533 (4 months)
(usurped)
 • Son of Borommarachathirat IV
 • Child King, reign under regency
No image.png Somdet Phra Chairacha
(Somdet Phra Chairacha Thirat)
(Phra Chai)
? 1533 1546 (13 years)  • Uncle of Ratsadathirat
 • Son of Ramathibodi II
 • Usurper
No image.png Phra Yodfa
(Phra Keowfa)
1535 1546 1548 (2 years)  • Son of Chairacha
No image.png Khun Worawongsathirat
(Khun Chinnarat)
(Bun Si)
? 11 November 1548 (42 days)
(Removed)
 • Usurper monarch, not accepted by some historians
No image.png Somdet Phra Maha Chakkraphat
(Phra Chao Chang Pueak)
1509 1548 1564 (16 years)  • Son of Ramathibodi II
 • Younger brother of Borommarachathirat IV and Chairacha
 • Seized the throne from usurper
 • Became a monk at Pegu (1564–1568)
Vassal of Burma (1564–1568)
No image.png Somdet Phra Mahinthrathirat 1539 1564 1569 (4 years as vassal king,
1 year as king)
 • Son of Maha Chakkrapat and Queen Suriyothai
Vassal of Burma (1569–1584)

Sukhothai Dynasty (1569–1629)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
No image.png Somdet Phra Maha Thammarachathirat
(Somdet Phra Sanphet I)
1517 1569 29 July 1590 (21 years)  • Former Lord of Phitsanulok
 • Installed as vassal of Bayinnaung of Burma, declared independence in 1584
KingNU.jpg Somdet Phra Naresuan the Great
(Somdet Phra Sanphet II)
(Phra Naret)
25 April 1555 29 July 1590 7 April 1605 (15 years)  • Son of Maha Thammarachathirat
Ekatotsarotwpamok06.jpg Somdet Phra Ekathotsarot
(Somdet Phra Sanphet III)
1557 25 April 1605 1610 (5 years)  • Brother of Naresuan
 • Son of Maha Thammarachathirat
No image.png Somdet Phra Si Saowaphak
(Somdet Phra Sanphet IV)
? 1610–1611 (less than a year)  • Son of Ekathotsarot
No image.png Somdet Phra Songtham
(Somdet Phra Borommaracha I)
? 1611 12 December 1628 (17 years)  • Son of "Ekathotsarot", invited to take the throne after leaving the Sangha
No image.png Somdet Phra Chetthathirat II
(Somdet Phra Borommaracha II)
circa 1613 1628 1628–1629 (1 year)
(assassinated)
 • Son of Songtham
No image.png Phra Athittayawong 1618 1629 (36 days)
(usurped)
 • Younger brother of Chetthathirat II
 • Son of Songtham

Prasat Thong Dynasty (1630–1688)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
No image.png Somdet Phra Chao Prasat Thong
(Somdet Phra Sanphet V)
1599 1629 1656 (27 years)  • Usurper, formerly the Kalahom
 • Rumored to be a son of Ekathotsarot
No image.png Somdet Chao Fa Chai
(Somdet Phra Sanphet VI)
? 1656 (9 months)
(usurped)
 • Son of Prasat Thong
No image.png Somdet Phra Si Suthammaracha
(Somdet Phra Sanphet VII)
? 1656 (2 months 17 Days)
(usurped)
26 August 1656
(executed)
 • Usurper, Uncle of Chao Fa Chai
 • Younger brother of Prasat Thong
Narai.JPG Somdet Phra Narai the Great
(Somdet Phra Ramathibodi III)
1629 26 August 1656 11 July 1688 (32 years)  • Usurper, nephew of Si Suthammaracha
 • Son of Prasat Thong
 • Half-brother of Chao Fa Chai

Ban Phlu Luang Dynasty (1688–1767)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
No image.png Somdet Phra Phetracha 1632 1688 1703 (15 years)  • Usurper, cousin of Narai
 • Former commander of the Royal Elephant Corps
No image.png Somdet Phra Suriyenthrathibodi
(Somdet Phra Sanphet VIII)
(Phra Chao Suea)
? 1703 1708 (5 years)  • Rumored to be a son of Narai
No image.png Somdet Phra Chao Yu Hua Thai Sa
(Somdet Phra Sanphet IX)
? 1708 1732 (24 years)  • Son of Suriyenthrathibodi
No image.png Somdet Phra Chao Yu Hua Boromakot ? 1732 1758 (26 years)  • Brother of Thai Sa, Former Front Palace
 • Son of Suriyenthrathibodi
No image.png Somdet Phra Chao Uthumphon
(Somdet Phra Ramathibodi IV)
(Khun Luang Hawat)
? 1758 (2 months)
(usurped)
1796  • Son of Boromakot
No image.png Somdet Phra Chao Ekkathat
(Somdet Phra Chao Yu Hua Phra Thinang Suriyat Amarin)
(Somdet Phra Borommaracha III)
? 1758 7 April 1767 (9 years)
(removed)
17 April 1767  • Brother of Uthumphon
 • Usurper, Former Front Palace
 • Son of Boromakot
Second Fall of Ayutthaya

ក្រុងធនបុរី[កែប្រែ]

រាជវង្សធនបុរី (1768–1782)[កែប្រែ]

Portrait Name Birth Reign From Coronation Reign Until Death Relationship with Predecessor(s)
KingTaksinfromItalymuseum.JPG សម្ដេចព្រះចៅតាកសិុនមហារាជ
(ព្រះចៅក្រុងធនបុរី)
(សម្ដេចព្រះបរមរាជាទី ៤)
17 April 1734 6 November 1767 28 December 1768 6 April 1782
(15 years)
(removed)
7 April 1782
(47 years old)
(executed)
 • Only King of Thonburi

ក្រុងរតនកោសិន្ទ្រ, សៀម (ថៃ)[កែប្រែ]

រាជវង្សចក្រី (1782–បច្ចុបន្ន)[កែប្រែ]

ព្រះបរមឆាយាល័ក្ខណ៍ ព្រះនាម ប្រសូត រជ្ជកាលពី បរមរាជាភិសេក រជ្ជកាលដល់ សុរគត ទំនាក់ទំនងនឹងក្សត្រមុន
King Buddha Yodfa Chulaloke.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាចក្រីបរមនាថ
ព្រះពុទ្ធយ៉តហ្វាចុឡាលោក
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ១)
20 March 1737 6 April 1782 10 June 1782 7 September 1809
(27 ឆ្នាំ)
(72 វស្សា)
 • First King of Rattanakosin
King Buddha Loetla Nabhalai.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាឥស្សរសុន្ទរ
ព្រះពុទ្ធលើសឡានភាល័យ
(ព្រះរាមទី ២)
24 February 1767 7 September 1809 21 July 1824
(15 ឆ្នាំ)
(57 វស្សា)
 • Son of Rama I and Queen Amarindra
King Nangklao.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះរាមាធិបតីឝ្រីសិន្ទ្រ
មហាចេស្ដាបតិន្ទ្រ
ព្រះណាង់ក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៣)
(ព្រះមហាចេស្ដារាជចៅ)
31 March 1788 21 July 1824 2 April 1851
(26 ឆ្នាំ)
(63 វស្សា)
 • Son of Rama II and Princess Consort Sri Sulalai
King Rama in full Regalia.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហាមង្កុដ
ព្រះចមក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៤)
18 October 1804 2 April 1851 6 April 1851 1 October 1868
(18 ឆ្នាំ)
(63 វស្សា)
 • Half-brother of Rama III
 • Son of Rama II and Queen Sri Suriyendra
Rama V c1870.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាចុឡាលង្ករណ៍
ព្រះចុលចមក្លៅចៅយូហួ
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ៥)
(ព្រះបិយៈមហារាជ)
20 September 1853 1 October 1868 11 November 1868
(1st time)
16 November 1873
(2nd time)
23 October 1910
(42 ឆ្នាំ)
(57 វស្សា)
 • Son of Rama IV and Queen Debsirindra
 • Under Regency of Si Suriyawongse from 1868–1873
Coronation portrait of King Vajiravudh.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហាវជិរាវុធ
ព្រះមង្កុដក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៦)
(ព្រះមហាធីររាជចៅ)
១ មករា ១៨៨១ ២៣ តុលា ១៩១០ ១១ វិចិកា ១៩១១ ២៥ វិចិកា ១៩២៥
(15 ឆ្នាំ)
(44 វស្សា)
 • Son of Rama V and Queen Saovabha Bongsri
King Prajadhipok at his Coronation.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាប្រជាធិផុក
ព្រះប៉ុកក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ៧)
8 November 1893 25 November 1925 25 February 1926 ២ មីនា ១៩៣៥
(9 ឆ្នាំ)
(abdicated)
30 May 1941
(47 វស្សា)
 • Younger brother of Rama VI
 • Son of Rama V and Queen Saovabha Bongsri
King Ananda Mahidol portrait photograph.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្រ
មហា ឣាន័ន្ទមហិតល
ព្រះឣដ្ឋមរាមាធិបតិន្ទ្រ
(ព្រះរាមទី ៨)
២០ September ១៩២៥ ២ មីនា ១៩៣៥ - ៩ មិថុនា ១៩៤៦
(12 ឆ្នាំ)
(២០ វស្សា)
(undetermined cause of death)
 • Nephew of Rama VII
 • Grandson of Rama V by Mahidol Adulyadej
 • Under Regency from 1935–1946
Rama IX on his Throne.jpg ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមិន្ទ្រ
មហាភូមិពលអតុល្យតេជ
មហារាជ
(ព្រះរាមទី ៩)
(សម្ដេចព្រះភ័ទ្រមហារាជ)
៥ ធ្នូ ១៩២៧ ៩ មិថុនា ១៩៤៦ ៥ ឧសភា ១៩៥០ ១៣ តុលា ២០១៦
(៧០ ឆ្នាំ)
(៨៨ វស្សា)
 • Younger brother of Rama VIII
 • Grandson of Rama V by Mahidol Adulyadej
King Rama X on the royal palaquin, 5 May 2019.jpg
ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមេន្ទ្ររាមាធិបតី
ឝ្រីសិន្ទ្រមហាវជិរាលង្ករណ
ព្រះវជិរក្លៅចៅយូហួ
(ព្រះរាមទី ១០)
២៨ កក្កដា ១៩៥២ ១៣ តុលា ២០១៦ បច្ចុបន្ន
(Incumbent: 4 years, 342 days)
(69 វស្សា)
 • Only son of Rama IX
 • 2nd child of Rama IX

See also[កែប្រែ]

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង:

Bibliography[កែប្រែ]

  • Prince Chula Chakrabongse, HRH (1967) Lords of Life: A History of the Kings of Thailand United Kingdom: Alvin Redman Limited
  • Prince Damrong Rajanubhab, Disuankumaan (Originally in 1917, 2001 edition) Our Wars With The Burmese: Thai-Burmese Conflict 1539-1767 Thailand: White Lotus Co. Ltd. ISBN 974-7534-58-4 Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (ជំនួយ); Check date values in: |date= (ជំនួយ)
  • Princess Maha Chakri Sirindhorn Foundation (2011) [นามานุกรมพระมหากษัตริย์ไทย: Directory of Thai kings (Thai)] Check |url= value (ជំនួយ) Thailand: www.nanmeebooks.com ISBN 978-616-7308-25-8 ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 8 January 2012
  • Royal Institute of Thailand (2002) "Chronology of the Kings of Ayutthaya" ដកស្រង់នៅថ្ងៃ 8 January 2012
  • Wood, William A. R. (1924) History of Siam Thailand: Chalermit Press ISBN 1-931541-10-8

ទំព័រគំរូ:Southeast Asian leaders