គមនាគមន៍នៅកម្ពុជា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

គមនាគមន៍កម្ពុជា មាន៣ប្រភេទគឺ÷

ផ្លូវគោក[កែប្រែ]

ផ្លូវគោកបែងចែកជា២គឺ

ផ្លូវថ្នល់[កែប្រែ]

ចែកចេញជា4

  1. 1. ផ្លូវជាតិ
  2. 2. ផ្លូវខេត្ត
  3. 3. ផ្លូវលំ
  4. 4. ផ្លូវរុក្ខបាល

មហាវិថី[កែប្រែ]

វិថី[កែប្រែ]

តិរវិថី[កែប្រែ]

រុក្ខវិថី[កែប្រែ]

ផ្លូវជាតិ[កែប្រែ]

ផ្លូវដែក[កែប្រែ]

ផ្លូវទឹក[កែប្រែ]

ផ្លូវអាកាស[កែប្រែ]