បញ្ជីរាយនាម កោះនៅកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កោះនៅកម្ពុជា)

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីរាយនាមកោះសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ឈ្មោះភាសាខ្មែរ ស្ថិតក្នុងខេត្ត ឡាតាំង តំណរផែនទីហ្គូហ្គល សម្គាល់
កោះកណ្ដុរ ខេត្តកោះកុង Kaoh Kandor [១] អ្នកស្រុកច្រើនហៅ «កោះនូ»
កោះកោងកាង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Kaongkang
កោះកុង ខេត្តកោះកុង Kaoh Kong
កោះក្របី ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Krabei
កោះក្រចកសេះ ? Kaoh Krachak Seh
កោះក្រាស ខេត្តកំពត Kaoh Kras
កោះការាំង ខេត្តកំពត Kaoh Kareang
កោះខ្មោច ខេត្តកោះកុង Kaoh Khmaoch [២]
កោះខ្ទះ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Khteah
កោះគុណ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Kun
កោះគុត ខេត្តកោះកុង Kaoh Kut
កោះចន្លុះ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Chanloh
កោះឆាន់ ខេត្តកោះកុង Kaoh Chhan [៣]
កោះឆាង ខេត្តកោះកុង Kaoh Chhang
កោះដំឡូង ខេត្តកោះកុង Kaoh Damloung
កោះដែកគោល ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Dek Koul
កោះតាកៀវ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Takiev
កោះតាង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Tang
កោះតាទាម ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Tateam
កោះត្បាល់ ខេត្តកំពត Kaoh Tbal
កោះត្រល់ ខេត្តកំពត Kaoh Tral
កោះត្រឡាច Kaoh Tralach
កោះថាស Kaoh Thas
កោះថ្មដុស ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Thma Dos
កោះថ្មី ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Thmei
កោះទន្សាយ ខេត្តកំពត Kaoh Tonsay
កោះទ្រាស ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Treas
កោះពស់ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Pos
កោះពូឡូវៃ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Pulouvai
កោះពោធិ ខេត្តកំពត Kaoh Pou
កោះព្រីង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Pring
កោះព្រឺស ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Prues
កោះម្នាស់ ខេត្តកោះកុង Kaoh Mnoas [៤] ខ្លះច្រឡំថា«កោះមនុស្ស»
កោះម៉ាកប្រាង ខេត្តកំពត Koah Makprang
កោះមូល ខេត្តកោះកុង Kaoh Moul
កោះរ៉ុង ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Rong
កោះរ៉ុងសន្លឹម ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Rong Sanloem
កោះសំពោច ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Sampouch
កោះសេះ ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Seh
កោះសេះ ខេត្តកំពត Kaoh Seh
កោះស្តេច ខេត្តកោះកុង Kaoh Sdach, King Island [៥]
កោះស្មាច់ ខេត្តកោះកុង Kaoh Smach [៦]
កោះស្រមោច ក្រុងព្រះសីហនុ Kaoh Sramaoch
កោះស្វាយ ខេត្តកំពត Kaoh Svay
កោះអង្ក្រង ខេត្តកំពត Kaoh Angkrang
កោះអណ្ដើក ខេត្តកោះកុង Kaoh Andaeuk [៧]
កោះអំពិលតូច ឃុំកោះស្ដេច Koh Ampil Touch/Toch
កោះអំពិលធំ ឃុំកោះស្ដេច Koh Ampil Thom
កោះឫស្សី ខេត្តកំពត Kaoh Russei

ចំណាំ៖

  • ក្រុងព្រះសីហនុ សព្វថ្ងៃបានប្តូរទៅជា ខេត្តព្រះសីហនុ
  • «កោះ» ឡាតាំងសរសេរជា «Koh» ក៏មាន