ឃុំត្បែងខ្ពស់

ពីវិគីភីឌា

ឃុំ ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ឃុំ មាន ភូមិ៖

ភូមិ ត្បែងខ្ពស់[កែប្រែ]

ភូមិ ថ្មីខ្មែរ[កែប្រែ]

ភូមិ នាងមាលា[កែប្រែ]

ភូមិ មានក កើត[កែប្រែ]

ភូមិ មានក លិច[កែប្រែ]

ភូមិ រលាំង[កែប្រែ]

ភូមិ វាលតាគីង[កែប្រែ]

ភូមិ ស្រែសារ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]