ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ខេត្តតាកែវ

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តតាកែវ

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១១ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១១។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ខេត្តតាកែវ"

ទំព័រចំនួន៤៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។