ភូតាន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រទេសប៊ូតាន មានរដ្ឋធានី ធីមប៊ូ