៥០រៀល(ឆ្នាំ១៩៩២)

ពីវិគីភីឌា

50រៀល[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]