មជ្ឈិមនិកាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ព្រះត្រ័យបិដក > សុត្តន្តបិដក > មជ្ឈិមនិកាយ

ព្រះត្រៃបិដក

    វិន័យបិដក    
   


                                                                
មហាវិភង្គ ភិក្ខុនី មហាវគ្គ ចុល្លវគ្គ វរិវារ
                         
   
    សុត្តន្តបិដក    
   
                                                                          
ទីឃនិកាយ មជ្ឈិមនិកាយ
                             
   


   
                                                                                    
សំយុត្តនិកាយ អង្គុត្តរនិកាយ
                                 
   


   
                                                                               
អង្គុត្តរនិកាយ ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
   
                                                                               
ខុទ្ទកនិកាយ
                               
   
    អភិធម្មបិដក    
   
                                                                               
ធម្ម វិភង្គ ធាតុ
បុ.
កថាវត្ថុ យមកប្បករណ៍
                               
   
   
                                                                                    
មហាបដ្ឋាន
                                 
   
         
ផ្នែកជាបន្តបន្ទាប់នៃ
ព្រះពុទ្ធសាសនា

DharmaWheelGIF.gif
គ្រោងមតិកា · ក្លោងទ្វារ

ប្រវត្តិ
កាលប្បវត្តិ · សង្គាយនា
ព្រះពុទ្ធ · សាវ័ក

ព្រះធម៌Concepts

អរិយសច្ច៤ · បញ្ចក្ខន្ធ
អនិច្ចំ · ទុក្ខំ · អនត្តា
បដិច្ចសមុប្បាទ
លោកុត្តរបដិច្ចសមុប្បាទ១១
មជ្ឈិមគ្គបដិបទា · សុញ្ញតា
ច្បាប់នៃកម្ម · ជាតិ (ជាតិ
សង្សារវដ្ត · លោកធាតុ

ការបដិបត្តិ

ព្រះរតនត្រ័យ
សិក្ខាបទ៥ · សិក្ខាបទ៨
សមាធិ · បញ្ញា
អរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គ
ពោធិបក្ខិយធម៌

និព្វាន
និព្វាន៤ថ្នាក់ · ព្រះអរហន្ត
ពុទ្ធភាពពោធិសត្វ · ពោធិសត្វ

ប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនា
គម្ពីរធម៌ · ថេរវាទ
គម្ពីរបាលី · មហាយាន
គម្ពីរធម៌ចិន · វិជ្រយាន
គម្ពីរធម៌ទីបេ


សង្ខេប[កែប្រែ]

មជ្ឈិមនិកាយ (Majjhima Nikaya) ប្រែ​ថា កម្រង​អត្ថបទ​បង្រៀន ឬ សូត្រ​​ដែល​មាន​ប្រវែង​មធ្យម ។ ​នេះ​ជា​គម្ពីរ​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​គម្ពីរ​​ទាំង​ ៥ នៅ​ក្នុង​ផ្នែក​​សុត្តន្តបិដក ​នៃ​គម្ពីរ​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក របស់​ពុទ្ធសាសនា​និកាយ​ថេរវាទ ។ មជ្ឈិមនិកាយ​​​ជា​សេចក្តី​​​បង្រៀន​របស់​អង្គ​ព្រះ​ពុទ្ធ​ផ្ទាល់ និង សាវ័ក​​ទាំង​ឡាយ​របស់​ទ្រង់ ។

គម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយ បានប្រជុំរួបរួមព្រះសូត្រមានទំហំមធ្យម ១៥២ សូត្រ ទុកក្នុងបណ្ណាសកៈ (ពួក ៥០) ទាំង ៣ និង មាន ១៥ វគ្គ ។

 1. មូលបណ្ណាសកៈ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ៥០ ក្នុងវគ្គទាំង ៥ ៖
  1. មូលបរិយាយវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  2. សីហនាទវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  3. ឱបម្មវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  4. មហាយមកវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  5. ចូឡយមកវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
 2. មជ្ឈិមបណ្ណាសកៈ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ៥០ ក្នុងវគ្គទាំង ៥ ៖
  1. គហបតិវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  2. ភិក្ខុវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  3. បរិព្វាជកវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  4. រាជវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  5. ព្រហ្មណវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
 3. ឧបរិបណ្ណាសកៈ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ៥២ ក្នុងវគ្គទាំង ៥ ៖
  1. ទេវទហវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  2. អនុបទវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ
  3. សុញ្ញតវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ (សៀវភៅ​ភាគ២៧)
  4. វិភង្គវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១២ សូត្រ
  5. សឡាយតនវគ្គ មានប្រជុំព្រះសូត្រ ១០ សូត្រ

ការតម្រៀប​សៀវភៅ​តាម​ក្បួន​ខ្មែរ អ្នក​អាន​អាច​រក​ឃើញ​មជ្ឈិមនិកាយ​នៅ​ក្នុង​សៀវភៅ​ចាប់​ពី​ភាគ២០ រហូត​ដល់​ភាគ២៨ ។ សូម​ប្រើ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​សៀវភៅ​ខាង​ក្រោម​ដើម្បី​ស្វែង​រក​វគ្គ​ដែល​ចង់​អាន ។

 1. សៀវភៅ​ភាគ២០ មូលបណ្ណាសក បឋមភាគ
  1. មូលបរិយាយសូត្រ​ ទី ១ (Mulapariyaya Sutta) (MN 1) ទំព័រ​ទី ៣ ដល់ ១៩
  2. សព្វាសវសំវរសូត្រ ទី​ ២ (Sabbasava Sutta) (MN 2) ទំព័រ​ទី ២៣ ដល់ ៣៧
  3. ធម្មទាយាទសូត្រ ទី ៣ (MN ?) ទំព័រ​ទី ៤១ ដល់ ៤៩
  4. ភយភេរវសូត្រ ទី ៤​ (Bhaya-bherava Sutta) (MN 4) ទំព័រ​ទី ៥៣ ដល់ ៧៧
  5. អនង្គណសូត្រ ទី ៥ () ទំព័រ​ទី ៧៩ ដល់ ១០៣
  6. អាកង្ខេយសូត្រ ទី ៦ () ទំព័រ​ទី ១០៧ ដល់ ១១៣
 2. សៀវភៅ​ភាគ២១ មូលបណ្ណាសក ទុតិយភាគ
 3. សៀវភៅ​ភាគ២២ មូលបណ្ណាសក តតិយភាគ
 4. សៀវភៅ​​ភាគ២៣ មជ្ឈិមបណ្ណាសក ចតុត្ថភាគ
 5. សៀវភៅ​ភាគ២៤ មជ្ឈិមបណ្ណាសក បញ្ចមភាគ
 6. សៀវភៅ​ភាគ២៥ មជ្ឈិមបណ្ណាសក ឆដ្ឋភាគ
 7. សៀវភៅ​ភាគ២៦ ឧបរិបណ្ណាសក សត្តមភាគ
 8. សៀវភៅ​ភាគ២៧ ឧបរិបណ្ណាសក អដ្ឋមភាគ
 9. សៀវភៅ​ភាគ២៨ ឧបរិបណ្ណាសក នវមភាគ

សៀវភៅ​ភាគ២០[កែប្រែ]

មូលបរិយាយសូត្រ ទី ១  ទំព័រ​ទី ៣

សព្វាសវសំវរសូត្រ ទី ២ ទំព័រ​ទី ២៣

ធម្មទាយាទសូត្រ ទី ៣ ទំព័រ​ទី ៤១

ភយភេរវសូត្រ ទី ៤ ទំព័រ​ទី ៥៣

អនង្គណសូត្រ ទី ៥ ទំព័រ​ទី ៧៩

អាកង្ខេយ្យសូត្រ ទី ៦ ទំព័រ​ទី ១០៧

វត្ថូបមសូត្រ ទី ៧ ទំព័រ​ទី ១១៧

សល្លេខសូត្រ ទី ៨ ទំព័រ​ទី ១៣១

សម្មាទិដ្ឋិសូត្រ ទី ៩ ទំព័រ​ទី ១៥៣

សតិប្បដ្ឋានសូត្រ ទី ១០ ទំព័រ​ទី ១៨៥

ចូឡសីហនាទសូត្រ ទី ១ ទំព័រ​ទី ២៤៣

មហាសីហនាទសូត្រ ទី ២ ទំព័រ​ទី ២៥៩

មហាទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ ទី ៣ ទំព័រ​ទី ៣១១

ចូឡទុក្ខក្ខន្ធសូត្រ ទី ៤ ទំព័រ​ទី ៣៣៧

អនុមានសូត្រ ទី ៥ ទំព័រ​ទី ៣៥៥

ចេតោខីលសូត្រ ទី ៦ ទំព័រ​ទី ៣៨៣

វនបត្ថសូត្រ ទី ៧ ទំព័រ​ទី ៣៩៥

មធុបិណ្ឌិកសូត្រ ទី ៨ ទំព័រ​ទី ៤០៩

ទ្វេធាវិតក្កសូត្រ ទី ៩ ទំព័រ​ទី ៤២៩

វិតក្កសណ្ឋានសូត្រ ទី ១០ ទំព័រ​ទី ៤៤៣

សៀវភៅ​ភាគ២១[កែប្រែ]

បិដក ភាគ ២១ - ទំព័រទី ៣០ សុត្តន្តបិដក មជ្ឈិមនិកាយ មូលបណ្ណាសកៈ

កកចូបមសូត្រ ទី ១ ទំព័រទី ៣

អលគទ្ទូបមសូត្រ ទី ២ ទំព័រទី ២៧

វម្មិកសូត្រ ទី ៣ ទំព័រទី ៧៣

រថវិនីតសូត្រ ទី ៤ ទំព័រទី ៨១

និវាបសូត្រ ទី ៥ ទំព័រទី ១០១

បាសរាសិសូត្រ ទី ៦ ទំព័រទី ១២៧

ចូឡហត្ថិបទោបមនស្ស ទី ៧ ទំព័រទី ១៧១

មហាហត្ថិបទោបមសូត្រ ទី ៨ ទំព័រទី ១៩៥

មហាសារោបមសូត្រ ទី ៩ ទំព័រទី ២១៧

ចូឡសារោបមសូត្រ ទី ១០ ទំព័រទី ២៣៧

សៀវភៅ​ភាគ២២[កែប្រែ]

ចូឡគោសិង្គសាលសូត្រ ទី ១​ ទំពីរទី ៣

មហាគោសិង្គសាលសូត្រ ទី ២ ទំពីរទី ២១

មហាគោបាលសូត្រ ទី ៣ ទំពីរទី ៤១

ចូឡគោលបាលសូត្រ ទី ៤ ទំពីរទី ៥៥

ចូឡសច្ចកសូត្រ ទី ៥ ទំពីរទី ៦៣

មហាសច្ចកសូត្រ ទី ៦ ទំពីរទី ៨៩

ចូឡតណ្ហាសង្ខយសូត្រ ទី ៧ ទំពីរទី ១៣៧

មហាតណ្ហាសង្ខយសូត្រ ទី ៨ ទំពីរទី ១៥០

មហាអស្សបុរសូត្រ ទី ៩ ទំពីរទី ១៩៧

ចូឡអស្សបុរសូត្រ ទី ១០ ទំពីរទី ២២៥

សាលេយ្យកសូត្រ ទី ១ ទំពីរទី ២៣៩

វេរញ្ជកសូត្រ ទី ២ ទំពីរទី ២៥៧

មហាវេទល្លសូត្រ ទី ៣ ទំពីរទី ២៩៦

ចូឡវេទល្លសូត្រ ទី ៤ ទំពីរទី ២៨៩

ចូឡធម្មសមាទានសូត្រ ទី ៥ ទំពីរទី ៣០៥

មហាធម្មសមាទានសូត្រ ទី ៦ ទំពីរទី ៣១៧

វិមំសកសូត្រ ទី ៧ ទំពីរទី ៣៣៩

កោសម្ពិយសូត្រ ទី ៨ ទំពីរទី ៣៤៧

ព្រហ្មនិមន្តនិកសូត្រ ទី ៩ ទំពីរទី ៣៦៣

មារតជ្ជនីយសូត្រ ទី ១០ ទំពីរទី ៣៨១

សៀវភៅ​ភាគ២៣[កែប្រែ]

កន្ទរកសូត្រ ទី១

អដ្ឋកនាគរសូត្រ ទី២

សេក្ខប្បដិបទាសូត្រ ទី៣

បោតលិយសូត្រ ទី៤

ជីវកសូត្រ ទី៥

ឧបាលិវាទសូត្រ ទី៦

កុក្កុរោវាទសូត្រ ទី៧

អភយរាជកុមារសូត្រ ទី៨

ពហុវេទនីយសូត្រ ទី៩

អបណ្ណកសូត្រ ទី១០

ចូឡរាហុលោវាទសូត្រ ទី១

មហារាហុលោវាទសូត្រ ទី២

ចូឡមាលុង្ក្យោវាទសូត្រ ទី៣

មហាមាលុង្ក្យវាទសូត្រ ទី៤

ភទ្ទាលិសូត្រ ទី៥

លដុកិកោបមសូត្រ ទី៦

ចាតុមសូត្រ ទី៧

នឡកបានសូត្រ ទី៨

គោលិស្សានិសូត្រ ទី៩

កីដាគិរិសូត្រ ទី១០

សៀវភៅ​ភាគ២៤[កែប្រែ]

អគ្គិវច្ឆគោត្តសូត្រ ទី ២

មហាវច្ឆគោត្តាសូត្រ ទី ៣

ទីឃនខសូត្រ ទី ៤

មាគណ្ឌិយសូត្រ ទី ៥

សន្ទកសូត្រ ទី ៦

មហាសកុលុទាយិសូត្រ ទី ៧

សមណមុណ្ឌិកសូត្រ ទី ៨

ចូឡសកុលុទាយិសូត្រ ទី ៩

វេខណសសូត្រ ទី ១០

ឃដិការសូត្រ ទី ១

រដ្ឋបាលសូត្រ ទី ២

មឃទេវសូត្រ ទី ៣

មធុរសូត្រ ទី ៤

ពោធិរាជកុមារសូត្រ ទី ៥

អង្គុលិមាលសូត្រ ទី ៦

បិយជាតិកសូត្រ ទី ៧

ពាហិតិយសូត្រ ទី ៨

ធម្មចេតិយសូត្រ ទី ៩

កណ្ណកត្ថលសូត្រ ទី ១០

សៀវភៅ​ភាគ២៥[កែប្រែ]

ព្រហ្មាយុសូត្រ ទី១

សេលសូត្រ ទី២

អស្សលាយនសូត្រ ទី៣

ឃោដមុខសូត្រ ទី៤

ចង្កីសូត្រ ទី៥

ឯសុការីសូត្រ ទី៦

ធនញ្ជានិសូត្រ ទី៧

វាសេដ្ឋសូត្រ ទី៨

សុភសូត្រ ទី៩

សគារវសូត្រ ទី១០

សៀវភៅ​ភាគ២៦[កែប្រែ]

សៀវភៅ​ភាគ២៧[កែប្រែ]

សុញ្ញតវគ្គ

ចូឡសុញ្ញតសូត្រ ទី ១

អរញ្ញសញ្ញា

មហាសុញ្ញតសូត្រ ទី ២

អច្ឆរិយព្ភូតធម្មសូត្រ ទី ៣

ពក្កុលត្ថេរច្ឆរិយព្ភូតសូត្រ ទី ៤

ទន្តភូមិសូត្រ ទី ៥

ភូមិជសូត្រ ទី ៦

អនុរុទ្ធសូត្រ ទី ៧

ឧបក្កិលេសសូត្រ ទី ៨

ពាលបណ្ឌិតសូត្រ ទី ៩

ទេវទូតសូត្រ ទី ១០

សៀវភៅ​ភាគ២៨[កែប្រែ]

សច្ចវិភង្គសូត្រ ទី ១១

ការ​ញ៉ាំង​ធម្មចក្រ​ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ

(ទំព័រ​ទី ២០៣)

ទុក្ខអរិយសច្ច

(ទំព័រ​ទី ២០៥)

ទុក្ខនិរោធគាមិនីបដិបទាអរិយសច្ច

(ទំព័រ​ទី ២០៩)

មគ្គអរិយសច្ច

(ទំព័រ​ទី ២១១)

ការ​ប្រាប់​នូវ​អរិយសច្ច

(ទំព័រ​ទី ២១៣)

បិដកភាគ២៨ ទំព័រទី ៣៣២

សុត្តន្តបិដក បម្ឈឹមនិកាយ ឧបរិបណ្ណាសកៈ

( ២៩៩ ) ម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយ អរិយសាវ័កដែលមានសេចក្តីចេះដឹងការយល់ឃើញយ៉ាងនេះក៏នឿយណាយក្នុងភ្នែកផង នឿយណាយក្នុងរូបផង នឿយណាយក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណផង នឿយណាយក្នុងចក្ខុសម្ផស្សផង នឿយណាយក្នុងវេទនាផង នឿយណាយក្នុងតណ្ហាផង នឿយណាយក្នុងត្រចៀកផង នឿយណាយក្នុងសម្លេងផង . . . នឿយណាយក្នុងច្រមុះផង នឿយណាយក្នុងក្លិនផង . . . នឿយណាយក្នុងអណ្តាតផង នឿយណាយក្នុងរសផង . . . នឿយណាយក្នុងកាយផង នឿយណាយក្នុងផោដ្ឋព្វៈផង . . . នឿយណាយក្នុងចិត្តផង នឿយណាយក្នុងធម្មារម្មណ៍ផង នឿយណាយក្នុងមនោវិញ្ញាណផង នឿយណាយក្នុងមនោសម្ផស្សផង នឿយណាយក្នុងវេទនាផង នឿយណាយក្នុងតណ្ហាផង ។ កាលបើ នឿយណាយហើយ ក៏ប្រាសចាកតម្រេក ចិត្តក៏ផុតស្រឡះ ( ចាកអាសវៈ ) ព្រោះការប្រាសចាកតម្រេក កាលបើផុតស្រឡះហើយ ញាណក៏កើតឡើង ចិត្តក៏ផុតស្រឡះហើយ អរិយសាវ័កនោះរមែងដឹងច្បាស់ថា ជាតិអស់ហើយ មគ្គព្រហ្មចរិយៈ អាត្មាអញបានប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយ សោឡសកិច្ច​ អាត្មាអញបានធ្វើរួចហើយ កិច្ចដទៃប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសោឡសកិច្ច​នេះទៀតមិនមានឡើយ ។

ឯកសារ​យោង[កែប្រែ]

 1. ព្រះ​ត្រៃ​បិដក បាលី-ខ្មែរ របស់​វិជ្ជាស្ថាន​ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិត្យ [១]
 2. អាន​ឬស្តាប់​នៅ​គេហទំព័រ ព្រះ​ធម៌​សម្រាប់​ខ្មែរ [២]
 3. អដ្ឋកថា សុមង្គលវិលាសិនី (ពុទ្ធសករាជ ២៥៥៣)
 4. ព្រះត្រៃបិដក​ជា​ភាសា ថៃ [៣]
 5. គេហទំព័រ​​ពុទ្ធសាសនា​ជា​ភាសា​ អង់គ្លេស [៤]
 6. គេហទំព័រ​ពុទ្ធសាសនា​ជា​ភាសា ​អង់គ្លេស [៥]
 7. ឯកសារ មជ្ឈិមនិកាយ របស់​​វិគីភីឌា ជា​ភាសា ​អង់គ្លេស [៦]