បឹងនៅកម្ពុជា

ដោយវិគីភីឌា

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះបឹងសំខាន់ៗនៅប្រទេសកម្ពុជា៖