ស្គរឆៃយ៉ាំ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ស្គរឈីយយូ ពីរូបថតឆ្នាំ 2435 ។ ផ្ទាំងស្គរល្មមទំហំនេះសព្វថ្ងៃនេះត្រូវបានគេហៅថាស្គរឆៃយាម ។