ស្រុកស្ទឹងហាវ

ពីវិគីភីឌា
ស្ទឹងហាវ
ស្ថិតិ
ខេត្ត: ព្រះសីហនុ
ប្រជាជន: ១៣១០៨ នាក់ (១៩៩៨)
ឃុំ:
ភូមិ: ១០
កូដស្រុក: ១៨០៣
ផែនទី

រដ្ឋបាលស្រុក[កែប្រែ]

ស្រុកស្ទឹងហាវ ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលមានរដ្ឋបាល ឃុំ និង ភូមិចំណុះ÷

លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរឡាតាំង
១៨០៣០១ ឃុំកំពេញ Kampenh
១៨០៣០២ ឃុំអូរត្រេះ Ou Treh
១៨០៣០៣ ឃុំទំនប់រលក Tumnob Rolok
១៨០៣០៤ ឃុំកែវផុស Kaev Phos

រដ្ឋបាលស្រុកអតីតកាល[កែប្រែ]

ស្រុកស្ទឹងហាវរួមមាន៣ឃុំ និង១០ភូមិ។

មិត្តភាព
ឃុំ ភូមិ
ឃុំកំពេញ មណ្ឌល១, មណ្ឌល២
ឃុំអូរត្រេះ មណ្ឌល១, មណ្ឌល២, មណ្ឌល៣, មណ្ឌល៤
ឃុំទំនប់រលក មណ្ឌល១, មណ្ឌល២, មណ្ឌល៣, មណ្ឌល៤