ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ប្រទេសនៅអាស៊ី

ពីវិគីភីឌា

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន៤ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន៤។

  • ថៃ(១ ចំ, ៤ ទំ)

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ប្រទេសនៅអាស៊ី"

ទំព័រចំនួន៤៤ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ៤៤ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។