នយោបាយនៅកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)
Jump to navigation Jump to search
កម្ពុជា

អត្ថបទនេះគឺជាផ្នែកបន្តៗគ្នាស្ដីពី
នយោបាយ និង រដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជាប្រទេសដទៃទៀត · សៀវភៅផែនទី
តោរណៈនយោបាយ

The politics of Cambodia takes place in a framework of a constitutional monarchy, whereby the Prime Minister is the ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល and a Monarch is [[ប្រមុខរដ្ឋ]។ The kingdom formally takes place according to the nation's constitution (enacted in 1993) in a framework of a parliamentary, representative democracy. អំណាចនិតិប្រតិបត្តិ is exercised by the government. អំណាចនិតិបញ្ញត្តិ is vested in the two chambers of parliament, the រដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា

អំណាចនិតិប្រតិបត្តិ[កែប្រែ]

Main office holders
Office Name Party Since
King Norodom Sihamoni 14 October 2004
Prime Minister Hun Sen CPP 14 January 1985

The Prime Minister of Cambodia is a representative from the ruling party of the National Assembly. He or she is appointed by the King on the recommendation of the President and Vice Presidents of the National Assembly. In order for a person to become Prime Minister, he or she must first be given a vote of confidence by the National Assembly.

The Prime Minister is officially the Head of Government in Cambodia. Upon entry into office, he or she appoints a Council of Ministers who are responsible to the Prime Minister. Officially, the Prime Minister's duties include chairing meetings of the Council of Ministers (Cambodia's version of a Cabinet) and appointing and leading a government. The Prime Minister and his government make up Cambodia's executive branch of government.

The current Prime Minister is Cambodian People's Party (CPP) member Hun Sen. He has held this position since the criticized 1998 election, one year after the CPP staged a bloody coup in Phnom Penh[១][២] to overthrow elected Prime Minister Prince Norodom Ranariddh, president of the FUNCINPEC party.

អំណាចនិតិបញ្ញត្តិ[កែប្រែ]

The legislative branch of the Cambodian government is made up of a bicameral parliament.

  • The National Assembly (Radhsaphea) has 123 members, elected for a five-year term by proportional representation.
  • The Senate (Protsaphea) has 61 members. Two of these members are appointed by the King, two are elected by the lower house of the government, and the remaining fifty-seven are elected popularly by "functional constituencies." Members in this house serve a six-year term.

The official duty of the Parliament is to legislate and make laws. Bills passed by the Parliament are given to the King who gives the proposed bills Royal Assent. The King does not have veto power over bills passed by the National Assembly and thus, cannot withhold Royal Assent. The National Assembly also has the power to dismiss the Prime Minister and his government by a two-thirds vote of no confidence.

ព្រឹទ្ធសភា[កែប្រែ]

The upper house of the Cambodian legislature is called the Senate. It consists of sixty-one members. Two of these members are appointed by the King, two are elected by the lower house of the government, and the remaining fifty-seven are elected popularly by electors from provincial and local governments, in a similar fashion to the Senate of France. Members in this house serve six-year terms.

Prior to 2006, elections had last been held for the Senate in 1999. New elections were supposed to have occurred in 2004, but these elections were initially postponed. On January 22, 2006, 11,352 possible voters went to the poll and chose their candidates. This election was criticized by local monitoring non-governmental organizations as being undemocratic [១].

កាលពី 2006, the Cambodian People's Party holds forty-three seats in the Senate, constituting a significant majority. The two other major parties holding seats in the Senate are the Funcinpec party (holding twelve seats) and the Sam Rainsy Party (holding two seats).

រដ្ឋសភា[កែប្រែ]

The lower house of the legislature is called the National Assembly. It is made up of 123 members, elected by popular vote to serve a five-year term. Elections were last held for the National Assembly in July 2008.

In order to vote in legislative elections, one must be at least eighteen years of age. However, in order to be elected to the Legislature, one must be at least twenty-five years of age.

The National Assembly is led by a President and two Vice Presidents who are selected by Assembly members prior to each session.

កាលពី 2009, the Cambodian People's Party holds a majority of the seats in the National Assembly, controlling 90 out of the 123 seats. The Sam Rainsy Party holds 26 seats and other parties hold the other 7 seats.

គណបក្សនយោបាយ និងការបោះឆ្នោត[កែប្រែ]


e • d Summary of the 27 July 2008 National Assembly election results
គណបក្ស សម្លេងឆ្នោត % អសនៈ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 3,492,374 58.1%
 
90
គណបក្សសមរង្សុី 1,316,714 21.9%
 
26
គណបក្សសិទ្ធិមនុស្ស 397,816 6.62%
 
3
គណបក្សនរោត្តមរណរិទ្ធិ 337,943 5.62%
 
2
គណបក្សហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច 303,764 5.05%
 
2
League for Democracy 68,909 1.15%
 
Khmer Democratic Party 32,386 0.54%
 
Democratic Movement Party 25,065 0.42%
 
Society of Justice Party 14,112 0.23%
 
Khmer Republican Party 11,693 0.19%
 
Khmer Anti-Poverty Party 9,501 0.16%
 
Total (turnout 81.5%) 6,010,277 123
ប្រភព: www.necelect.org.kh


e • d Summary of the 2012 Senate election results
គណបក្ស សម្លេងឆ្នោត % អសនៈ
គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា 8,880 77.81%
 
46
Sam Rainsy Party 2,503 22.19%
 
11
Total (turnout) 11,383 57
ប្រភព: MYsinchew.com, RFA
  • In addition to the general election, the King and National Assembly each choose two Senators, bringing the total to 61 members.

អំណាចតុលាការ[កែប្រែ]

The judicial branch is independent from the rest of the government, as specified by the Cambodian Constitution. The highest court of judicial branch is the Supreme Council of the Magistracy. Other, lower courts also exist. Until 1997, Cambodia did not have a judicial branch of government despite the nation's Constitution requiring one.

The main duties of the judiciary are to prosecute criminals, settle lawsuits, and, most importantly, protect the freedoms and rights of Cambodian citizens. However, in reality, the judicial branch in Cambodia is highly corrupt and often serves as a tool of the executive branch to silence civil society and its leaders [២]. There are currently 17 justices on the Supreme Council.

ព្រះមហាក្សត្រ[កែប្រែ]

Cambodia is a constitutional monarchy, i.e. the King reigns but does not rule, in similar fashion to Queen Elizabeth II of the United Kingdom. The King is officially the Head of State and is the symbol of unity and "eternity" of the nation, as defined by Cambodia's constitution.

From September 24, 1993 through October 7, 2004, Norodom Sihanouk reigned as King, after having previously served in a number of offices (including King) since 1941. Under the Constitution, the King has no political power, but as Norodom Sihanouk was revered in the country, his word often carried much influence in the government. For example, in February 2004, he issued a proclamation stating that since Cambodia is a "liberal democracy," the Kingdom ought to allow gay marriage. While such views aren't prevalent in Cambodia, his word was respected by his subjects. The King, often irritated over the conflicts in his government, several times threatened to abdicate unless the political factions in the government got along. This put pressure on the government to solve their differences. This influence of the King was often used to help mediate differences in government.

After the abdication of King Norodom Sihanouk in 2004, he was succeeded by his son Norodom Sihamoni. While the retired King is highly revered in his country for dedicating his lifetime to Cambodia, the current King has spent most of his life abroad in France. Thus, it remains to be seen whether the new King's views will be as highly respected as his father's.

Although in the Khmer language there are many words meaning "king", the word officially used in Khmer (as found in the 1993 Cambodian Constitution) is preahmâhaksat (Khmer regular script:Seihamuni11.png), which literally means: preah- ("sacred", cognate of the Indian word Brahmin) -mâha- (from Sanskrit, meaning "great", cognate with "maha-" in maharaja) -ksat ("warrior, ruler", cognate of the Indian word Kshatriya).

On the occasion of HM King Norodom Sihanouk's retirement in September 2004, the Cambodian National Assembly coined a new word for the retired king: preahmâhaviraksat (Khmer regular script:Sihanouk6.png), where vira comes from Sanskrit vīra, meaning "brave or eminent man, hero, chief", cognate of Latin vir, viris, English virile. Preahmâhaviraksat is translated in English as "King-Father" (បារាំងRoi-Père), although the word "father" does not appear in the Khmer noun.

As preahmâhaviraksat, Norodom Sihanouk retains many of the prerogatives he formerly held as preahmâhaksat and is a highly respected and listened-to figure. Thus, in effect, Cambodia can be described as a country with two Kings: the one who is the Head of State, the preahmâhaksat Norodom Sihamoni, and the one who is not the Head of State, the preahmâhaviraksat Norodom Sihanouk.

Succession to the throne[កែប្រែ]

Unlike most monarchies, Cambodia's monarchy is not necessarily hereditary and the King is not allowed to select his own heir. Instead, a new King is chosen by a Royal Council of the Throne, consisting of the president of the National Assembly, the Prime Minister, the Chiefs of the orders of Mohanikay and Thammayut, and the First and Second Vice-President of the Assembly. The Royal Council meets within a week of the King's death or abdication and selects a new King from a pool of candidates with royal blood.

It has been suggested that Cambodia's ability to peacefully appoint a new King shows that Cambodia's government has stabilized incredibly from the situation the country was in during the 1970s (see History of Cambodia).

International organization participation[កែប្រែ]

ACCT, AsDB, ASEAN, CP, ESCAP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Intelsat (nonsignatory user), International Monetary Fund, Interpol, IOC, ISO (subscriber), ITU, NAM, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WB, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, WToO, WTrO (applicant)

ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ[កែប្រែ]

Organization Survey Ranking Score
Transparency International Corruption Perceptions Index(2012) 164 Out of 184 89.13%
United Nations Development Programme Human Development Index(2012) 139 Out of 184 75.5%
World Gold Council Gold reserve(2010) 65 Out of 110 60%
Reporters Without Borders Worldwide Press Freedom Index(2012) 117 out of 179 65.3%
Heritage Foundation Indices of Economic Freedom(2012) 102 Out of 179 57%
Global Competitiveness Report World Economic Forum(2012) 97 out of 142 68.3%
Global Peace Index Institute for Economics and Peace(2012) 108 out of 142 68.3%

Provincial and local governments[កែប្រែ]

Below the central government are 24 provincial and municipal administration.[៣] (In rural areas, first-level administrative divisions are called provinces; in urban areas, they are called municipalities.) The administrations are a part of the Ministry of the Interior and their members are appointed by the central government.[៣] Provincial and municipal administrations participate in the creation of nation budget; they also issue land titles and license businesses.[៣]

Since 2002, commune-level governments (commune councils) have been composed of members directly elected by commune residents every five years.[៤]

In practice, the allocation of responsibilities between various levels of government is uncertain.[៣] This uncertainty has created additional opportunities for corruption and increased costs for investors.[៣]

Resources[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. http://cambodia.ohchr.org/Documents/Statements%20and%20Speeches/English/40.pdf
  2. http://www.hri.org/docs/statedep/1997/97-07-08.std.html
  3. ៣,០ ៣,១ ៣,២ ៣,៣ ៣,៤ Private Solutions for Infrastructure in Cambodia: A Country Framework Report. World Bank (2002), p65. ISBN 0-8213-5076-5.
  4. Untitled Document

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ព្រះមហាក្សត្រ[កែប្រែ]

ក្រសួងនានា[កែប្រែ]

ផ្សេងៗ[កែប្រែ]