ព្រះសិវៈ

ដោយវិគីភីឌា

ព្រះសិវៈ មានន័យថាក្សេមក្សាន្ដ ករុណា ព្រះសិវៈកើតឡើងអំពីតំណក់លោហិតដែលស្រក់ចុះចាកចិញ្ចើមព្រះព្រហ្ម។ ព្រះសិវៈ ជាអាទិទេពសាងលោកផង និង បំផ្លាញលោកផង។


ឈ្មោះ[កែប្រែ]

ឈ្មោះរបស់ព្រះសិវៈ ព្រះឥស្វរៈ ព្រះឥសូរ ព្រះរុទ្រៈ ព្រះហរៈ ព្រះឧគ្រៈ ព្រះអឃោរៈ ព្រះភៃរវៈ និង ព្រះមហេស្វរៈ។


លក្ខណៈពិសេសសំគាល់ព្រះសីវៈ[កែប្រែ]

ព្រះមហេសី[កែប្រែ]

ព្រះសិវៈមានមហេសី៩នាក់


បុត្រ[កែប្រែ]

បុត្រពីរអង្គ

  • ស្កន្ធៈ ទេវៈតំណាងអ្នកស្រឡាញ់សង្គ្រាម
  • គនេសៈ ខ្លួនមនុស្សក្បាលដំរី