ដែនជំរកសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ដែនជំរកសត្វព្រៃ ជាដែនធម្មជាតិដែលធានានូវលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិចាំបាច់ក្នុងការការពារប្រភេទសត្វព្រៃ និង រុក្ខជាតិរបស់ជាតិសំខាន់ៗ និង សហគមធម្មជាតិ ឬ​ លក្ខណៈរូបសាស្ត្ររបស់បរិស្ថាន​ជាទីដែលភាវៈទាំងនេះត្រូវការ ជាពិសេសនូវអន្តរាគមន៍ពីមនុស្ស​សំរាប់ភាពស្ថិតស្ថេររបស់វា។ តំបន់នេះមានសារៈសំខាន់សំរាប់អ្នកទេសចរណ៍ដែលចង់ស្វែងយល់ពីប្រភេទសត្វព្រៃនៅកម្ពុជា។

ដែនជំរកសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាមាន១០កន្លែងគឺ៖