ភ្លេងជាតិឡាវ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ភ្លេងជាតិឡាវផេងសាតឡាវ (លាវເພງຊາດລາວ) គឺជាបទចំរៀងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ជាបទភ្លេងជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រឡាវ ជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ គ.ស.១៩៤៧ សរសេរអត្ថបទចម្រៀងដំបូង តែងអត្ថបទចម្រៀងដោយ មហាភូមី ចិត្តផុង និង បានតែងនៅឆ្នាំ គ.ស.១៩៤១ ដោយ ថុងឌី ស៊ុនថូនវិចិត (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ) ក្រោយមកពីប្រទេសឡាវផ្លាស់ប្តូររបប សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ នៅឆ្នាំ គ.ស.១៩៧៥

ទំនុកច្រៀង[កែប្រែ]

សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ប្រជាមានិត​ឡាវ គ.ស.១៩៧៥ - បច្ចុប្បន្ន[កែប្រែ]

តន្ត្រី : ថុងឌី ស៊ុនថូនវិចិត (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ - Thongdy Sounthonevichit)

អត្ថបទចម្រៀង : សុីសះនះ សុីសាន (ສີຊະນະ ສີສານ - Sisana Sisane)

ភាសាឡាវ សរសេរតាមសូរស័ព្ទភាសាខ្មែរ សរសេរតាមសូរស័ព្ទរ៉ូម៉ាំង ប្រែ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស
ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ

ລາວທຸກທົ່ວຫນ້າເຊີດຊູສຸດໃຈ

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມຈິດຮ່ວມໃຈ

ສາມັກຄີກັນເປັນກຳລັງດຽວ

ເດັດດ່ຽວພ້ອມກັນກ້າວຫນ້າ

ບູຊາຊູກຽດຂອງລາວ

ສົ່ງເສີມໃຊ້ສິດເປັນເຈົ້າ

ລາວທຸກຊົນເຜົ່າສະເໝີພາບກັນ

ບໍ່ໃຫ້ພວກຈັກກະພັດ

ແລະພວກຂາຍຊາດເຂົ້າມາລົບກວນ

ລາວທັງມວນຊູເອກະລາດ

ອິດສະລະພາບຂອງຊາດລາວໄວ້

ຕັດສິນໃຈສູ້ຊິງເອົາໄຊ

ພາຊາດກ້າວໄປສູ່ຄວາມວັດທະນາ

សាតឡាវតាំងតែដែម៉ា

ឡាវធុកធ៉ួណាសើតស៊ូសុតចៃ

ហ៊ួមហែងហ៊ួមចិតហ៊ួមចៃ

សាមក្គីកាន់ពេនកាំឡាំងឌៀវ

ដេតឌៀវផូមកាន់កាវណា

បូសាស៊ូកៀតខុងឡាវ

សុងសើមសៃសិតពេនចោ

ឡាវធុកសុនផោសមើផាបក័ន

បោហៃផួកចក្កភ័ត

លែផួកខាយសាតខោម៉ាលុបកួន

ឡាវថាំងមួនស៊ូឯកះឡាត

អុីតសាឡាផាបខោងសាតឡាវវ៉ៃ

តាតសុីនចៃស៊ូស៊ីងអោសៃ

ផាសាតក៉ាវពៃស៊ូខ្វាមវត្តះណា

Xat Lao tang tae day ma,

Lao thook thuan na xeut xoo soot chay,

Huam haeng huam chit huam chay,

Samakkhi kan pen kamlang diao.

Det diao phom kan kao na,

Boo xa xu kiat khong Lao,

Song seum xay sit pen chao,

Lao thook xon phao sameu pab kan.

Bo hay fung chackkaphat,

Lae phuak khay xat khao ma lob kuan,

Lao thang muan xoo ekkalat,

Itsalaphab khong xat Lao vai,

Tatsin chay soo xing ao xay,

Pa xat kao pay soo khuam vatthana.

For all time, the Lao people

Have glorified their Fatherland,

United in heart,

Spirit and vigour as one.

Resolutely moving forwards,

Respecting and increasing the dignity of the Lao people

And proclaiming the right to be their own masters.

The Lao people of all origins are equal

And will no longer allow imperialists

And traitors to harm them.

The entire people will safeguard the independence

And the freedom of the Lao nation.

They are resolved to struggle for victory

In order to lead the nation to prosperity.

ព្រះរាជាណាចក្រឡាវ គ.ស.១៩៤១ - ១៩៧៥[កែប្រែ]

តន្ត្រី : ថុងឌី ស៊ុនថូនវិចិត (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ - Thongdy Sounthonevichit)

អត្ថបទចម្រៀង : មហាភូមី ចិត្តផុង (ມະຫາພູມີ ຈິດຕະພົງ - Mahaphumi Jittaphong)

ភាសាឡាវ សរសេរតាមសូរស័ព្ទភាសាខ្មែរ សរសេរតាមសូរស័ព្ទរ៉ូម៉ាំង ប្រែ​ជា​ភាសា​អង់គ្លេស
ຊາດລາວຕັ້ງແຕ່ເດີມມາ

ຂື້ນຊື່ລືຊາຢູ່ໃນອາຊີ

ຊາວລາວຜູກພັນໄມຕຣີ

ຮ່ວມສາມັກຄີຮັກຫໍ່ໂຮມກັນ

ຮັກຊາດຮັກປະເທດເຮົາ

ຮັກເຈົ້າປົກເກດເກສາ

ໂຮມຮັກຮ່ວມສາສນາ

ແຕ່ບູຮານມາຮັກສາດິນແດນ

ບໍ່ໃຫ້ຊາດໃດມາລວນ

ຮາວີຮົບກວນຍາດແຍ່ງຊີງເອົາ

ໃຜຂືນເຂົ້າມາລູ່ວຸ່ນວາຍ

ສູ້ຈົນຕົວຕາຍຕ້ານທານສັດຕຣູ

ຊ່ວຍເຊີດຊູເລືອດເນື້ອເຊື້ອເຜົ່າ

ຟື້ນຟູກູ້ເອົາບັນເທົາທຸກກັນ

សាតឡាវតាងតែដើមម៉ា

ខឹនស៊ឺឮសាយូនៃអាស៊ី

សាវឡាវផូកផាន់ម៉ៃទ្រី

ហ៊ួមសាមក្គីហាក់ហ៊ូហូមកាន់

ហាក់សាតហាក់ប៉ះទេសហោ

ហាក់ចោពុកកេតកេសា

ហូមហាក់ហួមសាសនា

តៃប៊ូហានម៉ាហាក់សាឌីនដែន

បោហៃសាតដៃម៉ាឡួន

ហាវីហុបហ្កួនយ៉ាតយែងស៊ីងអោ

ផៃខឺនខោម៉ាល៉ូវុនវ៉ាយ

សូចុនទួតាយតានថានសតតូ្រ

សួយសើតសូលឿតនឿសឿផោ

ហ្វឺនហ្វូហ្កូអោបានថោធុកកាន់

Xat Lao thung thae derm ma,

Khun xu lu xa yu nai ahzi,

Sao Lao phouk parn maitri,

Huam samakkhi huk ho hôm karn.

Huk xat huk pathét hao,

Huk jao pôk két késa,

Hôm huk huam satsana,

Thae buhlahn ma huksa din daen.

Baw hai xat dai ma luan,

Havi hôp kuan yat yaeng xing ao,

Phai khun khao ma loun vounvai,

Sou jôn thua tai tan than sattru,

Suay xeut xu leuat nua xua phao,

Feun fu ku ao banthao thouk karn.

Once our Laotian race in Asia highly honored stood

And at that time the folk of Laos were united in love

Today they love their race and rally round their chiefs

They guard the land and the religion of their ancestors

They will resist each foe who may oppress them or invade

And such invaders will be met with battle unto death

They'll restore the fame of Laos and through ills united stand.