សង្គ្រាមណាប៉ូឡេអូនីក

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្គ្រាមណាបូឡេអូនីក [(ភាសាអង់គ្លេស: the Napoleonic Wars) (១៨០៣-១៨១៥)]គឺជាចំនួននៃជម្លោះធំៗបូកចូលគ្នាវដែលកើតឡើងរវាងចក្រភពបារាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់បារាំង, ដឹកនាំដោយណាប៉ូលេអុងទីមួយ, ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់ពួកមហាអំណាចអឺរ៉ុប, ដែលហិរញ្ញប្បទាននិងនាំមុខដោយចក្រភពអង់គ្លេស។ សង្គ្រាមមួយនេះបានឆេះចេញពីជម្លោះដែលមិនទាន់ដោះស្រាយហើយ និងមានទំនាក់ទំនងចេញពីបដិវត្តបារាំងនិងលទ្ធផលនៃជម្លោះនោះ។ សង្គ្រាមនេះច្រើនបែងចែកជម្លោះរបស់វាជាប្រាំរួមមាន: សម្ព័ន្ធភាពទីបី (១៨០៥), ទីបួន (១៨០៦-០៧), ទីប្រាំ (១៨០៩), ទីប្រាំមួយ (១៩១៣), និងទីប្រាំពីរ (១៨១៥)។