សំយុត្តនិកាយ

ពីវិគីភីឌា

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > សំយុត្តនិកាយ

ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា


គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         

ក្នុងព្រះត្រៃបិដកខ្មែរ គម្ពីរសំយុត្តនិកាយ (Samyutta Nikaya) ត្រូវបានគេរៀងលេខចាប់ពីសៀវភៅភាគ២៩ រហូតដល់ភាគ៣៩ ។ ​គម្ពីរ​សំយុត្តនិកាយ​ផ្ទុក​ទៅ​ដោយ​សូត្រ​ (សេចក្តី​បង្រៀន)​ សំខាន់ៗ​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ ដូច​ជា​សេចក្តី​បង្រៀន​ (Discourses of the Buddha) អំពី​អរិយសច្ច (the Four Noble Truths), បដិច្ចសមុប្បាទ (dependent origination), ពោជ្ឈង្គ ៧ (the seven factors of enlightenment), និង អដ្ឋង្គិកមគ្គ (the Noble Eightfold Path) ។ គម្ពីរ​សំយុត្តនិកាយ (The Connected Discourses of the Buddha) ឈរ​នៅ​លើ​លំដាប់​ថ្នាក់​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ពុទ្ធសាសានា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រមូល​ចងក្រង​បង្កើត​ជា​គម្ពីរ​ព្រះ​ត្រៃបិដក (the Buddhist canon) ។

សគាថវគ្គ[កែប្រែ]

សៀវភៅ​ភាគ២៩ និង​ ភាគ៣០

 1. ទេវតាសំយុត្ត
  1. នឡវគ្គ
  2. នន្ទនវគ្គ
  3. សត្តិវគ្គ
  4. សតុល្លបកាយិកវគ្គ
  5. អាទិត្តវគ្គ
  6. ជរាវគ្គ
  7. អន្ធវគ្គ
  8. ឃត្វាវគ្គ
   1. ឃត្វាសូត្រ
   2. រថសូត្រ
   3. វិត្តសូត្រ
   4. វុឌ្ឍិសូត្រ
   5. ភីតសូត្រ
   6. នជីរតិសូត្រ
   7. ឥស្សរសូត្រ
   8. កាមសូត្រ
   9. បាថេយ្យសូត្រ
   10. បជ្ជោតសូត្រ
   11. អរណសូត្រ
 2. ទេវបុត្តសំយុត្ត
  1. បឋមវគ្គ
  2. អណាថបិណ្ឌិកវគ្គ
  3. នានាតិត្ថិយវគ្គ
 3. កោសលសំយុត្ត
  1. បឋមវគ្គ
  2. ទុតិយវគ្គ
  3. តតិយវគ្គ
 4. មារសំយុត្ត
  1. បឋមវគ្គ
  2. ទុតិយវគ្គ
  3. តតិយវគ្គ
   1. សម្ពហុលសូត្រ ទី១ (សៀវភៅភាគ ២៩ ទំព័រទី ៣២០)
   2. សមិទ្ធិសូត្រ ទី២ (សៀវភៅភាគ ២៩ ទំព័រទី ៣២៤)
   3. គោធិកសូត្រ ទី៣ (សៀវភៅភាគ ២៩ ទំព័រទី ៣២៨)
   4. សត្តវស្សសូត្រ ទី៤ (សៀវភៅភាគ ២៩ ទំព័រទី ៣៣៤)
   5. មារធីតុសូត្រ ទី៥ (សៀវភៅភាគ ២៩ ទំព័រទី ៣៣៩)
 5. ភិក្ខុនីសំយុត្ត
 6. ព្រហ្មសំយុត្ត
  1. បឋមវគ្គ
  2. ទុតិយវគ្គ
 7. ព្រាហ្មណសំយុត្ត
  1. អរហន្តវគ្គ
  2. ឧបាសកវគ្គ
 8. វង្គីសសំយុត្ត
 9. វនសំយុត្ត
 10. យក្ខសំយុត្ត
 11. សក្កសំយុត្ត
  1. បឋមវគ្គ
  2. ទុតិយវគ្គ
  3. សក្កបញ្ចកៈ

និទានវគ្គ[កែប្រែ]

សៀវភៅ​ភាគ៣១​ និង ភាគ៣២

 1. និទានសំយុត្ត
 2. អភិសមយសំយុត្ត
 3. ធាតុសំយុត្ត
 4. អនមតគ្គសំយុត្ត
 5. កស្សបសំយុត្ត
 6. លាភសក្ការសំយុត្ត
 7. រាហុលសំយុត្ត
 8. លក្ខណសំយុត្ត
 9. ឱបមសំយុត្ត
 10. ភិក្ខុសំយុត្ត (សៀវភៅ​ភាគ ៣២ ទំព័រ​ទី ៣៧៥)

ខន្ធវារវគ្គ[កែប្រែ]

សៀវភៅ​ភាគ៣៣ និង​ ភាគ៣៤

 1. ខន្ធសំយុត្ត
 2. រាធសំយុត្ត
 3. ទិដ្ឋិសំយុត្ត
 4. ឱក្កន្តសំយុត្ត
 5. ឧប្បាទសំយុត្ត
 6. កិលេសសំយុត្ត
 7. សារិបុត្តសំយុត្ត
 8. នាគសំយុត្ត
 9. សុបណ្ណសំយុត្ត
 10. គន្ធព្ពកាយសំយុត្ត
 11. វលាហកសំយុត្ត
 12. វច្ឆគោត្តសំយុត្ត
 13. ឈានសំយុត្ត

សឡាយតនវគ្គ[កែប្រែ]

សៀវភៅ​ភាគ៣៥ និង ភាគ៣៦

 1. សឡាយតនសំយុត្ត
 2. វេទនាសំយុត្ត
 3. មាតុគាមសំយុត្ត
 4. ជម្ពុខាទកសំយុត្ត
 5. សាមណ្ឌកសំយុត្ត
 6. មោគ្គល្លានសំយុត្ត
 7. ចិត្តសំយុត្ត
 8. គាមណិសំយុត្ត
 9. អសង្ខតសំយុត្ត
 10. អព្យាកតសំយុត្ត

មហាវារវគ្គ[កែប្រែ]

សៀវភៅ​ភាគ៣៧ ភាគ៣៨ និង ភាគ៣៩

 1. មគ្គសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៧ ទំព័រទី ១
 2. ពោជ្ឈង្គសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៧ ទំព័រទី ១៦៨
 3. សតិបដ្ឋានសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៨ ទំព័រទី ១ ដល់ ១២៩
 4. ឥន្ទ្រិយសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៨ ទំព័រទី ១៣០ ដល់ ២៤៧
 5. សម្មប្បធានសំយុត្ត
 6. ពលសំយុត្ត
 7. ឥទ្ធិបាទសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៨ ទំព័រទី ២៥៩
 8. អនុរុទ្ធសំយុត្ត
 9. ឈានសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៩ ទំព័រទី ២
 10. អានាបានស្សតិសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៩ ទំព័រទី ៥
  1. ឯកធម្មវគ្គ
   1. ឯកធម្មសូត្រ
   2. ពោជ្ឈង្គសូត្រ
   3. សុទ្ធិកសូត្រ
   4. ផលសូត្រ ទី១
   5. ផលសូត្រ ទី២
   6. អរិដ្ឋសូត្រ
   7. កប្បិនសូត្រ
   8. ទីបសូត្រ (ទំព័រទី ១៥)
   9. វេសាលីសូត្រ
   10. កិមិលសូត្រ
  2. ទុតិយវគ្គ (ទំព័រទី ៣៥)
   1. ឥច្ឆាមង្គលសូត្រ
   2. លោមសកំភិយសូត្រ
   3. អានន្ទសូត្រ ទី១
   4. អានន្ទសូត្រ ទី២
   5. ភិក្ខុសូត្រ ទី១
   6. ភិក្ខុសូត្រ ទី២
   7. សំយោជនសូត្រ
   8. អនុសយសូត្រ
   9. អន្ធានសូត្រ
   10. អាសវក្ខយសូត្រ
 11. សោតាបត្តិសំយុត្ត​ សៀវភៅ​ភាគ៣៩ ទំព័រទី ៦១
 12. សច្ចសំយុត្ត សៀវភៅ​ភាគ៣៩ ទំព័រទី ២២៦
  1. សមាធិវគ្គ
  2. ធម្មចក្កប្បវត្តនវគ្គ
   1. តថាគតសូត្រ ទី​១
   2. តថាគតសូត្រ ទី២
   3. ខន្ធសូត្រ
   4. អាយតនសូត្រ
   5. ធារណសូត្រ ទី​១
   6. ធារណសូត្រ​ ទី​២
   7. អវិជ្ជាសូត្រ
   8. វិជ្ជាសូត្រ
   9. សង្កាសនសូត្រ
   10. តថសូត្រ
  3. កោដិគាមវគ្គ
  4. សីសបបណ្ណវគ្គ
  5. បបាតវគ្គ
  6. អភិសមយវគ្គ
  7. អាមកធញ្ញបេយ្យាល បឋមវគ្គ
  8. អាមកធញ្ញបេយ្យាល ទុតិយវគ្គ
  9. អាមកធញ្ញបេយ្យាល តតិយវគ្គ
  10. អាមកធញ្ញបេយ្យាល ចតុត្ថវគ្គ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ព្រះត្រៃបិដក > សុត្តន្តបិដក > សំយុត្តនិកាយ

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่ม ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

Saṁyuttanikāya

Samyutta Nikaya