ព្រះម៉ែម៉ាណាសា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ព្រះនាងម៉ាណាសាទេវី
ព្រះនាងមាណាសាទេវី
ព្រះនាងមនសាទេវី
Manasa Devi.jpg
ព្រះនាងមាណាសាទេវី សិល្បៈឥណ្ឌា.
ព្រះនាងមាណាសាទេវី សិល្បៈឥណ្ឌា.

ព្រះម៉ែម៉ាណាសាព្រះនាងមនសាទេវីព្រះនាងម៉ូណាសា (អង់គ្លេសManasa devi) ឬ ព្រះនាងម័ណសាទេវីព្រះម៉ែមះណាតទេវីគឺ៖ព្រះមហាក្សត្រិយានីម្ចាស់ក្សត្រីចក្រវរ្តិនីនាគនៃ ព្រហ្មញ្ញ សាសនា ហិណ្ឌូសាសនា ព្រះវេទ នាគសាសនា [១][២][៣] ជាព្រះម៉ែនាគ ព្រះនៃពស់. [៤]គឺ៖ព្រះនាងឆាងគុលីពោធិសត្វនៃព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយាន, ព្រះពុទ្ធសាសនាវិជ្រយាន[៥][៦][៧][៨]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. https://sites.google.com/site/sujittrawiengin/phyanakh-rach/phra-mae-mn-sa-thewi
  2. https://board.postjung.com/1021530
  3. https://forum.hindumeeting.com/index.php?topic=3338.0;wap2
  4. Coomaraswamy, Ananda K.; Sister Nivedita (2003) Myths of the Hindus and Buddhists Kessinger Publishing pp. 324–30 ISBN 0-7661-4515-8
  5. http://buddhism.lib.ntu.edu.tw/BDLM/sutra/chi_pdf/sutra10/T21n1264b.pdf
  6. https://www.wisdomlib.org/definition/sangiti
  7. https://blog.xuite.net/dyj016/twblog/124875384-%E4%BD%9B%E8%AA%AA%E7%A9%B0%E9%BA%8C%E6%A2%A8%28Janguli%29+%E7%AB%A5%E5%A5%B3%E7%B6%93
  8. https://www.learnreligions.com/manasa-the-snake-goddess-1770365

មើលផងដែរ[កែប្រែ]