ទំព័រគំរូ:ព្រះត្រៃបិដក

ពីវិគីភីឌា

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         

Template:PaliCanon lists the major texts of the Pali Canon in a sidebar.


Usage[កែប្រែ]

This template can be invoked as follows:

{{ព្រះត្រៃបិដក}}transcludes the template as shown here.
{{PaliCanon|abbrev=1}}transcludes this template so that Sutta Pitaka collection titles are abbreviated and are all on one shelf.


Representation, organization and color scheme[កែប្រែ]

The organization and color scheme of this template is meant to simplistically resemble a bookshelf such as represented in the photograph below to the left.

The blue and gold colors of the books are meant to simulate the binding of the Thai edition of the Tipitaka.

A number of Tipitaka collections have multiple volumes. For instance, the Pali version of the Digha Nikaya is made up of three volumes in the Burmese, Sinhalese, Thai and PTS editions. While there is a significant degree of overlap in terms of the number of volumes per collection across the various editions, for the sake of this template's concrete representation the number of volumes per collection as represented by the standard Thai edition was chosen. (For more information on the number of volumes that comprise the Thai edition of the Pali canon, see www.budsir.com's "List of Tipitaka", retrieved 2007-05-15).

Standard abbreviations used for single-volume Abhidhamma-Pitaka collections are:

  • ភិក្ខុនី = ភិក្ខុនីវិភង្គ
  • សំ = សំយុត្តនិកាយ
  • ធម្ម = ធម្មសង្គណី
  • វិភង្គប្ប = វិភង្គប្បករណ៍
  • ធាតុ | បុ. = ធាតុកថា & បុគ្គលប្បញ្ញតិ (សៀវភៅ១ក្បាល ចែក​ជា​ពីរ​ផ្នែក)
  • = មហាបដ្ឋាន

Note on volume naming: For the sake of representational simplicity, this template designates multi-volume collections by just the name of the collection itself, such as "Majjhima Nikaya." However, the actual name of an individual volume within a collection is traditionally represented in various ways. Thus, for instance, in Pali-language editions of the Pali Canon, the first individual volume of the Majjhima Nikaya is known as the Majjhimanikaya Mulapannasaka and can thus be abbreviated as "Ma.Mu." or, in accordance with Pali Text Society notation, simply "M I" or "M i." In addition, some volumes within a collection have a widely recognized name that does not reference the collection itself, such as the Khuddaka Nikaya's Dhammapada. Moreover, some volumes have different names and intra-collection ordering across different editions of the Pali Canon, such as the first book of the Vinaya which is the Parajika in the Burmese and Sinhalese editions and the Mahavibhanga 1 in the Thai edition.

Sources[កែប្រែ]

Wikipedia's policy on verifiability states:

"The burden of evidence lies with the editor who adds or restores material. Material that is challenged or likely to be challenged needs a reliable source, which should be cited in the article."

The main article and set of related citations for this template's content is Pali Canon. Questions about the reliability or accuracy of this template's concepts should be addressed on that article's talk page. Questions about this template's organzation should be addressed on this template's talk page.