វិភង្គ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះត្រ័យបិដក > អភិធម្មបិដក > វិភង្គ

ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា


គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         


វិភង្គ[កែប្រែ]

១. ខន្ធវិភង្គ[កែប្រែ]

សុត្តន្តភាជនីយ៍[កែប្រែ]

រូបខន្ធ

វេទនាខន្ធ

សញ្ញាខន្ធ

សង្ខារខន្ធ

វិញ្ញាណក្ខន្ធ

អភិធម្មភាជនីយ៍[កែប្រែ]

រូបខន្ធ

វេទនាខន្ធ

សញ្ញាខន្ធ

សង្ខារខន្ធ

វិញ្ញាណក្ខន្ធ

បញ្ហាបុច្ឆកៈ[កែប្រែ]

ខន្ធ​៥

តិកមាតិកាបុច្ឆា ទុកមាតិកាបុច្ឆា

តិកមាតិកាវិសជនា ទុកមាតិកាវិសជនា

២. អាយតនវិភង្គ[កែប្រែ]

៣. ធាតុវិភង្គ[កែប្រែ]

៤. សច្ចវិភង្គ[កែប្រែ]

៥. ឥទ្ធរិយវិភង្គ[កែប្រែ]

៦. បច្ចយាការវិភង្គ[កែប្រែ]

៧. សតិបដ្ឋានវិភង្គ[កែប្រែ]

៨. សម្មប្បធានវិភង្គ[កែប្រែ]

៩. ឥទ្ធិបាទវិភង្គ[កែប្រែ]

១០. ពោឈង្គវិភង្គ[កែប្រែ]

១១. មគ្គវិភង្គ[កែប្រែ]

១២. ឈានវិភង្គ[កែប្រែ]

១៣. អប្បមញ្ញាវិភង្គ[កែប្រែ]

១៤. សិក្ខាបទវិភង្គ[កែប្រែ]

១៥.​ បដិសម្ភិទាវិភង្គ[កែប្រែ]

សុត្តន្តភាជនីយ៍[កែប្រែ]

បដិសម្ភិទា ៤

បភេទវារ ៥[កែប្រែ]

សច្ចវារ

ហេតុវារ

ធម្មវារ

បច្ចយាការវារ

បរិយត្តិធម្មវារ

អភិធម្មភាជនីយ៍[កែប្រែ]

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយកាមាវចរកុសលចិត្ត ៨

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយរូបាវចរកុសលចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយអរូបាវចរកុសលចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយលោកុត្តរកុសលចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៤ ដោយអកុសលចិត្ត ១២

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអហេតុកកុសលចិត្ត ៨

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយកាមាវចរវិបាកចិត្ត ៨

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយរូបាវចរវិបាកចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអរូបាវចរវិបាកចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយលោកុត្តរវិបាកចិត្ត

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអកុសលវិបាកចិត្ត ៧

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយអហេតុកកិរិយាចិត្ត ៣

ចេកបដិសម្ភិទា​ ៣ ដោយកិរិយាចិត្ត ៣ ប្រភេទ

បញ្ហាបុច្ឆកៈ[កែប្រែ]

បដិសម្ភិទា ៤

តិកមាតិកាបុច្ឆា-ទុកមាតិកាបុច្ឆា

តិកមាតិកាវិសជ្ជនា

ទុកមាតិកាវិសជ្ជនា

១៦. ញាណវិភង្គ[កែប្រែ]

មាតិកា[កែប្រែ]

ឯកកមាតិកា

ទុកមាតិកា

តិកមាតិកា

ចតុកមាតិកា

បញ្ចក-ឆក្ក-សត្តក-អដ្ឋក-នវកមាតិកា

ទសកមាតិកា

និទេស[កែប្រែ]

ឯកកនិទេស

ទុកនិទេស

តិកនិទេស

ចតុកនិទេស

បញ្ចកនិទេស

ឆក្កនិទេស

សត្តកនិទេស

អដ្ឋកនិទេស

នវកនិទេស

ទសកនិទេស

១៧. ខុទ្ទកវត្ថុវិភង្គ[កែប្រែ]

មាតិការ[កែប្រែ]

ឯកកមាតិកា

ទុកមាតិកា

តិកមាតិកា

ចតុកមាតិកា

បញ្ចកមាតិកា

ឆក្កមាតិកា

សត្តកមាតិកា

អដ្ឋកមាតិកា

នវកមាតិកា

ទសកមាតិកា

ឯកកនិទេសជាដើម[កែប្រែ]

ឯកកនិទេស

ទុកនិទេស

តិកនិទេស

ចតុកនិទេស

បញ្ចកនិទេស

ឆក្កនិទេស

អដ្ឋនិទេស

នវកនិទេស

អដ្ឋារសកនិទេស

ទិដ្ឋិ ៦២

១៨. ធម្មហទយវិភង្គ[កែប្រែ]

សព្វសង្គាហិកវា

ឧប្បត្តានុបត្តិវារ

បរិយាបន្នាបរិយាបន្នវារ

វិជ្ជមានាវិជ្ជមានវារ

ភុម្មន្តរវារ

ឧប្បាទកម្មអាយុបមាណវារ

អភិញញេយ្យាទិវារ

អារម្មណវារ

ទិដ្ឋាទិវារ

កុសលតិកវារ

វេទនាតិកវារ

វិបាកតិកវារ

ឧបាទិននុបាទានិយតិកវារ

វិតក្កតិកវារ

ឧបាទិន្នុបាទានិយតិកវារ

វិតក្កតិកវារ

រូបទុកវារ

លោកិយទុកវារ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ព្រះត្រៃបិដក > វិនយបិដក

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក

ព្រះត្រៃបិដក > អភិធម្មបិដក