បញ្ជីរាយនាម កោះនៅកម្ពុជា

ដោយវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កោះនៅកម្ពុជា)
Jump to navigation Jump to search

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរាយនាមកោះសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មាន​បញ្ជាក់​ឈ្មោះខេត្តក្រុងដែលកោះនោះតាំងនៅ ព្រមទាំង​មាន​តំណរ​ទៅកាន់​ទីតាំង​កោះ​លើ​ផែនទីគូគោល

ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ស្ថិតក្នុងខេត្ត តំណរផែនទីគូគោល
កោះកណ្ដុរ ខេត្តកោះកុង Kaoh Kandol អ្នកស្រុក​ច្រើន​ហៅ "កោះនូ"
កោះកោងកាង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Kaongkang
កោះកុង ខេត្តកោះកុង Kaoh Kong
កោះក្របី ក្រុងព្រះសីហនុ Example
កោះ​ក្រចកសេះ ? Kaoh Krachak Seh
កោះក្រាស ខេត្តកំពត Kaoh Kras
កោះការាំង ខេត្តកំពត Kaoh Kareang
កោះខ្មោច ខេត្តកោះកុង Kaoh Khmaoch
កោះខ្ទះ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Khteah
កោះគុណ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Koun
កោះគុត ខេត្តកោះកុង Kaoh Kout
កោះចន្លុះ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Chanlouh
កោះឆាន់ ខេត្តកោះកុង Kaoh Chhan
កោះឆាង ខេត្តកោះកុង Kaoh Chhang
កោះដំឡូង ខេត្តកោះកុង Kaoh Damlaung
កោះដែកគោល ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Dekkol
កោះតាកៀវ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Takeav
កោះតាង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Tang
កោះតាទាម ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Tateam
កោះត្បាល់ ខេត្តកំពត Kaoh Tbal
កោះត្រល់ ខេត្តកំពត Kaoh Kral
កោះត្រឡាច Kaoh Tralach
កោះថាស Kaoh Thas
កោះថ្មដុស ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Thma Dos
កោះថ្មី ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Thmei
កោះទន្សាយ ខេត្តកំពត Kaoh Tonsay
កោះទ្រាស ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Treas
កោះពស់ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Puos
កោះពូឡូវៃ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Poulouvai
កោះពោធិ ខេត្តកំពត Kaoh Po
កោះព្រីង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Pring
កោះព្រឺស ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Prus
កោះម្នាស់ ខេត្តកោះកុង Kaoh Monoas ខ្លះច្រឡំថា"កោះមនុស្ស"
កោះម៉ាកប្រាង ខេត្តកំពត Koah Makbrang
កោះមូល ខេត្តកោះកុង Kaoh Moul
កោះរុង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Roung
កោះរុងសន្លឹម ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Roung Sanlum
កោះសំពោច ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Sampoch
កោះសេះ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Seh
កោះសេះ ខេត្តកំពត Kaoh Seh
កោះស្តេច ខេត្តកោះកុង Kaoh Sdach
កោះស្មាច់ ខេត្តកោះកុង Kaoh Smach
កោះស្រមោច ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Sramoch
កោះស្វាយ ខេត្តកំពត Kaoh Svay
កោះអង្ក្រង ខេត្តកំពត Kaoh Angkrang
កោះអណ្ដើក ខេត្តកោះកុង Kaoh Andaek
កោះឫស្សី ខេត្តកំពត) Kaoh Russei