ឯកសារ:Commons-logo.svg

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រូបភាពដើម(ឯកសារប្រភេទSVG ១០២៤ × ១៣៧៦ ភីកសែល ទំហំឯកសារ៖ ៩៣២បៃ)

ឯកសារ​នេះ​មាន​ប្រភព​មក​ពី Wikimedia Commons និង​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​គម្រោង​ដទៃ​ទៀត។ ការ​ពណ៌នា​នៅ​លើទំព័រពណ៌នាអំពី​វា មាន​បង្ហាញ​ខាង​ក្រោម​នេះ។

ចំណារពន្យល់

ការ​ពិពណ៌នា

The Wikimedia Commons logo, SVG version.

កាលបរិច្ឆេទ
ប្រភព This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.)
អ្នក​និពន្ធ SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
ការ​អនុញ្ញាត
(ប្រើឯកសារនេះឡើងវិញ)

Message from the original creator, Reidab: "I'd be happy for the copyright to be transfered to the Wikimedia Foundation. I'll clean it up a bit and then sent it off to you. I think that illustrator can export to an svg, but if it can't, I'll send is as an eps."

ការដាក់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

PD-icon.svg This file is ineligible for copyright and therefore in the public domain because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.
Trademarked
This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. See our general disclaimer.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing.

ប្រវត្តិ​ឯកសារ

ចុចលើម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទដើម្បីមើលឯកសារដែលបានផ្ទុកឡើងនៅពេលនោះ។

(ថ្មីជាងគេ | ចាស់ជាងគេ) មើល (ថ្មីជាង១០ | ) (១០ | ២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)
ម៉ោងនិងកាលបរិច្ឆេទកូនរូបភាពវិមាត្រអ្នកប្រើប្រាស់យោបល់
បច្ចុប្បន្នម៉ោង១៣:៤៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៣:៤៣ ថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤១០២៤ × ១៣៧៦ (៩៣២បៃ)Steinsplitterminor corrections: geometry, structure, colors corrected (by Pumbaa80 & Perhelion)
ម៉ោង១០:០៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១០:០៥ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤១០២៤ × ១៣៧៦ (១០គីឡូបៃ)ChrisiPKnow a valid SVG, thanks to Be..anyone
ម៉ោង០១:៤៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០១:៤៣ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៧១០២៤ × ១៣៧៦ (១០គីឡូបៃ)Connel MacKenzieReverted to version as of 10:57, 15 May 2006
ម៉ោង០៧:២១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០៧:២១ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៦១០២០ × ១៣៨០ (៦គីឡូបៃ)Dbc334smaller size
ម៉ោង១០:៥៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១០:៥៧ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៦១០២៤ × ១៣៧៦ (១០គីឡូបៃ)WarXProper version :) - previous was not scaling proper in inkscape
ម៉ោង០២:២៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង០២:២៨ ថ្ងៃអង្គារ ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៦១០២៤ × ១៣៧៦ (១គីឡូបៃ)Pumbaa80File completely re-coded. Now featuring geometry and structure ;-) Modifying this image version is definitely easier.
ម៉ោង១៧:៥៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង១៧:៥៧ ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៥១១៤៤ × ១៥៣៤ (២គីឡូបៃ)Dbenbennscale up, so it is big enough with "|thumb" syntax
ម៉ោង២៣:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២៣:៤៦ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥១១៤ × ១៥៣ (២គីឡូបៃ)Optimager~commonswikiMy old one was a little bit too cropped
ម៉ោង២៣:៤២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២៣:៤២ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥១០៩ × ១៤៦ (២គីឡូបៃ)Optimager~commonswiki
ម៉ោង២៣:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥កូន​រូប​ភាព​​សម្រាប់​កំណែ​ (version) កាល​ពី​​ ម៉ោង២៣:៣១ ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥៦១២ × ៧៩២ (២គីឡូបៃ)Optimager~commonswiki
(ថ្មីជាងគេ | ចាស់ជាងគេ) មើល (ថ្មីជាង១០ | ) (១០ | ២០ | ៥០ | ១០០ | ២៥០ | ៥០០)

មាន​​តំណ​ភ្ជាប់ទំព័រ​ច្រើន​ជាង​ ១០០ មក​កាន់​ឯកសារ​នេះ​។ បញ្ជី​នេះ​បង្ហាញ​អំពី​តំណ​ភ្ជាប់ទំព័រ ១០០ដំបូង​មក​កាន់​ឯកសារ​នេះប៉ុណ្ណោះ​​។ ក៏​មាន​បញ្ជី​ពេញ​លេញ​ផង​ដែរ​។

បម្រើបម្រាស់ឯកសារជាសាកល

ទិន្នន័យ​មេតា