បញ្ជីរាយនាម សាកលវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅកម្ពុជា)

នេះជាបញ្ជីរាយនាមឈ្មោះគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សា សាកលវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យាល័យនៅកម្ពុជា ដែលត្រូវបានទទូលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា[១]

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាសាធារណៈ[កែប្រែ]

គ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាឯកជន[កែប្រែ]

វិបសាយ[កែប្រែ]

[២]