បញ្ជីរាយនាម នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

នាយករដ្ឋមន្ត្រី​​កម្ពុជា​ គឺជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល នៃប្រទេសកម្ពុជា.

ខាងក្រោមនេះគឺជា តារាងរាយនាមឈ្មោះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖

រាយនាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា រាប់ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៤៥[កែប្រែ]

លេខរៀង ឈ្មោះ
(ថ្ងៃកំណើត និង មរណភាព)
(មុខងារ)
រូបថត រយៈពេលចាប់ផ្តើម រយៈពេលបញ្ចប់ ឈ្មោះបក្ស ប្រមុខរដ្ឋ
សម័យអាណានិគមនិយមបារាំង
1 1 សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
(១៩២២ - ២០១២)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
Norodom Sihanouk 1956.jpg ១៨ មីនា ១៩៤៥ ១២ សីហា ១៩៤៥ គ្មានបក្ស សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
2 2 សឺង ង៉ុកថាញ់
(១៩០៨–១៩៧៧)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
60px ១៤ សីហា ១៩៤៥ ១៦ តុលា ១៩៤៥ គ្មានបក្ស
3 3 ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ មុនីរ៉េត
(1909–1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
60px ១៧ តុលា ១៩៤៥ ១៥ ធ្នូ ១៩៤៦ គ្មានបក្ស
4 4 ព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ (អង្គអេង) យុត្តិវង្ស
(1913–1947)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ១៥ ធ្នូ ១៩៤៦ ១៥ កក្កដា ១៩៤៧ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
5 5 Prince ស៊ីសុវត្ថិ វ័ឆ្ឆាវង្ស
(1891–1972)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២៥ កក្កដា ១៩៤៧ ២០ កុម្ភៈ ១៩៤៨ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
6 6 ឈាន វ៉ម
(1916–2000)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២០ កុម្ភៈ ១៩៤៨ ១៤ សីហា ១៩៤៨ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
7 7 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
Samdech Penn Nouth.jpg ១៥ សីហា ១៩៤៨ ២១ មករា ១៩៤៩ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
8 8 យ៉ែម សំបូរ
(1913–1989)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ១២ កុម្ភៈ ១៩៤៩ ២០ កញ្ញា ១៩៤៩ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
9 9 អៀវ កើស
(1905–1950)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២០ កញ្ញា ១៩៤៩ ២៩ កញ្ញា ១៩៤៩ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
(8) 10 យ៉ែម សំបូរ
(1913–1989)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
No image.png ២៩ កញ្ញា ១៩៤៩ ២៨ មេសា ១៩៥០ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
(1) 11 សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ២៨ មេសា ១៩៥០ ៣០ ឧសភា ១៩៥០ គ្មានបក្ស
10 12 Prince ស៊ីសុវត្ថិ មុនីពង្ស
(1912–1956)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ៣០ ឧសភា ១៩៥០ ០៣ មិនា ១៩៥១ គ្មានបក្ស
11 13 អ៊ុម ឈាងស៊ុន
(1900–1963)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ០៣ មិនា ១៩៥១ ១២ តុលា ១៩៥១ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
12 14 ហ៊ុយ កន្ធុល
(1909–1991)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ១៣ តុលា ១៩៥១ ១៦ មិថុនា ១៩៥២ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
(1) 15 សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(3rd term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ១៦ មិថុនា ១៩៥២ ២៤ មករា ១៩៥៣ គ្មានបក្ស
(7) 16 សម្តេច ប៉ែន នួត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
Samdech Penn Nouth.jpg ២៤ មករា ១៩៥៣ ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
Kingdom of Cambodia
(7) 1 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(3rd term)
Samdech Penn Nouth.jpg ០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ ២២ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
13 2 ចាន់ ណាក
(1892–1954)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២៣ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ ០៧ មេសា ១៩៥៤ គ្មានបក្ស
(1) 3 សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(4th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ០៧ មេសា ១៩៥៤ ១៨ មេសា ១៩៥៤ គ្មានបក្ស
(7) 4 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(4th term)
Samdech Penn Nouth.jpg ១៨ មេសា ១៩៥៤ ២៦ មករា ១៩៥៥ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
14 5 ឡេង ង៉ែត
(1900–c.1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២៦ មករា ១៩៥៥ ០៣ តុលា ១៩៥៥ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
សម្តេចព្រះបាទ នរោត្តម សុរាម្រិត
(1) 6 សម្តេចព្រះបាទ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(5th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ០៣ តុលា ១៩៥៥ ០៥ មករា ១៩៥៦ សង្គមរាស្ត្រនិយម
(11) 7 អ៊ុម ឈាងស៊ុន
(1900–1963)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
No image.png ០៥ មករា ១៩៥៦ ២៩ កុម្ភៈ ១៩៥៦ សង្គមរាស្ត្រនិយម
(1) 8 ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(6th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ០១ មិនា ១៩៥៦ ២៤ មិនា ១៩៥៦ សង្គមរាស្ត្រនិយម
15 9 ឃឹម ទិត
(1896–1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ០៣ មេសា ១៩៥៦ ២៩ កក្កដា ១៩៥៦ សង្គមរាស្ត្រនិយម
(1) 10 ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(7th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ១៥ កញ្ញា ១៩៥៦ ១៥ តុលា ១៩៥៦ សង្គមរាស្ត្រនិយម
16 11 សាម យុន
(1905–1974)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២៥ តុលា ១៩៥៦ ០៩ មេសា ១៩៥៧ សង្គមរាស្ត្រនិយម
(1) 12 ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(8th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg ០៩ មេសា ១៩៥៧ ០៧ កក្កដា ១៩៥៧ សង្គមរាស្ត្រនិយម
17 13 ស៊ីម វ៉ា
(1906–1989)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png ២៦ កក្កដា ១៩៥៧ ១១ មករា ១៩៥៨ សង្គមរាស្ត្រនិយម
18 14 ឯក យីអ៊ុន
(1910–2013)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png 11 January 1958 17 January 1958 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
(7) 15 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(5th term)
Samdech Penn Nouth.jpg 17 January 1958 24 April 1958 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
(17) 16 ស៊ីម វ៉ា
(1906–1989)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
No image.png 24 April 1958 10 July 1958 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
(1) 17 ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(9th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg 10 July 1958 19 April 1960 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
19 18 ផូ ព្រឿង
(1903–c.1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png 19 April 1960 28 January 1961 Non-party Chuop Hell
Prince ស៊ីសុវត្ថិ មុនីរ៉េត
Chuop Hell
(7) 19 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(6th term)
Samdech Penn Nouth.jpg 28 January 1961 17 November 1961 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
(1) 20 ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
(1922–2012)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(10th term)
Norodom Sihanouk 1956.jpg 17 November 1961 13 February 1962 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
ញ៉ឹក ជូឡុង
(1908–1996)
Acting Prime Minister
No image.png 13 February 1962 6 August 1962 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
20 21 ចៅសែន កុសល ឈុំ
(1905–2009)
Acting Prime Minister
Chau-Sen-Cocsal-Chhum.jpg 6 August 1962 6 October 1962 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
21 22 Prince នរោត្តម កន្តុល
(1920–1976)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png 6 October 1962 25 October 1966 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
22 23 General លន់ នល់
(1913–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
LonNol.jpg 25 October 1966 1 May 1967 Sangkum
(Popular Socialist
Community) / Military
23 24 សឺន សាន
(1911–2000)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
Camdodian Prime Minister Son Sann.November 1967.jpg 1 May 1967 31 January 1968 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
(7) 25 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(7th term)
Samdech Penn Nouth.jpg 31 January 1968 14 August 1969 Sangkum
(Popular Socialist
Community)
(22) 26 General លន់ នល់
(1913–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
LonNol.jpg 14 August 1969 9 October 1970 Sangkum
(Popular Socialist
Community) / Military
ចេង ហេង
Khmer Republic
(22) 1 General លន់ នល់
(1913–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(3rd term)
LonNol.jpg 9 October 1970 11 March 1971 Military Cheng Heng
24 2 Prince ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ
(1914–1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
LT GEN Sisowath Siri Matak.jpg 11 March 1971 18 March 1972 Non-party
(2) 3 សឺង ង៉ុកថាញ់
(1908–1977)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
No image.png 18 March 1972 15 October 1972 ខ្មែរសេរី General Lon Nol
25 4 ហង្ស ធុនហាក់
(1924–1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png 15 October 1972 6 May 1973 សាធារណរដ្ឋ
26 5 អិុន តាំ
(1916–2006)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
60px
(right)
6 May 1973 9 December 1973 Social Republican Party
27 6 ឡុង បូរ៉េត
(1933–1975)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
No image.png 26 December 1973 17 April 1975 Social Republican Party General លន់ នល់
General Saukam Khoy
General Sak Sutsakhan
ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា
(7) 1 សម្តេច ប៉ែន នុត
(1906–1985)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(8th term)
Samdech Penn Nouth.jpg 17 April 1975 4 April 1976 National United Front of Kampuchea ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
28 2 ខៀវ សំផន
(1931– )
Acting Prime Minister
Khieu Samphan 1978.jpg 4 April 1976 14 April 1976 គណបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ខៀវ សំផន
29 3 ប៉ុល ពត
(1925–1998)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
PolPot.jpg 14 April 1976 27 September 1976 គណបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
30 4 នួន ជា
(1926–2019)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
Nuon Chea Trial January 2011.jpg 27 September 1976 25 October 1976 គណបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
(29) 5 ប៉ុល ពត
(1925–1998)
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(2nd term)
PolPot.jpg 25 October 1976 7 January 1979 គណបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា
People's Republic of Kampuchea
សម្តេច ហេង សំរិន
(1934-)
Chairman of the People's Revolutionary Council
(de facto Prime Minister)
Heng Samrin - Thailand 2009-8-7.jpg 7 January 1979 27 June 1981 Kampuchean People's Revolutionary Party Samdach Heng Samrin
31 1 ប៉ែន សុវណ្ណ
(1939–2016)
Chairman of the Council of Ministers
No image.png 27 June 1981 5 December 1981 Kampuchean People's Revolutionary Party
32 2 ចាន់ ស៊ី
(1932–1984)
Chairman of the Council of Ministers
No image.png 5 December 1981 26 December 1984 Kampuchean People's Revolutionary Party
33 3 សម្តេច ហ៊ុន សែន
(1951– )
Chairman of the Council of Ministers
Hun Sen.jpg 14 January 1985 1 May 1989 Kampuchean People's Revolutionary Party
State of Cambodia
(33) 1 សម្តេច ហ៊ុន សែន
(1951– )
Chairman of the Council of Ministers
(2nd term)
Hun Sen.jpg 1 May 1989 2 July 1993 Kampuchean People's Revolutionary Party

Cambodian People's Party
សម្តេច ហេង សំរិន
សម្តេច ជា ស៊ីម
ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ
2 សម្តេច ហ៊ុន សែន
(1951– )
Coequal Prime Minister
(3rd term)
2 July 1993 21 September 1993 Cambodian People's Party ព្រះអង្គម្ចាស់ នរោត្ដម សីហនុ
34 សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ
(1944– )
Coequal Prime Minister
Norodom Ranariddh cropped.jpg 2 July 1993 21 September 1993 គណបក្ស ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច
3 សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឫទ្ធិ
(1944– )
First Prime Minister
(2nd term)
21 September 1993 24 September 1993
(33) សម្តេច ហ៊ុន សែន
(1951– )
Second Prime Minister
(4th term)
Hun Sen.jpg 21 September 1993 24 September 1993 គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
Kingdom of Cambodia (Restored)
(34) 27 សម្តេចក្រុមព្រះ នរោត្តម រណឬទ្ធិ
(1944– )
First Prime Minister
(3rd term)
Norodom Ranariddh cropped.jpg 24 September 1993 6 July 1997 គណបក្ស ហ្វុ៊នស៊ិនប៉ិច ព្រះបាទ នរោត្តម សីហនុ
(Reign: 1993-2004)
(33) សម្តេច ហ៊ុន សែន
(1951– )
Second Prime Minister
(5th term)
Hun Sen.jpg 24 September 1993 6 July 1997 Cambodian People's Party
35 28 អ៊ឹង ហួត
(1947– )
First Prime Minister
No image.png 16 July 1997 30 November 1998 Funcinpec Party
(33) សម្តេច ហ៊ុន សែន
(1951– )
Second Prime Minister
(6th term)
Hun Sen.jpg 6 July 1997 30 November 1998 Cambodian People's Party
29 Samdach Hun Sen
(1951– )
នាយករដ្ឋមន្ត្រី
(7th term)
30 November 1998 Incumbent
ព្រះបាទ នរោត្តម សីហមុនី
(Reign: 2004-present)

See also[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:CambodianLeaders ទំព័រគំរូ:Southeast Asian leaders