សំយុត្តនិកាយ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > សំយុត្តនិកាយ

ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា

DharmaWheelGIF.gif
គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         

ក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ គម្ពីរសំយុត្តនិកាយ (Samyutta Nikaya) ត្រូវបានគេរៀងលេខចាប់ពីសៀវភៅលេខ ២៩ រហូតដល់ លេខ ៣៩ ។ ​គម្ពីរ​សំយុត្តនិកាយ​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​សូត្រ​ (សេចក្តី​បង្រៀន)​ សំខាន់ៗ​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ ដូច​ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​ (Discourses of the Buddha) អំពី​អរិយសច្ច (the Four Noble Truths), បដិច្ចសមុប្បាទ (dependent origination), ពោជ្ឈង្គ ៧ (the seven factors of enlightenment), និង អដ្ឋង្គិកមគ្គ (the Noble Eightfold Path) ។ គម្ពីរ​សំយុត្តនិកាយ (The Connected Discourses of the Buddha) ឈរ​នៅ​លើ​លំដាប់​ថ្នាក់​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ពុទ្ធសាសានា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចងក្រង​បង្កើត​ជា​គម្ពីរ​ព្រះ​ត្រៃបិដក (the Buddhist canon) ។

 1. សគាថវគ្គ សៀវភៅ​លេខ ២៩ ដល់ ៣០
  1. ទេវតាសំយុត្ត
  2. ទេវបុត្តសំយុត្ត
  3. កោសលសំយុត្ត
  4. មារសំយុត្ត
  5. ភិក្ខុនីសំយុត្ត
  6. ព្រហ្មណសំយុត្ត
  7. វង្គីសសំយុត្ត
  8. វនសំយុត្ត
  9. យក្ខសំយុត្ត
  10. សក្កសំយុត្ត
 2. និទានវគ្គ សៀវភៅ​លេខ ៣១​ ដល់ ៣២
  1. និទានសំយុត្ត
  2. អភិសមយសំយុត្ត
  3. ធាតុសំយុត្ត
  4. អនមតគ្គសំយុត្ត
  5. កស្សបសំយុត្ត
  6. លាភសក្ការសំយុត្ត
  7. រាហុលសំយុត្ត
  8. លក្ខណសំយុត្ត
  9. ឱបមសំយុត្ត
  10. ភិក្ខុសំយុត្ត
 3. ខន្ធវារវគ្គ​សៀវភៅ​លេខ ៣៣ ដល់ ៣៤
  1. ខន្ធសំយុត្ត
  2. រាធសំយុត្ត
  3. ទិដ្ឋិសំយុត្ត
  4. ឱក្កន្តសំយុត្ត
  5. ឧប្បាទសំយុត្ត
  6. កិលេសសំយុត្ត
  7. សារិបុត្តសំយុត្ត
  8. នាគសំយុត្ត
  9. សុបណ្ណសំយុត្ត
  10. គន្ធព្ពកាយសំយុត្ត
  11. វលាហកសំយុត្ត
  12. វច្ឆគោត្តសំយុត្ត
  13. ឈានសំយុត្ត
 4. សឡាយតនវគ្គ សៀវភៅ​លេខ ៣៥ ដល់ ៣៦
  1. សឡាយតនសំយុត្ត
  2. វេទនាសំយុត្ត
  3. មាតុគាមសំយុត្ត
  4. ជម្ពុខាទកសំយុត្ត
  5. សាមណ្ឌកសំយុត្ត
  6. មោគ្គល្លានសំយុត្ត
  7. ចិត្តសំយុត្ត
  8. គាមណិសំយុត្ត
  9. អសង្ខតសំយុត្ត
  10. អព្យាកតសំយុត្ត
 5. មហាវារវគ្គ សៀវភៅ​លេខ ៣៧ ដល់ ៣៩
  1. មគ្គសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៧ ទំព័រ ១
  2. ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៧ ទំព័រ ១៦៨
  3. សតិបដ្ឋានសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៨ ទំព័រ ១ ដល់ ១២៩
  4. ឥន្ទ្រិយសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៨ ទំព័រ ១៣០ ដល់ ២៤៧
  5. សម្មប្បធានសំយុត្ត
  6. ពលសំយុត្ត
  7. ឥទ្ធិបាទសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៨ ទំព័រ ២៥៩
  8. អនុរុទ្ធសំយុត្ត
  9. ឈានសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៩ ទំព័រ ២
  10. អានាបានសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៩ ទំព័រ ៥
  11. សោតាបត្តិសំយុត្ត​ សៀវភៅ​លេខ ៣៩ ទំព័រ ៦១
  12. សច្ចសំយុត្ត សៀវភៅ​លេខ ៣៩ ទំព័រ ២២៦