អភិធម្មបិដក

ពីវិគីភីឌា

ព្រះត្រ័យបិដក > អភិធម្មបិដក

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         

អត្ថន័យ​[កែប្រែ]

អភិធម្មបិដក ​ប្រមូល​ចងក្រង​​ពុទ្ធ​វចនៈ​​ក្រុម​​អភិធម្ម ពោល​គឺ​ មូលដ្ឋាន​គ្រិះ​​នៃ​ធម៌ និង ​សេចក្តី​អធិប្បាយ​​ដែល​ជា​មូលវិជ្ជា ដែល​មិន​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បុគ្គល ឬ ហេតុការណ៍​ផ្សេង​ៗ​ឡើយ។ គម្ពីរ​អភិធម្ម​ ត្រូវ​បាន​បែង​ចែក​ចេញ​ជា ៧ គម្ពីរ។ វិធី​ចងចាំ​សៀវភៅ​ទាំង​នោះ​ គឺ​​ទន្ទេញ​អក្សរ​កាត់​តំណាង​​ឈ្មោះ​គម្ពីរ ពោល​គឺ សំ វិ ធា បុ

 1. សង្គណីធម្មសង្គណី (Dhammasangani, Enumeration of Factors)៖​ ប្រមូល​ខ​នៃ​ធម៌​ជា​ក្រុមៗ​ រួច​ហើយ​ធ្វើ​ការ​អធិប្បាយ​ខ​នីមួយៗ។
 2. វិភង្គ (Vibhanga, Analysis)៖ ជ្រើស​យក​កងធម៌​សំខាន់ៗ​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​រឿង រួច​ហើយ​បែងចែក​ចេញ​ជា​សេចក្តី​អធិប្បាយ​ចង្អុល​បង្ហាញ​យ៉ាង​លម្អិត។
 3. ធាតុកថា (Dhatukatha, Discussion of Elements)៖ សង្គ្រោះ​ខនៃ​ធម៌​ផ្សេងៗ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ខន្ធ អាយតនៈ និង ធាតុ។
 4. បុគ្គលបញ្ញត្តិ (Puggalapannatti, Descriptions of Individuals)៖ បញ្ញត្តិ​អត្ថន័យ​របស់​បុគ្គល​ប្រភេទ​ផ្សេងៗ តាម​គុណធម៌​ដែល​មាន​នៅ​ក្នុង​បុគ្គល​ម្នាក់ៗ។
 5. កថាវត្ថុ (Kathavatthu, Points of Controversy) ៖ ថ្លែង​ និង វិនិច្ឆ័យ​ទស្សនៈ​របស់​និកាយ​ផ្សេងៗ នៅ​សម័យ​សង្គាយនា​លើក​ទី៣។
 6. យមក (Yamaka, The Pairs)៖ លើក​យក​មេកង​ធម៌​មក​វិនិច្ឆ័យ​ដោយ​វិធី​ចោទ​ឆ្លើយ ដោយ​ការ​តាំង​សំណួរ​ជា​គូ​ៗ។
 7. បដ្ឋានមហាបករណ (Patthana, Foundational Conditions, Relations)៖ អធិប្បាយ​បច្ច័យ​២៤ សំដែង​អំពី​សម្ព័ន្ធ​​​នៃ​ធម៌​ទាំង​ឡាយ​ដោយ​ពិស្តារ។

ធម្មសង្គណី[កែប្រែ]

វិភង្គ[កែប្រែ]

 • ភាគ៨០
 • ភាគ៨១
 • ភាគ៨២

ធាតុកថា[កែប្រែ]

 • ភាគ៨៣

បុគ្គលបញ្ញត្តិ[កែប្រែ]

 • ភាគ៨៣

កថាវត្ថុ[កែប្រែ]

 • ភាគ៨៤
 • ភាគ៨៥
 • ភាគ៨៦

យមក[កែប្រែ]

 • ភាគ៨៧
 • ភាគ៨៨
 • ភាគ៨៩
 • ភាគ៩០
 • ភាគ៩១
 • ភាគ៩២
 • ភាគ៩៣

បដ្ឋាន[កែប្រែ]

 • ភាគ៩៤
 • ភាគ៩៥
 • ភាគ៩៦
 • ភាគ៩៧
 • ភាគ៩៨
 • ភាគ៩៩
 • ភាគ១០០
 • ភាគ១០១
 • ភាគ១០២
 • ភាគ១០៣
 • ភាគ១០៤
 • ភាគ១០៥
 • ភាគ១០៦
 • ភាគ១០៧
 • ភាគ១០៨
 • ភាគ១០៩
 • ភាគ១១០

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ព្រះត្រ័យបិដក > អភិធម្មបិដក

អភិធម្មត្ថសង្គហៈ