វៀតមិញ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជាឈ្មោះចលនាតស៊ូរបស់វៀតណាមខាងជើង(កម្មុយនីស្ត)ប្រឆាំងនឺងអាណានិគមបារាំង