កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងឆ្នាំ១៩៩៥

ពីវិគីភីឌា

កីឡាអាស៊ីខាងត្បូងលើកទី៧ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងម៉ាដ្រាស់ ប្រទេស ឥណ្ឌា នៅឆ្នាំ១៩៩៥។

កំនត់ត្រាមេដាយ[កែប្រែ]

(ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះត្រូវបានដាក់ពណ៌)

ចំនាត់ថ្នាក់ ប្រទេស មាស ប្រាក់ សំរិទ្ឋ សរុប
 ឥណ្ឌា ១០៦ ៦០ ១៩ ១៨៥
 ស្រីលង្កា ១៦ ២៥ ៥៣ ៩៤
 ប៉ាគីស្ថាន ១០ ៣៣ ៣៦ ៧៩
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស បង់ក្លាដែស្ស ១៧ ៣៤ ៥៨
 នេប៉ាល់ ១៦ ២៨
 ប៊ូតាន
 ម៉ាល់ឌីវ
សរុប ១៤៣ ១៤៣ ១៦១ ៤៤៧

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡា[កែប្រែ]


កីឡាអាស៊ីខាងត្បូង
កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៨៤ | ដាកា ១៩៨៥ | កាល់គុតតា ១៩៨៧ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ១៩៨៩ | កូឡុំបូ ១៩៩១ | ដាកា ១៩៩៣ | ម៉ាដ្រាស់ ១៩៩៥ | កាត់ត្មាន់ឌូ ១៩៩៩ | អ៊ីស្លាម៉ាបាដ ២០០៤ | កូឡុំបូ ២០០៦