លេខខ្មែរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ខ្ទង់រាយ(0 ដល់់ 9)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់រាយ
លេខមួយ

លេខពីរ

លេខបី

លេខបួន

លេខប្រាំ

លេខប្រាំមួយ

លេខប្រាំពីរ

លេខប្រាំបី

លេខប្រាំបួន

០១ ០២ ០៣ ០៤ ០៥ ០៦ ០៧ ០៨ ០៩

ខ្ទង់ដប់(10 ដល់ 99)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ10 ដល់ លេខ20)
លេខដប់ លេខដប់មួយ លេខដប់ពីរ លេខដប់បី លេខដប់បួន លេខដប់ប្រាំ លេខដប់ប្រាំមួយ លេខដបនប្រាំពីរ លេខដប់ប្រាំបី

លេខដប់ប្រាំបួន

លេខម្ភៃ

១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៨ ២០
លេខខ្ទង់ដប់(លេខ20 ដល់ លេខ30 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ30 ដល់ លេខ40 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ40 ដល់ លេខ50 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ50 ដល់ លេខ60 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ60 ដល់ លេខ70 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ70 ដល់ លេខ80 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ80 ដល់ លេខ90 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

លេខខ្ទង់ដប់(លេខ90 ដល់ លេខ99 )
លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ លេខ

លេខ

លេខ

ខ្ទង់រយ(100 ដល់ 999)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់រយ(លេខ100 ដល់ លេខ200 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់រយ(លេខ300 ដល់ លេខ400 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់រយ(លេខ500 ដល់ លេខ600 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់រយ(លេខ700 ដល់ លេខ800 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់រយ(លេខ900 ដល់ លេខ999 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

ខ្ទង់ពាន់(1000 ដល់ 9999)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់ពាន់(លេខ1000 ដល់ លេខ2000 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ពាន់(លេខ3000 ដល់ លេខ4000 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ពាន់(លេខ5000 ដល់ លេខ6000 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ពាន់(លេខ7000 ដល់ លេខ8000 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ពាន់(លេខ9000 ដល់ លេខ9999 )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

ខ្ទង់ម៉ឺន(10000 ដល់ 99999)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់ម៉ឺន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ម៉ឺន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ម៉ឺន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ម៉ឺន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់ម៉ឺន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

ខ្ទង់សែន(100000 ដល់ 999999)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់សែន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់សែន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់សែន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់សែន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់សែន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

ខ្ទង់លាន(1000000)[កែប្រែ]

លេខខ្ទង់លាន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់លាន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់លាន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់លាន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

លេខខ្ទង់លាន(លេខ ដល់ លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )

(លេខ )