ភ្លេងជាតិសហភាព​សូវៀត

ពីវិគីភីឌា
Gosudarstvenny gimn SSSR
បកប្រែ: State Anthem of the USSR
ភ្លេងជាតិសហភាព​សូវៀត
Государственный гимн СССР[lower-alpha ១]
Musical sheet of the anthem

អតីត ភ្លេងជាតិរបស់ សហភាពសូវៀត
អតីតភ្លេងជាតិរបស់ សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហព័ន្ធសូវៀតរុស្ស៊ី សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហព័ន្ធសូវៀតរុស្ស៊ី
ទំនុកកាព្រីយ៉ែល អែល-រ៉េហ្គីស្ថាន (1943), ស័រហ្គេយ៍ មីខាលកូហ្វ (1943 និង 1977)
ភ្លេងអាឡិចសាន់ដឺរ វ៉ាស៊ីលយេវិច អាឡិចសានដ្រូហ្វ, រ. 1938
ចាប់ប្រើ15 មីនា 1944
1955 (ជាតន្ត្រីឧបករណ៍)
1 កញ្ញា 1977 (កែប្រែទំនុកច្រៀង)
បោះបង់ប្រើ26 ធ្នូ 1991
(ជាភ្លេងជាតិរបស់សហភាពសូវៀត)
23 វិច្ឆិកា 1990
(ជាភ្លេងជាតិរបស់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហព័ន្ធសូវៀតរុស្ស៊ី)
មុន"The Internationale"
បន្ទាប់

ភ្លេងជាតិសហភាព​សូវៀត (​រុស្ស៊ី: Государственный гимн СССР, អក្សររ៉ូម៉ាំង: Gosudarstvennyj Gimn SSSR) គឺជាភ្លេងជាតិផ្លូវការរបស់សហភាព​សាធារណរដ្ឋ​សង្គមនិយម​សូវៀត​បានប្រកាសប្រើប្រាស់ផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ១៥ មីនា ១៩៤៤ កំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី ២[១][២]

ទំនុកច្រៀង[កែប្រែ]

ឆ្នាំ 1944[កែប្រែ]

អក្សរស៊ីលលីក
អក្សរឡាតាំង
បកប្រែជាភាសាខ្មែរ

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
Нас вырастил Сталин – на верность народу,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт!

Мы армию нашу растили в сраженьях.
Захватчиков подлых с дороги сметём!
Мы в битвах решаем судьбу поколений,
Мы к славе Отчизну свою поведём!

Славься, Отечество наше свободное,
Славы народов надёжный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведёт![៣]

Sojuz nerušimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaja Rusj!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

Skvozj grozy siälo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam putj ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernostj narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Sčastjä narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

My armiü našu rastili v sraženjäh,
Zahvatčikov podlyh s dorogi smetöm!
My v bitvah rešajem sudjbu pokolenij,
My k slave Otčiznu svoju povedöm!

Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Slavy narodov nadöžnyj oplot,
Znamä sovetskoje, znamä narodnoje
Pustj ot pobedy k pobede vedöt!

សហភាពដែលមិនបំបែកបានរបស់សាធារណរដ្ឋឥសរៈ
រុស្ស៊ីដែលដ៏អស្ចារ្យរួបរួមគ្នាជារៀងរហូតដើម្បីឈរ!
អ្វីដែលបង្កើតឡើងដោយចេតនាប្រជាជនបានចំរើន
សហភាពសូវៀត ដែលក្លាយជាម្នាក់និងខ្លាំង

ច្រៀងបន្ទរ
សិរីល្អ មាតុភូមិសេរីរបស់យើង
បន្ទាយអាចទុកចិត្តបាននៃមិត្តភាពរបស់ប្រជាជន
ទង់ជាតិសហភាពសូវៀត, ទង់របស់ប្រជាជន
សូមឱ្យនាំយើងពីជ័យជំនះដើម្បីជ័យជំនះពេលក្រោយ!

ពន្លឺនៃសេរីចែងភ្លឺឆ្លងកាត់ព្យុះ
ហើយលេនីនអស្ចារ្យបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់យើង
ស្តាលីននាំយើងឡើងមក ដើម្បីភាពស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាជន
លោកជាការបំផុសគំនិតរបស់យើងក្នុង​ការងារនិងជ័យជំនះ

ច្រៀងបន្ទរ
សិរីល្អ មាតុភូមិសេរីរបស់យើង
បន្ទាយអាចទុកចិត្តបាននៃមិត្តភាពរបស់ប្រជាជន
ទង់ជាតិសហភាពសូវៀត, ទង់របស់ប្រជាជន
សូមឱ្យនាំយើងពីជ័យជំនះដើម្បីជ័យជំនះពេលក្រោយ!

យើងបានសាងកងទ័ពឡើងពីនានាយុទ្ធនាការ
យើងនឹងបោសសំអាតអ្នកឈ្លានពានដ៏អាក្រក់ចេញពីផ្លូវ !
ក្នុងសង្គ្រាមយើងសំរេចជោគវាសនាដើម្បីកូនចៅ
យើងនាំមកបេតុភូមិទៅដល់ភាពរុងរឿង !

ច្រៀងបន្ទរ
សិរីល្អ មាតុភូមិសេរីរបស់យើង
បន្ទាយអាចទុកចិត្តបាននៃមិត្តភាពរបស់ប្រជាជន
ទង់ជាតិសហភាពសូវៀត, ទង់របស់ប្រជាជន
សូមឱ្យនាំយើងពីជ័យជំនះដើម្បីជ័យជំនះពេលក្រោយ!

ឆ្នាំ 1977[កែប្រែ]

អក្សរស៊ីលលីក
អក្សរឡាតាំង
បកប្រែជាភាសាខ្មែរ

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надёжный оплот!
Партия Ленина—сила народная
Нас к торжеству коммунизма ведёт!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
И Ленин великий нам путь озарил:
На правое дело он поднял народы,
На труд и на подвиги нас вдохновил!

Припев

В победе бессмертных идей коммунизма
Мы видим грядущее нашей страны,
И Красному знамени славной Отчизны
Мы будем всегда беззаветно верны!

Припев[៤]

Sojuz nerušimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki velikaja Rusj!
Da zdravstvujet sozdannyj volej narodov
Jedinyj, mogučij Sovetskij Sojuz!

Pripev:
Slavjsä, Otečestvo naše svobodnoje,
Družby narodov nadöžnyj oplot,
Partija Lenina — sila narodnaja
Nas k toržestvu kommunizma vedöt!

Skvozj grozy siälo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam putj ozaril,
Na pravoje delo on podnäl narody,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Pripev

V pobede bessmertnyh idej kommunizma
My vidim gräduçeje našej strany,
I krasnomu znameni slavnoj otčizny
My budem vsegda bezzavetno verny!

Pripev

សហភាពដែលមិនបំបែកបានរបស់សាធារណរដ្ឋឥសរៈ
រុស្ស៊ីដែលដ៏អស្ចារ្យរួបរួមគ្នាជារៀងរហូតដើម្បីឈរ!
អ្វីដែលបង្កើតឡើងដោយចេតនាប្រជាជនបានចំរើន
សហភាពសូវៀត ដែលក្លាយជាម្នាក់និងខ្លាំង

ច្រៀងបន្ទរ
សិរីល្អ មាតុភូមិសេរីរបស់យើង
មិត្តភាពរបស់ប្រជាជន គឺបន្ទាយស្ថិរភាព
គណបក្សរបស់លេនីន អំណាចរបស់ប្រជាជន
គណបក្សនាំយើងទៅដល់ជ័យជំនះរបស់លទ្ធិកុម្មុយនីស្ត

ពន្លឺនៃសេរីចែងភ្លឺឆ្លងកាត់ព្យុះ
ហើយលេនីនអស្ចារ្យបំភ្លឺផ្លូវសម្រាប់យើង
លោកនាំប្រជាជន ដល់គោលដៅត្រឹមត្រូវ
លោកជាការបំផុសគំនិតរបស់យើងនៅក្នុងការងារនិងជ័យជំនះ

ច្រៀងបន្ទរ

ក្នុងជ័យជំនះដែលជាប់លាប់របស់គំនិតកុម្មុយនិស្ត
យើងឃើញអនាគតរបស់ប្រទេសយើង
ទៅទង់ក្រហមរបស់បេតុភូមិដ៏រុងរឿង
យើងនឹងស្មោះត្រង់ដោយមិនគិតពីខ្លួនឯង

ច្រៀងបន្ទរ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. https://music-facts.ru/song/Aleksandr_Aleksandrov/Gimn_SSSR/ Archived 2021-04-16 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន. Гимн СССР. Александр Александров. Факты о песне., текст песни.. Интересные факты о песнях. Дата обращения 7 декабря 2018.
 2. https://books.google.ru/books?id=FegTAQAAIAAJ Frans C. Lemaire. Музыка XX века в России и в республиках бывшего Советского Союза. — Гиперион, 2003. — С. 108. — 532 с.
 3. Утверждён постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1944 года
 4. Утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 мая 1977 года
 1. Державний гімн СРСР / Derzhavny himn SRSR (Ukrainian)
  Дзяржаўны гімн СССР / Dziaržaǔny himn SSSR (Belarusian)
  СССР мадҳияси / SSSR madhiyasi (Uzbek)
  КСРО Мемлекеттік Әнұраны / KSRO Memlekettık Änūrany (Kazakh)
  СССР гимны (Bashkir)
  ССРБ дәүләт гимны (Tatar)
  ეროვნული ჰიმნი სსრკ / Erovnuli himni SSRK (Georgian)
  ССРИ Дөвләт һимни / SSRİ Dövlət Himni (Azerbaijani)
  ΤSRS valstybinis himnas (Lithuanian)
  Имнул де стат ал УРСС / Imnul de stat al URSS (Moldavian)
  PSRS valsts himna (Latvian)
  СССР Мамлекеттик Гимн (Kirghiz)
  ИҶШС Суруди Милли (Tajik)
  ԽՍՀՄ պետական օրհներգը / KHSHM petakan orhnergi (Armenian)
  Дабаралы өвги ССРС (Turkmen)
  NSVL riigihümn (Estonian)
  SNTL:n valtiohymni (Finnish)
  ССРС өрөгөйүн ырыата (Yakut)
  UdSSR-Hymne (German)
  Hymne de l'URSS (French)
  Szovjetunió Himnusz (Hungarian)