គងវង់តូច

ពីវិគីភីឌា

គងវង់ចែកចេញជាគង់គងវង់តូច និងគងវង់ធំ។ គងវង់តូចជាឧបករណ៍គោះ ដំ ដែលមានផ្លែសំនៀងចំនួន ១៦ផ្ឡែ។ ឧបករណ៍នេះច្រើនប្រគុំក្នុងវង់ភ្លេងពិណពាទ្យ។

ឯកសារយោង[កែប្រែ]