ឃុំចំណោម

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចំណោម (អង់គ្លេស: Chamnaom Commune) ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មាន ១៧ភូមិ៖

ឃុំចំណោម
កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
០១០២០៣១ ប្រឡាយចារ Pralay Char Village
០១០២០៣២ រង្វានលិច Rongvean Lech Village
០១០២០៣៣ រង្វានកើត Rongvean Kaeut Village
០១០២០៣៤ ចំណោមលិច Chamnaom Lech Village
០១០២០៣៥ ចំណោមកើត Chamnaom Kaeut Village
០១០២០៣៦ រោងគោដើម Roung Kou Daeum Village
០១០២០៣៧ រោងគោកណ្តាល Roung Kou Kandal Village
០១០២០៣៨ រោងគោចុង Roung Kou Chong Village
០១០២០៣៩ ពាមរោងគោ Peam Roung Kou Village
០១០២០៣១០ តាសល់ Ta Sal Village
០១០២០៣១១ ជួរខ្ចាស់ Chuor Khchas Village
០១០២០៣១២ បឹងត្រស់ Boeng Tras Village
០១០២០៣១៣ ដងត្រាង Dang Trang Village
០១០២០៣១៤ ស្រែព្រៃ Srae Prey Village
០១០២០៣១៥ បុសទន្លាប់ Bos Tonloab Village
០១០២០៣១៦ តាប៊ុន Ta Bun Village
០១០២០៣១៧ គោកពន្លៃ Kouk Ponley Village

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]