ឃុំបត់ត្រង់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំបត់ត្រង់ (Bat Trang) ស្ថិតនៅ ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ មាន ១១ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១០២០២០១ ភូមិខ្ទុម្ពរាយលិច កែឈ្មោះពី ខ្ទុំរាយលិច Khtum Reay Lech
១០២០២០២ ភូមិខ្ទុម្ពរាយកើត កែឈ្មោះពី ខ្ទុំរាយកើត Khtum Reay Kaeut
១០២០២០៣ ភូមិអន្លង់ថ្ងាន់កើត Anlong Thngan Kaeut
១០២០២០៤ ភូមិអន្លង់ថ្ងាន់លិច Anlong Thngan Lech
១០២០២០៥ ភូមិបង់បត់លិច Bang Bat Lech
១០២០២០៦ ភូមិបង់បត់កើត Bang Bat Kaeut
១០២០២០៧ ភូមិបត់ត្រង់ Bat Trang
១០២០២០៨ ភូមិបត់ត្រង់ធំលិច Bat Trang Thum Lech
១០២០២០៩ ភូមិបត់ត្រង់ធំកើត Bat Trang Thum Kaeut
១០២០២១០ ភូមិបត់ត្រង់តូច Bat Trang Touch
១០២០២១១ ភូមិព្រែកជីក Preaek Chik

រដ្ឋបាលឃុំពីអតីតកាល[កែប្រែ]

ឃុំបត់ត្រង់ជាឃុំមួយស្ថិតនៅក្នុងស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ ឃុំបត់ត្រង់នេះមាន ១១ភូមិ[១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
01020201 ខ្ទុំរាយលិច Khtum Reay Lech
01020202 ខ្ទុំរាយកើត Khtum Reay Kaeut
01020203 អន្លង់ថ្ងាន់កើត Anlong Thngan Kaeut
01020204 អន្លង់ថ្ងាន់លិច Anlong Thngan Lech
01020205 បង់បត់លិច Bang Bat Lech
01020206 បង់បត់កើត Bang Bat Kaeut
01020207 បត់ត្រង់ Bat Trang
01020208 បត់ត្រង់ធំលិច Bat Trang Thum Lech
01020209 បត់ត្រង់ធំកើត Bat Trang Thum Kaeut
01020210 បត់ត្រង់តូច Bat Trang Touch
01020211 ព្រែកជីក Preaek Chik

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]